Effaith Dysgu Cyfunol 2020/21

BETH YW DYSGU CYFUNOL A SUT Y BYDD YN EFFEITHIO AR EICH ASTUDIAETH 2020/21?

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein cyrsiau, cyfleoedd ymchwil a gwasanaethau eraill mor ddiogel â phosibl. Mae effaith barhaus pandemig Covid-19 yn golygu ein bod yn gorfod gwneud newidiadau i'r ffordd yr ydym yn darparu ein cyrsiau a'n gwasanaethau ar gyfer y flwyddyn academaidd 2020/2021.

CYFUNO ASTUDIO AR-LEIN AC AR GAMPWS

YMRWYMIAD I BROFIAD MYFYRIWR GWYCH

UWCHRADDIO CAMPWS I'CH CADW'N DDIOGEL

RHEOLI UNRHYW NEWIDIADAU YN Y DYFODOL

CYFUNO ASTUDIO AR-LEIN AC AR GAMPWS

Blended Learning

Rydym yn bwriadu cyflwyno ein cyrsiau mewn fformat cyfunol; gyda chyfran o'r addysgu a'r dysgu yn cael eu cyflwyno'n ddigidol. Bydd rhywfaint o addysgu a dysgu yn cael ei ddarparu'n bersonol lle mae'n ddiogel gwneud hynny, gan ddefnyddio pellter cymdeithasol yn unol â chanllawiau'r llywodraeth.

Blended Learning

Bydd eich darlithoedd, gweithdai a thiwtorialau yn cael ei gyflwyno ar-lein drwy offer amrywiol. Byddwch yn cael mynediad i a derbyn cymorth drwy e-bost a fideo ar-lein gan eich darlithwyr a chyfoedion, bob cam o'r ffordd.

Blended Learning - Working From Home

Fel rhan o'i strategaeth 2030, byddwn yn ymgorffori dysgu cyfunol ar draws ein cyrsiau ac mae'n rhywbeth rydym eisoes wedi'i ychwanegu at lawer o'n cyrsiau dros y flynyddoedd diwethaf.

Mae'r dirwedd bresennol wedi ein galluogi i ddatblygu syniadau arloesol a gwthio'r ffiniau yn yr hyn sy'n bosibl ar gyfer dysgu cyfunol.

YMRWYMIAD I BROFIAD MYFYRWYR GWYCH

Mae eich profiad fel myfyrwyr yn bwysig i ni ac rydym wedi bod yn gweithio, ac yn parhau i weithio, i sicrhau eich profiad cyffredinol. Rydym yn bwriadu cyflwyno ein cyrsiau mewn modd cyfunol; gyda chyfran o'r addysgu a dysgu'n cael ei chyflwyno'n ddigidol a, lle mae'n ddiogel gwneud hynny, gydag ychydig o'r addysgu a dysgu'n cael eu cyflwyno mewn person, yn dilyn asesiadau risg a gan ddefnyddio mesurau cadw pellter cymdeithasol a/neu liniaru fel y'u pennir yn briodol yn unol ag arweiniad y llywodraeth. 

UWCHRADDIO CAMPWS I'CH CADW'N DDIOGEL

Diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yw ein prif flaenoriaeth. Yr ydym yn rhoi mesurau ar waith i wneud ein campysau a'n hadeiladau mor ddiogel ag sy'n bosibl. Dyma rai o'r pethau yr ydym yn eu gwneud.  

Blended Learning - One Way System

Bydd systemau un ffordd ar waith mewn llawer o'n hadeiladau.

Blended Learning - Social Dinstancing Signs

Byddwch yn gweld arwyddion o amgylch ein campysau i atgoffa pawb i ddilyn canllawiau ymbellhau cymdeithasol.

Blended Learning - Regularly Cleaning Classrooms

Bydd gorsafoedd glanweithio dwylo wrth y fynedfa/mannau gadael.

Blended Learning - Cleaning High Volume Areas

Byddwn yn cynyddu amlder glanhau ar gyfer ardaloedd defnydd uchel, megis dolenni drysau.

RHEOLI ANSAWDD UNRHYW NEWIDIADAU YN Y DYFODOL

Mae natur a chydbwysedd dulliau a gweithgareddau dysgu ac addysgu yn ddigon hyblyg i addasu ac i'ch galluogi i lwyddo yn eich astudiaethau. Oherwydd y pandemig, mae'n bosib y bydd y dulliau a gweithgareddau a ddefnyddir ar gyfer y flwyddyn i ddod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol ac mae'n bosib y bydd yna newidiadau pellach yn ystod eich cyfnod astudio os yw newidiadau o'r fath yn ofynnol yn sgil pryderon iechyd cyhoeddus, arweiniad iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i ganllawiau'r llywodraeth. 

Nodwch os ydych yn gobeithio ymuno â ni i astudio o wlad y tu allan i'r DU y bydd canllawiau neu benderfyniadau llywodraeth y wlad honno hefyd yn gallu effeithio ar eich opsiynau/astudiaethau. 

Os oes gennych unrhyw bryderon a'ch bod am drafod hyn ymhellach, cysylltwch a'r tîm Ymholiadau a Mynediadau lle bydd aelod o staff yn hapus i drafod eich opsiynau gyda chi.

Blended Learning - Updates

Mae unrhyw newidiadau i'ch cwrs wedi'u hystyried a'u cymeradwyo drwy brosesau Sicrhau Ansawdd y Brifysgol. Os bydd angen gwneud unrhyw newidiadau pellach byddwn yn rhoi gwybod i chi cyn gynted â phosibl.

Blended Learning - Changes Guidance

Mae gwybodaeth am sut rydym yn bwriadu darparu ein cyrsiau yn 2020/2021 yn seiliedig ar y penderfyniadau a wnaed hyd yn hyn. Ein nod yw rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein penderfyniadau, y newidiadau a wnaed eisoes, a'r rhai y gallai fod angen inni eu gwneud yn y dyfodol fel y gallwch wneud penderfyniadau gwybodus am eich astudiaethau. 

Blended Learning - Visit Site

Ewch i'n tudalen we lle gallwch gael yr wybodaeth ddiweddaraf am sut mae cyfleusterau a gwasanaethau'r Brifysgol yn gweithredu yn ystod y pandemig.

dolenni allweddol

TELERAU AC AMODAU