Dysgu Cyfunol 2021/22

Yn PDC rydym yn brysur yn cynllunio i chi ymuno â #TeuluPDC ym mis Medi. Byddwn yn parhau i weithio yn unol â rheoliadau Llywodraeth Cymru i sicrhau eich diogelwch, heb gyfaddawdu ar eich profiad prifysgol. 

Wrth i ni symud yn nes at fis Medi, ac yn dilyn cyhoeddiad diweddar Lywodraeth Cymru, rydym yn falch o gyhoeddi ein trefniadau ar gyfer dysgu ac addysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22.

Bydd y trefniadau hyn yn caniatáu i ni ddarparu llawer mwy o ddysgu wyneb yn wyneb ar y campws, lle mae'n ddiogel i wneud hynny, gan gadw'r agweddau ar ddysgu rhithwir y mae myfyrwyr wedi'u gweld yn fuddiol.

Rydym am sicrhau eich bod yn cael cyfle i gydweithio ac arloesi gyda myfyrwyr eraill, i drafod a herio, ac i gael mynediad at adnoddau a chyfleusterau arbenigol. Rydym wedi cael myfyrwyr ar ein campysau trwy gydol y tymor hwn a byddwn yn sicrhau eich bod yn derbyn profiadau dysgu a chymdeithasol o ansawdd uchel ar ein campysau hefyd. Bydd hyn yn caniatáu ichi gael profiad ymarferol a rhyngweithiol, lle byddwch chi'n datblygu sgiliau'n barod ar gyfer y gweithle.


CYFUNO ASTUDIO AR GAMPWS AC ASTUDIO AR-LEIN

YMRWYMIAD I BROFIAD MYFYRIWR GWYCH

GWELLA'R CAMPWS I'CH CADW'N DDIOGEL

RHEOLI UNRHYW NEWIDIADAU YN Y DYFODOL

CYFUNO ASTUDIO AR GAMPWS AC ASTUDIO AR-LEIN

Bydd union drefniadau'r dysgu yn amrywio ar gyfer pob cwrs, ond byddwn yn parhau i gynnig profiad o ansawdd uchel i chi. Bydd llawer mwy o ddysgu ac addysgu wyneb yn wyneb nag yr ydym wedi gallu ei gynnig yn ystod y flwyddyn academaidd hon o ganlyniad i newidiadau i ganllawiau ynghylch nifer y bobl y gallwn eu cael yn ddiogel yn ein gofodau dysgu ac addysgu, wedi'u cyfuno â darpariaeth ar-lein. Bydd eich amserlen yn barod i chi ei gweld ym mis Medi.

Blended Learning

Rydym wedi bod yn canolbwyntio ar ddarparu dull dysgu cyfunol o ansawdd uchel yn unol â rheoliadau Llywodraeth Cymru, gyda chyfran o'r addysgu a'r dysgu yn cael eu cyflwyno'n ddigidol. Bydd rhywfaint o addysgu a dysgu yn cael ei ddarparu'n bersonol lle mae'n ddiogel gwneud hynny, gan ddefnyddio pellter cymdeithasol yn unol â chanllawiau'r llywodraeth.

Blended Learning

Gan adeiladu ar yr adborth a gawsom gan fyfyrwyr am eu profiad o ddysgu cyfunol, rydym hefyd yn ceisio cadw'r gorau o'r hyn yr ydym wedi'i roi ar waith gyda'r dull hwn. Mae myfyrwyr wedi dweud wrthym fod cael darlithoedd rhithwir wedi caniatáu iddynt chwarae yn ôl ar adeg cyfleus, a gysylltu ag eraill ar y cwrs yn ddigidol.

Blended Learning - Working From Home

Fel rhan o'i strategaeth 2030, mae PDC wedi bod yn ymgorffori dysgu cyfunol i fyfyrwyr yn llawer o'n cyrsiau dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf.

Mae'r dirwedd bresennol wedi ein galluogi i ddatblygu syniadau arloesol a gwthio'r ffiniau yn yr hyn sy'n bosibl ar gyfer dysgu ac addysgu.

YMRWYMIAD I BROFIAD MYFYRWYR GWYCH

Mae eich profiad fel myfyrwyr yn bwysig i ni ac rydym wedi bod yn gweithio, ac yn parhau i weithio, i sicrhau eich profiad cyffredinol. Fel myfyriwr yn PDC, cewch gefnogaeth lawn pan fydd y flwyddyn academaidd newydd yn cychwyn ym mis Medi, p'un ai trwy ddysgu o bell neu ar y campws, nid yn unig gan eich cyrsiau a'ch timau cyfadran, ond gan y ddarpariaeth ehangach o wasanaethau myfyrwyr. Rydym hefyd wedi ystyried eich profiad myfyriwr. Mae ein timau digwyddiadau ymroddedig, timau cymorth a darlithwyr heb eu hail a byddant yn darparu amgylchedd i chi gydweithio, rhyngweithio, ymgysylltu a dysgu ynddo.

GWELLA'R CAMPYSAU I'CH CADW'N DDIOGEL

Eich diogelwch a'ch lles yw ein blaenoriaeth o hyd ac rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein cyrsiau, ein cyfleoedd ymchwil a'n gwasanaethau eraill mor ddiogel â phosibl. Rydym wedi gweithredu o fewn canllawiau Llywodraeth Cymru a Iechyd Cyhoeddus Cymru ac wedi sefydlu ystod eang o fesurau ar ein campysau i ddiogelu ein cymuned dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae hyn yn cynnwys pellhau cymdeithasol, gwisgo gorchuddion wyneb, profion Covid-19 asymptomatig, cyfleusterau golchi dwylo a glanweithio dwylo, yn ogystal â systemau unffordd. Bydd llawer o'r mesurau hyn yn aros yn eu lle y tymor nesaf, yn amodol ar unrhyw leddfu rheoliadau Llywodraeth Cymru. Mae mwy o bobl hefyd yn derbyn eu brechlynnau cyntaf ac ail, a fydd yn helpu ymhellach i gadw pawb yn ddiogel.

Blended Learning - One Way System

Bydd systemau un ffordd ar waith mewn llawer o'n hadeiladau.

Blended Learning - Social Dinstancing Signs

Byddwch yn gweld arwyddion o amgylch ein campysau i atgoffa pawb i ddilyn canllawiau ymbellhau cymdeithasol.

Blended Learning - Regularly Cleaning Classrooms

Bydd gorsafoedd glanweithio dwylo wrth y fynedfa/mannau gadael.

Blended Learning - Cleaning High Volume Areas

Byddwn yn cynyddu amlder glanhau ar gyfer ardaloedd defnydd uchel, megis dolenni drysau.

RHEOLI ANSAWDD UNRHYW NEWIDIADAU YN Y DYFODOL

Mae natur a chydbwysedd dulliau a gweithgareddau dysgu ac addysgu yn ddigon hyblyg i addasu ac i'ch galluogi i lwyddo yn eich astudiaethau. Oherwydd y pandemig, mae'n bosib y bydd y dulliau a gweithgareddau a ddefnyddir ar gyfer y flwyddyn i ddod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol ac mae'n bosib y bydd yna newidiadau pellach yn ystod eich cyfnod astudio os yw newidiadau o'r fath yn ofynnol yn sgil pryderon iechyd cyhoeddus, arweiniad iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i ganllawiau'r llywodraeth. 

Nodwch os ydych yn gobeithio ymuno â ni i astudio o wlad y tu allan i'r DU y bydd canllawiau neu benderfyniadau llywodraeth y wlad honno hefyd yn gallu effeithio ar eich opsiynau/astudiaethau. 

Os oes gennych unrhyw bryderon a'ch bod am drafod hyn ymhellach, cysylltwch a'r tîm Ymholiadau a Mynediadau lle bydd aelod o staff yn hapus i drafod eich opsiynau gyda chi.

Blended Learning - Updates

Mae unrhyw newidiadau i'ch cwrs wedi'u hystyried a'u cymeradwyo drwy brosesau Sicrhau Ansawdd y Brifysgol. Os bydd angen gwneud unrhyw newidiadau pellach byddwn yn rhoi gwybod i chi cyn gynted â phosibl.

Blended Learning - Changes Guidance

Mae gwybodaeth am sut rydym yn bwriadu darparu ein cyrsiau yn 2021/2022 yn seiliedig ar y penderfyniadau a wnaed hyd yn hyn. Ein nod yw rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein penderfyniadau, y newidiadau a wnaed eisoes, a'r rhai y gallai fod angen inni eu gwneud yn y dyfodol fel y gallwch wneud penderfyniadau gwybodus am eich astudiaethau. 

Blended Learning - Visit Site

Ewch i'n tudalen we lle gallwch gael yr wybodaeth ddiweddaraf am sut mae cyfleusterau a gwasanaethau'r Brifysgol yn gweithredu yn ystod y pandemig.

dolenni allweddol

TELERAU AC AMODAU