Ffioedd ac ariannu

Mae pob rhiant eisiau gwybod faint mae’r brifysgol yn mynd i gostio a sut maen nhw’n mynd i dalu am bopeth.   

Mae cost mynd i’r brifysgol yn cynnwys ffioedd dysgu, costau astudio ychwanegol a chostau byw. Gan bod pawb yn siarad am £9000 y flwyddyn ar gyfer ffioedd, gallai hynny wneud i lawer o bobl teimlo nad oes modd iddyn nhw fforddio mynd i’r brifysgol. Ond does dim angen i’ch plentyn dalu’r ffioedd dysgu o flaen llaw ac mae benthyciadau ar gael i helpu gyda ffioedd a chostau byw.

Ffioedd dysgu a sut i’w talu

Mae cyrsiau israddedig amser llawn (gan gynnwys graddau a Thystysgrifau AU) ym Mhrifysgol De Cymru yn costio £9000 y flwyddyn. Mae HNDs, graddau sylfaen a blynyddoedd sylfaen yn costio £6750.

Mae’ch plentyn yn gallu cael benthyciad ffioedd dysgu i dalu am y ffioedd hyn a byddan nhw’n ei dalu’n ôl ar ôl graddio pan fyddan nhw’n ennill mwy na £21,000 y flwyddyn. Daw’r arian yn syth o gyflog eich plentyn a bydd ond yn ganran bychan o’u cyflog misol.  
Os ydych yn byw yng Nghymru fel arfer, gallai’ch plentyn fod yn gymwys am help ychwanegol gyda’u ffioedd. Bydd Llywodraeth Cymru yn talu hyd at £5,190, i'r brifysgol yn uniongyrchol.

Ysgoloriaethau a bwrsariaethau

Gallai help ychwanegol fod ar gael hefyd trwy fwrsariaethau ac ysgoloriaethau. 
Mae Prifysgol De Cymru a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig nifer o ysgoloriaethau i fyfyrwyr sy'n dewis rhan o'u cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg. 
Ewch i’n gwefan arian myfyrwyr i gael manylion llawn am y rhain ac ysgoloriaethau penodol eraill.

Costau byw a chyllidebu

Bydd angen arian ar eich plentyn i dalu am lety, bwyd, teithio a chymdeithasu. Gallant ymgeisio am Grantiau a Benthyciadau Cynhaliaeth. Mae’r rhain yn cael eu hasesu trwy brawf modd ac yn cael eu cyfrifo yn ôl incwm y rhieni. Eto, mae’r benthyciad cynhaliaeth yn cael ei dalu’n ôl unwaith mae’ch plentyn wedi graddio ac yn ennill mwy na £21,000 y flwyddyn.  

 Costau astudio ychwanegol

Mae rhai cyrsiau’n cynnwys tripiau maes, rhai tramor yn aml. Mae myfyrwyr wedi teithio i Efrog Newydd, Borneo, Tokyo a De Affrica. Er bod cost y tripiau hyn trwy gymhorthdal gan y Brifysgol, mae disgwyl i fyfyrwyr gyfrannu rhywfaint. Gwelwch y tudalennau cyrsiau i wirio a yw hyn yn berthnasol i’r cwrs mae’ch plentyn wedi ymgeisio amdanao.