Straeon Rhieni

Ymgeisio i'r brifysgol

Daisy: Doeddwn i ddim yn gwybod unrhyw beth am ymgeisio i'r brifysgol ond roedden ni'n Iwcus i gael cynghorydd gyrfa yn coleg am awr yr wythnos i helpu gyda ffurflenni UCAS a'r datganiad personol.

Alan: Roeddwn yn meddwl bod ymgeisio am gyllid myfyrwyr ychydig yn fwy cymhleth. Pan fyddwch chi'n rhiant sengl mae angen darparu llawer o dystiolaeth a gwaith papur, felly mae'n rhaid cadw ar ben hynny i sicrhau bod y broses yn mynd yn ddi-drafferth. Pan oedd Daisy ar fin cofrestru ar gyfer y brifysgol a doedd ei benthyciad hi dal ddim wedi dod trwodd, roeddwn yn meddwl bod cronfa wrth gefn Prifysgol De Cymru yn wych yn y cyfamser.

 Daisy: Roeddwn yn edrych ymlaen at yr annibyniaeth ond gan fy mod eisiau bod yn gyfreithiwr, dyma oedd y dewis myyaf amlwg o ran astudio.

Daisy: Edrychais ar y graddau Safron Uwch roeddwn yn disgwyl en hennill (dwy A ac un B) ac es i ar wefan Y Guardian i weld pa prifysgol fyddai'n gweddu orau i mi. Doeddwn i ddim wedi bod i Gymru o'r blaen, ond gofynnais i Dad amdani a darganfod ei bod hi ond tuag awr i ffwrdd o'r cartref. Roedd Diwrnod Agored ym Mhrifysgol De Cymru y diwrnod wedyn, felly fe wnaethon ni benderfynu dod.

Alan: Es i bob diwrnod agored gyda Daisy er mwyn i fi gael gweld y llety a siarad â'r darlithwyr. Mae'n bwysig iawn bod rheni'n gwybod y bydd eu merch neu eu mab yn gyffyrddus ac yn hapus yn y brifysgol maen nhw'n ei dewis.

 Daisy: Gwnaeth Dad feddwl am bethau nad oeddwn i wedi meddwl amdanyn nhw, felly roedd hi'n braf cael Dad yno i ofyn cwestiynau.

 

 

 

Llety

Daisy: Roeddwn yn meddwl i ddechrau y byddai'n well gen i fod yn eithaf agos i Lundain i astudio, ond wedyn sylweddolais y byddwn yn rhy bell i ffwrdd o Dad. Rydym yn agos iawn felly byddwn yn ei weld eisiau'n ofnadwy! Dw i wrth fy modd yma yn Nhrefforest gan nad oes holl wrthdyniadau dinas fawr yma, ond mae dal yn gyfleus iawn mynd i Gaerdydd neu Fryste i fynd siopa neu fynd allan yn y nos.

Daisy: Dw i'n byw awr i ffwrdd o'r brifysgol, felly roedd hi'n gwneud synnwyr symud i mewn i'r neuaddau. Ond hyd yn oed os ydych yn byw'n agosach i'r campws, byddwn yn argymell byw mewn llety myfyrwyr gan bod cymaint o fanteision.  Byddwch yn cwrdd â llawer o bobl a dysgu sut i ymdopi ar eich pen eich hun.

Alan: Mae wedi helpu Daisy i ddatblygu ei chyfrifoldebau yn bendant.

Daisy: Mae ffrindiau 'da fi sy'n byw gartref trwy gydol eu cyfnod yn y brifysgol, ond dw i'n meddwl bod yr opsiynau cyllid myfyrwyr yn bodoli am reswm da, felly man a man i chi wneud y gorau o'r cyleoedd mae hynny'n eu rhoi.

Y peth pwysicaf y gallwch ei wneud yw addysgu'ch hun, a dw i'n meddwl bod y brifysgol yn werth bob ceiniog.

 

 

Cyllidebu ar gyfer y brifysgol

Daisy: Dw i'n eithaf da am gyllidebu. Dw i ddim wedi gwneud beth mae myfyrwyr yn ei wneud yn draddodiadol a gwario'r benthyciad cyfan yn y mis cyntaf, felly dw i'n trio bod yn synhwyrol gyda'r arian. Mae Dad wedi fy helpu gyda rhai chostau fel blaendal ar gyfer y tŷ dw i'n ei rannu a phrynu ar gyfer fy nghwrs.

Alan: Roedden ni wedi darganfod bod gwerslyfrau cwrs Daisy yn gallu bod yn arbennig o ddrud, felly byddwn yn helpu gyda phethau fel hyn.

Daisy: Roeddwn wedi darganfod bod byw ar fy hun wedi fy helpu i dyfu i fyny a gorfod gwneud fy mhenderfyniadau fy hun, gan bod rhaid i chi siopa, coginio, golchi, glanhau ac yn y blaen i chi'ch hun. Mae wedi gwneud i mi werthfawrogi cymaint mae Dad yn ei wneud i mi gatref! Mae wedi bod yn gefnogol iawn i mi erioed, beth bynnag roeddwn eisiau ei wneud.

 

 

Gyrfaoedd yn y Dyfodol

Daisy: Roeddwn yn meddwl i ddechrau y byddwn eisiau bod yn fargyfreithiwr, felly mae wedi helpu i astudio gradd gyffredinol yn y Gyfraith a meddwl am y maes hoffwn weithio ynddo yn y pen draw. Mae wedi rhoi hyder i mi fynd ymlaen i flwyddyn fwlch ar ôl graddio.

Dw i'n Iwcus bod darlithwyr da iawn 'da fi, sy'n  esbonio pethau mewn geiriau gall pawb eu ddeall, sy'n bwysig iawn yn y gyfraith gan bod angen rhoi pethau mewn cyd- destun pob dydd er mwyn eu deall.

Alan: Mae'n syndod daint dw i wedi dysgu am y gyfraith ers i Daisy fynd i'r brifysgol. Pan fydd hi'n adolygu ar gyfer ei harholiadau mae hi'n gadael nodiadau ymhob man o gwmpas y tŷ, felly dw i wedi dysgu cryn dipyn am pwnc trwy hynny!