Mae astudio yn y Brifysgol yn un o'r buddsoddiadau mwyaf arwyddocaol y byddwch chi erioed yn ei wneud. Efallai y byddwch yn gymwys i gael benthyciadau, grantiau neu fwrsariaethau i helpu tuag at eich ffioedd dysgu a'ch costau byw.


Rhyngwladol

Rhyngwladol a'r UE

International


CYMORTH COSTAU BYW

Rydym yn deall bydd costau byw cynyddol yn effeithio ar fyfyrwyr mewn ffyrdd unigryw, felly rydym yma i helpu. O gymorth a chyngor ariannol i gymorth lles cyffredinol, rydym am wneud yn siŵr nad oes unrhyw effaith ar eich astudiaethau, profiad myfyrwyr, iechyd meddwl a lles cyffredinol.

Cost-of-living


Astudio Gofal Iechyd neu Hyfforddiant Athrawon gyda PDC? Mae gwybodaeth benodol am gyllid a bwrsariaethau ar gael isod:

Gofal Iechyd

Myfyrwyr Cartref

Healthcare

Hyfforddiant Athrawon

Myfyrwyr Cartref

Teacher TrainingBuddsoddi yn y Dyfodol

Cynllun Ffioedd a Mynediad

Fee and Access Plan

Sut mae PDC yn buddsoddi'r incwm ffioedd y mae'n ei dderbyn er mwyn gwella'r brifysgol wrth symud ymlaen?

Mae prifysgolion yng Nghymru o dan ofynion Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 yn cyhoeddi Cynllun Ffioedd a Mynediad yn flynyddol. Mae'r cynllun hwn yn nodi sut y bydd y Brifysgol yn buddsoddi ei hincwm ffioedd er mwyn denu, cadw a chefnogi myfyrwyr sydd wedi'u tangynrychioli mewn addysg uwch.


Gallwn helpu i ateb cwestiynau ar gyllid myfyrwyr, ffioedd dysgu, ysgoloriaethau a mwy.