Dewis y cwrs iawn

Gydag oddeutu 40,000 o gyrsiau gwahanol ar gael yn y sector AU yn y DU, mae dewis beth i'w astudio yn ddigon i ddrysu unrhyw un. Bydd y rhester wirio hon yn rhoi rhai syniadau i chi am y pethau i feddwl amdanyn nhw helpu'ch plentyn i ddewis y cwrs iawn.

Fashion subject image

Ydy'r cwrs yn gweddu i ddiddordebau'ch plentyn?

Efallai bod hyn  amlwg, ond does dim rhaid iddyn nhw ddewis cwrs yn seiliedig ar y pynciau a wnaethon nhw ar gyfer Safon Uwch neu BTEC. Mae cymaint  gyrsiau yn y brifysgol a fydd yn hollol newydd iddyn nhw, er enghraifft peirianneg awyrofod neu gyfathrebu graffeg. Gallai rhai cyrsiau arbenigol fod yn berffaith iddyn nhw. Er enghraifft, mae Prifysgol De Cymru yn cynnig cyrsiau Goleuo a Digwyddiadau Byw, sy'n denu myfyrwyr sydd â diddoreb mewn cerddoriaeth neu ddrama ond sydd wedi astudio mathemateg ar gyfer Safon Uwch.

Gwirio'r gofynion derbyn

Does dim pwynt gwneud cais am gwrs nad oes gennych siawns o gael eich derbyn arno. Os yw'ch plentyn eisiau astudio Peirianneg, bydd angen cymhwyster Safron Uwch mewn mathemateg neu gymhwyster tebyg arno. Dylech eu helpu i fod yn realistig - efalli eu bod â'u bryd ar brifysgol benodol, ond os ydych yn gwybod bod angen 3 gradd A arnyn nhw, ac maen nhw ond yn disgwyl cael 3 gradd C, fydd hynny ddimyh digwydd. Mae angen i chi feddwl am hyn hefyd o ran dewis pa gwrs i'w dderbyn- mae angen eu ffefryn arnyn nhw ac ail ddewis realistig hefyd.  

Sut mae'r rhagolygon cyflogaeth?

Mae pobl yn mynd i'r brifysgol yn bennaf er mwyn gwella eu rhagolygon cyflogaeth ar gyfer y dyfodol. Mae angen i chi wirio bod y cwrs yn mynd i wneud eich plentyn yn hawdd ei gyflogi. Edrychwch ar y rhanglenni cyflogadwyedd sydd ar gael. Mae gennym ni raglen bwrpasol ym Mhrifysgol De Cymru o'r enw Grad Edge sydd wedi'i chynllunio i roi mantais i'n graddedigion o ran cyflogaeth. Mae'r dull hwn yn gweithio gan bod 95% o'n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaeth bellach o fewn chwe mis ar ôl graddio.*

 Cewch wirio cyfraddau cyflogaeth pob cwrs, ond cofiwch fod gan rai cyrsiau, fel cerddoriaeth neu ddrama, cyfradd cyflogaeth lefel graddedig is. Cewch ofyn i ddarlithwyr neu fyfyrwyr presennol yn ein Diwrnodau Agored pa mor llwyddianus yw eu graddedigion. Hefyd, mae gan y rhan fwyaf o brifysgolion broffiliau myfyrwyr a graddedigion ar eu gwefannau a fydd yn rhoi rhyw syniad i chi o beth mae myfyrwyr wedi'i wneud ar ôl gadael.

Ydy'r cwrs yn cael ei achredu?

Mae llawer o'r cyrsiau ym Mhrifysgol De Cymru yn cael en hachredu gan gyrff proffesiynol yn y diwydiant. Os yw'n bosibl, ceisiwch ddewis cwrs achrededig gan bod hyn yn gwarantu y bydd eich plentyn yn dysgu'r sgilliau iawn ar gyfer eu gyrfa yn y dyfodol.

Ble mae'r cwrs yn cael ei addysgu?

Os yw'r brifysgol ar draws sawl campw, mae'n werth nodi lle caiff eich cwrs penodol ei addysgu. Er enghraifft, mae'r rhan fwyaf o gyrsiau creadigol Prifysgol De Cymru yn cael eu haddysgu yng nghampws Caerdydd. Mae gan bob campws campws awyrgylch gwahanol a byddwch yn darganfod hyn yn ein diwrnodau agored.

Sut mae’r cwrs yn cael ei asesu?

Gwiriwch dudalennau cyrsiau ar y wefan a’r prosbectws i gael gwybod am ddulliau asesu. Does pwynt i’ch plentyn ymgeisio am gwrs sy’n dibynnu’n drwm ar arholiadau os yw’n gwneud yn well mewn gwaith cwrs.

Pa opsiynau sydd ar gael o ran modiwlau?

Mae hyn yn bwysig iawn – gall rhai cyrsiau amrywio’n ddramatig o’r naill brifysgol i’r llall. Os ydych yn astudio cwrs generig, fel Saesneg neu fusnes, mae’n werth edrych ar yr hyn byddan nhw’n ei astudio. Os yw’ch plentyn yn casáu Chaucer a Shakespeare, mae angen i chi edrych ar gwrs lle mae testunau gwahanol yn cael eu haddysgu.

A fydd unrhyw gostau ychwanegol?

 Er bod ffioedd eich plentyn yn talu costau addysgu, mae’n bosibl y bydd rhai cyrsiau ychwanegol ar gyfer tripiau maes ac offer. Mae myfyrwyr Prifysgol De Cymru yn gallu mynd i leoedd mor bell i ffwrdd ag Efrog Newydd (Ffasiwn), Botswana (Hanes Naturiol) a Sicily (Daearyddiaeth). Er bod y tripiau maes hyn â chymhorthdal ac yn ddewisol, mae’n werth edrych ar hyn cyn i chi wneud cais.

Beth mae myfyrwyr presennol yn ei feddwl am y cwrs?  

Mae hyn yn bwysig iawn. Cewch gyfleoedd i ofyn am y pethau hyn mewn diwrnodau agored a gallwch ddarllen straeon myfyrwyr PDC ar dudalennau cyrsiau a phynciau y wefan hon.

Oes cyfleoedd ar gyfer lleoliadau gwaith?

Mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr ym Mhrifysgol De Cymru yn cael cyfle i fynd ar leoliadau gwaith. Mae cyflogwyr wrth eu bodd yn gweld myfyrwyr â phrofiad perthnasol, ac yma ym Mhrifysgol De Cymru rydym yn gweithio gyda’n cysylltiadau mewn busnes a diwydiant i gynnig amrywiaeth o leoliadau gwaith, o flynyddoedd rhyngosod llawn i interniaethau sy’n para ychydig o wythnosau.

Y ffordd orau i ddewis eich cwrs yw ymweld â’r brifysgol a siarad â’r staff a’r myfyrwyr. Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn mynychu un o’n diwrnodau agored.