Canllaw i Rieni am Ymgeisio i’r Brifysgol

Er bod eich plentyn yn cael llawer o help a chyngor gan yr ysgol neu’r coleg, mae’n ddefnyddiol i chi gael gwybod beth sy’n digwydd a phryd. Rydych yn ymgeisio am gyrsiau israddedig amser llawn trwy UCAS. UCAS yw’r sefydliad sy’n delio â cheisiadau i brifysgolion yn y DU.   

Digwyddiadau UCAS

Mae ymchwilio i ba brifysgolion y byddwch yn ymgeisio iddynt yn dechrau’n gynnar – tua 18 mis o flaen llaw. Dylai’ch plentyn fynychu digwyddiadau UCAS gyda’r ysgol er mwyn iddynt gwrdd â llawer o brifysgolion gwahanol a siarad am ddewisiadau o ran cyrsiau.  

 

Diwrnodau Agored

Y cam nesaf yw cael mwy o wybodaeth am y prifysgolion mae ganddyn nhw ddiddordeb ynddyn nhw trwy wefannau a phrosbectysau er mwyn trefnu lle ar ddiwrnod agored. Mae Diwrnodau Agored yn bwysig iawn – fyddwch chi ddim yn cael teimlad o’r lle go iawn nes eich bod yn ymweld ag e. Cewch siarad â myfyrwyr presennol a staff i gael mwy o wybodaeth. Unwaith mae’ch plentyn wedi dewis, bydd rhaid ymgeisio wedyn.  

 

Ymgeisio  

Y terfyn amser cyntaf i’w fodloni yw’r terfyn amser ymgeisio. Mae hyn yn amrywio yn ôl y brifysgol a’r cwrs ond mae’n rhaid iddyn nhw fodloni prif derfyn amser ceisiadau UCAS, sef 15fed Ionawr. Mae modd ymgeisio i brifysgolion ar ôl y dyddiad hwn ond bydd cyrsiau poblogaidd fel nyrsio neu fydwreigiaeth yn debygol o fod yn llawn yn barod.

Bydd angen iddyn nhw gwblhau ffurflen gais, ysgrifennu datganiad personol ac ymgeisio ar-lein. Mae’r datganiad personol yn hanfodol er mwyn sefyll allan o’r ymgeiswyr eraill. Mae ychydig o gyngor gyda ni o ran beth i’w ysgrifennu.  Bydd angen geirda arnyn nhw hefyd (gan athro fel arfer) a thalu ffi.  

Cynigion a chyfweliadau

Gan ddibynnu ar y cwrs a’r brifysgol, gallai’ch plentyn gael ei wahodd i gyfweliad. Gwelwch dudalennau cyrsiau Prifysgol De Cymru i weld a ydyn nhw’n cyfweld ai peidio. Bydd y rhan fwyaf o gyrsiau sy’n cynnal cyfweliadau yn rhoi cyngor ar y tudalennau hyn.

Byddwch yn dechrau cael cynigion trwy UCAS Track wedyn. Gall cynigion fod yn amodol neu’n ddiamod. Os ydyn nhw’n amodol, bydd y brifysgol yn dweud wrthych pa amodau sydd i’w bodloni i gael lle – yn seiliedig ar eu canlyniadau arholiad fel arfer. Os yw’r cynnig yn ddiamod, mae hyn yn golygu bod y lle wedi cael ei gadarnhau’n barod.

 

Derbyn cynigion

Bydd angen i’ch plentyn ddewis pa gynigion i’w derbyn. Cewch dderbyn dau – eich dewis cadarn ac ail ddewis. Eu dewis cadarn yw’r lle maen nhw eisiau mynd iddo’n fwy nag unrhyw le arall, a dylai’r ail ddewis fod â gofynion mynediad sydd ychydig yn is rhag ofn nad ydynt yn cael y graddau ar gyfer eu dewis cyntaf. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn cynigion eleni yw 7 Mai 2015.

 

Dyw hi ddim yn rhy hwyr

Os nad ydyn nhw’n cael unrhyw gynigion maen nhw eisiau eu derbyn, bydd cyfleoedd eraill yn ddiweddarach yn ystod y flwyddyn. Mae modd ymgeisio trwy UCAS Extra a Chlirio, lle mae UCAS yn paru lleoedd prifysgol ag ymgeiswyr sydd heb gael lle.