Ffioedd a Chyllid Ol-raddedig

Mae cwrs ôl-raddedig, boed yn amser llawn neu'n rhan-amser, yn ffordd ddelfrydol o ychwanegu at eich addysg a rhoi cychwyn da yn eich gyrfa.  Mae nifer o ffyrdd i ariannu eich astudiaeth ôl-raddedig. Gall hyn fod trwy cyllid myfyrwyr, bwrsariaethau neu gymorth gan grantiau, ymddiriedolaethau ac elusennau (gweler Cyllid Amgen), neu gyfuniad o'r tri.

Dewch o hyd i wybodaeth benodol am ffioedd eich cwrs ar y dudalen cwrs berthnasol neu yma os ydych chi'n dymuno gwneud gradd ymchwil.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â chost ffioedd dysgu, yna cysylltwch â'r Uned Refeniw drwy anfon e-bost at revenue@southwales.ac.uk

Mae manylion am gynlluniau talu sydd ar gael ar gael ar dudalennau ein Tîm Refeniw.


Gostyngiad Ôl-raddedig i Gyn-fyfyrwyr Prifysgol De Cymru 2021/2022

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy'n cychwyn ar gwrs MA ac MSc a addysgir neu'r cwrs PCET o fis Medi 2021 (sy’n cynnwys myfyrwyr sy'n cychwyn ar eu cwrs ym mis Ionawr / Chwefror 2022).

* Mae hyn yn cynnwys graddedigion Prifysgol De Cymru, Prifysgol Morgannwg, Prifysgol Cymru Casnewydd, Polytechnig Cymru.

Darganfod mwy


Bwrsariaeth Ceiswyr Lloches PDC

Bydd y Fwrsariaeth Ceiswyr Lloches yn cefnogi hyd at ddau fyfyriwr Ôl-raddedig bob blwyddyn academaidd.  Bydd Panel y Brifysgol yn asesu pob cais am fwrsariaeth ar yr un pryd ar ôl y dyddiad cau a bydd yn dyfarnu hyd at ddwy fwrsariaeth o'r holl geisiadau hyn.  Darganfod mwy


Cynllun Noddfa ar gyfer Ffoaduriaid


Mae’r Cynllun Noddfa ar gyfer Ffoaduriaid PDC yn gynllun newydd sy'n rhoi cymorth i nifer cyfyngedig o ffoaduriaid cymwys trwy gyfrwng hyfforddiant Saesneg am ddim cyn dechrau cwrs israddedig yn y Brifysgol.

Darganfod mwyBwrsariaeth asesu diagnostig 

Myfyrwyr cofrestredig PDC, yn astudio o leiaf 60 credyd ym mlwyddyn academaidd 21/22, gall fod yn gymwys i dderbyn asesiad dyslecsia mewnol am ddim gyda chefnogaeth y Fwrsariaeth Profi Diagnostig. Sylwch fod cronfa'r Fwrsariaeth yn gyfyngedig ac ni warantir cymorth gyda ffioedd asesu.  

Darganfod mwy. 


Ysgoloriaeth yr UE 21/22

Gweler yma i gael gwybodaeth am yr ysgoloriaethau ar gyfer myfyrwyr yr UE sy'n dechrau yn 21/22.

 


Gostyngiad Ôl-raddedig i Gyn-fyfyrwyr Prifysgol De Cymru 2020/2021

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy'n cychwyn ar gwrs MA ac MSc a addysgir neu'r cwrs PCET o fis Medi 2020 (sy’n cynnwys myfyrwyr sy'n cychwyn ar eu cwrs ym mis Ionawr / Chwefror 2021).

* Mae hyn yn cynnwys graddedigion Prifysgol De Cymru, Prifysgol Morgannwg, Prifysgol Cymru Casnewydd, Polytechnig Cymru.

Darganfod mwy


Bwrsariaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer Graddau Meistr


Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn ariannu cynllun bwrsariaeth newydd i ddenu myfyrwyr o Gymru i wneud eu graddau Meistr yng Nghymru.

Nod y cynllun yw cynyddu nifer y graddedigion sy'n aros yng Nghymru neu'n dychwelyd i Gymru i astudio ar gyfer gradd Meistr mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg neu Feddygaeth, neu bynciau ‘STEMM’.

Bydd arian ar gael hefyd i wneud gradd Meistr yn y Gymraeg ac ar gyfer myfyrwyr o Gymru sy'n 60 oed neu'n hŷn.


Darganfod mwy


Efrydiaethau MPhil / PhD

Mae unrhyw gyfleoedd ariannu a gefnogir gan y Brifysgol i'w gweld ar y dudalen ganlynol.

Gall myfyrwyr ymchwil nad ydynt yn derbyn Efrydiaeth fod yn gymwys i wneud cais am y Benthyciadau Ôl-raddedig / Doethuriaeth isod.

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw agwedd ar ymchwil graddedigion, ewch i'r tudalennau Swyddfa Ymchwil Graddedigion neu cysylltwch â gro@southwales.ac.uk


Bwrsariaeth Lydon Hodges

Ar gyfer myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig sydd eisoes wedi cwblhau cwrs is-raddedig PDC neu ôl-raddedig PDC, dyfernir Bwrsariaethau Lydon Hodges yn flynyddol i unigolion sy'n gallu dangos orau pam eu bod yn teimlo y bydd mynediad i gwrs ymchwil ôl-raddedig o fudd iddynt - yn bersonol neu'n broffesiynol, a sut y byddant yn mynd at eu hastudiaethau.  Bydd y Bwrsariaeth yn darparu rhyddhad ariannol pan fydd myfyrwyr newydd yn dechrau astudio, a bydd ymgeiswyr Bwrsariaeth llwyddiannus yn dangos sut mae astudiaethau ymchwil ôl-raddedig yn alluogwr personol neu broffesiynol. Darganfod mwy. 


Ysgoloriaeth Chwaraeon


Mae ein Hysgoloriaeth Chwaraeon ar gael i fyfyrwyr sy'n perfformio i safon uchel yn eu dewis chwaraeon, a chynrychioli'r Brifysgol yng nghynghrair Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain (BUCS). Darganfod mwy.


Cynllun Noddfa ar gyfer Ffoaduriaid


Mae’r Cynllun Noddfa ar gyfer Ffoaduriaid PDC yn gynllun newydd sy'n rhoi cymorth i nifer cyfyngedig o ffoaduriaid cymwys trwy gyfrwng hyfforddiant Saesneg am ddim cyn dechrau cwrs israddedig yn y Brifysgol.

Darganfod mwy


Bwrsariaeth asesu diagnostig 

Myfyrwyr cofrestredig PDC, yn astudio o leiaf 60 credyd ym mlwyddyn academaidd 20/21, gall fod yn gymwys i dderbyn asesiad dyslecsia mewnol am ddim gyda chefnogaeth y Fwrsariaeth Profi Diagnostig. Sylwch fod cronfa'r Fwrsariaeth yn gyfyngedig ac ni warantir cymorth gyda ffioedd asesu.  

Darganfod mwy. 

 

Cyllid Ôl-raddedig ar gyfer cyrsiau Meistr – Cymru

Gallwch wneud cais am fenthyciadau a grantiau fel cyfraniad tuag at eich cwrs a'ch costau byw os ydych yn dechrau cwrs ym mlwyddyn academaidd 2019/20 neu 2020/21.


 • Mae hyd at £ 17,000 ym mlwyddyn academaidd 2019/20 neu £17,489  ym mlwyddyn academaidd 2020/21 fel cymysgedd o fenthyciadau a grantiau ar gael i fyfyrwyr sy'n byw yng Nghymru.

 • Mae benthyciad heb brawf modd ar gael i bob myfyriwr cymwys.  Bydd swm y benthyciad yn hafal i gyfanswm y cymorth (£17,000 ym mlwyddyn academaidd 2019/20 neu £17,489 ym mlwyddyn academaidd 2020/21) llai cyfanswm y grant y mae myfyriwr yn gymwys i'w gael.

 • Mae grant sylfaenol o £1,000 heb brawf modd ar gael i bob myfyriwr cymwys.

 • Mae grant prawf modd ychwanegol o £5,885 ar gael hefyd.

 • Mae elfen y benthyciad ar gael i fyfyrwyr o dan 60 oed ar ddiwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd gyntaf.

 • Mae cyrsiau meistr a addysgir a chyrsiau ymchwil yn gymwys, gan gynnwys MA, MSc, LLM, MRes, MA drwy Ymchwil, a chyrsiau MSc drwy Ymchwil.

 • Ar gael ar gyfer rhaglenni meistr amser llawn, rhan-amser a dysgu o bell.

 • I fod yn gymwys i gael cyllid trwy Cyllid Myfyrwyr Cymru, gall cyrsiau rhan-amser fod yn para am ddwy, tair neu bedair blynedd. Gall cwrs amser llawn fod am gyfnod o flwyddyn neu ddwy


Efallai y byddwch hefyd yn gymwys os ydych yn ddinesydd yr UE ac mae'r canlynol i gyd yn berthnasol:

 • rydych chi'n byw yng Nghymru ar ddiwrnod cyntaf blwyddyn gyntaf eich cwrs;
 • rydych chi fel arfer wedi byw yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA) neu'r Swistir am y tair blynedd diwethaf;
 • byddwch yn astudio mewn prifysgol yng Nghymru.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi datganiad ynghylch cymorth ariannol a ffioedd cartref mewn perthynas â myfyrwyr o’r UE o'r flwyddyn academaidd 2021/22. 


Byddwch yn cael y taliad cyntaf ar ôl i chi ddechrau eich cwrs, ac mae'ch prifysgol yn cadarnhau eich bod wedi cofrestru.

Byddwch yn ymwybodol na fydd eich ffioedd yn cael eu talu'n uniongyrchol i'r Brifysgol, bydd angen i chi wneud trefniadau i dalu’r ffioedd eich hun. Os ydych yn dymuno talu gan ddefnyddio eich cyllid myfyrwyr, gallwch sefydlu taliadau yn unol â'r dyddiadau y byddwch yn derbyn eich cyllid myfyrwyr drwy gysylltu â'r adran refeniw ar ôl i chi gofrestru ar y cwrs.

*Gweler y meini prawf cymhwyster llawn a manylion sut i wneud cais ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.  Benthyciadau Ôl-raddedig ar gyfer cyrsiau Meistr – Lloegr

Gallwch wneud cais am fenthyciad fel cyfraniad tuag at eich cwrs a'ch costau byw os ydych yn dechrau cwrs ym mlwyddyn academaidd 2019/20 neu 2020/21.

 • Ar gyfer myfyrwyr newydd sy'n dechrau eu cwrs yn 2019/20, mae hyd at £10,906 ar gael i fyfyrwyr sy'n hanu o Loegr (ar yr amod eich bod yn bodloni'r meini prawf preswylio).

 • Ar gyfer myfyrwyr newydd sy'n dechrau eu cwrs yn 2020/21, mae hyd at £11,222 ar gael i fyfyrwyr sy'n hanu o Loegr (ar yr amod eich bod yn bodloni'r meini prawf preswylio).

 • Ar gael i fyfyrwyr o dan 60 oed ar ddiwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd gyntaf.

 • Heb brawf modd (ddim yn ddibynnol ar incwm eich teulu).

 • Mae cyrsiau meistr a addysgir a chyrsiau ymchwil yn gymwys, gan gynnwys MA, MSc, LLM, MRes, MA drwy Ymchwil, a chyrsiau MSc drwy Ymchwil.

 • Ar gael ar gyfer rhaglenni meistr amser llawn, rhan-amser a dysgu o bell.

 • I fod yn gymwys i gael cyllid drwy Cyllid Myfyrwyr Lloegr, rhaid i gyrsiau rhan-amser fod naill ai'n rhan-amser, yn para 2 i 4 blynedd academaidd a dim mwy na dwywaith hyd y cwrs amser llawn cyfatebol neu ran-amser am hyd at 3 blyedd, lle nad oes cwrs amser llawn cyfatebol.

 • Byddwch yn cael y taliad cyntaf ar ôl i chi ddechrau eich cwrs, ac mae'ch prifysgol yn cadarnhau eich bod wedi cofrestru.

Gwneir taliadau mewn tri rhandaliad o 33%, 33% a 34% ar gyfer pob blwyddyn academaidd.

Byddwch yn ymwybodol na fydd eich ffioedd yn cael eu talu'n uniongyrchol i'r Brifysgol, bydd angen i chi wneud trefniadau i dalu’r ffioedd eich hun. Os ydych yn dymuno talu gan ddefnyddio eich cyllid myfyrwyr, gallwch sefydlu taliadau yn unol â'r dyddiadau y byddwch yn derbyn eich cyllid myfyrwyr drwy gysylltu â'r adran refeniw ar ôl i chi gofrestru ar y cwrs.

* Gellir dod o hyd i feini prawf cymhwyster llawn a manylion am sut i wneud cais ar y wefan isod. 

Cyllid Myfyrwyr Lloegr


Benthyciad Dysgu Ôl-raddedig a Benthyciad Costau Byw - Yr Alban*

Benthyciad Ffioedd Dysgu Ôl-raddedig

Mae'r arian sydd ar gael yn fenthyciad i'ch helpu i dalu eich holl ffioedd dysgu neu rai ohonynt hyd at uchafswm o £5,500 ar gyfer cyrsiau amser llawn.  Os byddwch yn dewis cymryd benthyciad i dalu'r holl ffioedd neu rai ohonynt, byddwch yn gwneud hynny ar yr un telerau â benthyciad myfyriwr ar gyfer costau byw.

Os byddwch yn tynnu'n ôl o'ch cwrs, efallai na fyddwch yn gymwys i gael benthyciad i helpu gyda chost eich ffioedd. Fodd bynnag, efallai y bydd eich prifysgol yn codi ffioedd arnoch o hyd am yr amser yr ydych wedi bod ar y cwrs.


Benthyciad Costau Byw Ôl-raddedig

Gall myfyrwyr cymwys ôl-raddedig cymwys wneud cais i ni am fenthyciad cost byw hyd at £4,500. I fod yn gymwys ar gyfer y benthyciad cost byw, yn ogystal â bodloni ein hamodau cymhwyster, rhaid i chi:

• bod o dan 60 oed ar ddiwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf eich cwrs (fel arfer 1 Awst).  Os ydych chi'n newid cwrs a'ch bod yn 60 oed neu'n hŷn ar ddyddiad perthnasol eich ail gwrs, ni fydd gennych hawl i gael benthyciad myfyriwr ar gyfer eich ail gwrs.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Asiantaeth Dyfarnu Myfyrwyr yr Alban

*Ffynhonnell: SAAS


Benthyciadau Ffioedd Dysgu Ôl-raddedig - Gogledd Iwerddon*


Os ydych i fod i ddechrau ar dystysgrif ôl-raddedig, diploma ôl-raddedig, Meistr a addysgir neu Meistr ymchwil yn ystod Blwyddyn Academaidd 2018/19, efallai y byddwch yn gymwys i wneud cais am Fenthyciad Ffioedd Dysgu Ôl-raddedig o hyd at £5,500 ar gyfer y cwrs, i helpu gyda chost ffioedd eich cwrs. Ni all y Benthyciad Ffioedd Dysgu Ôl-raddedig fod yn fwy na'r ffi wirioneddol a godir gan y brifysgol neu'r coleg, nid yw wedi'i seilio ar incwm yr aelwyd, a rhaid i chi ei ad-dalu.  Fe'i telir yn uniongyrchol i'ch prifysgol neu goleg.

Defnyddiwch wefan Cyllid Myfyrwyr Gogledd Iwerddon i gael diweddariadau pellach, gan gynnwys sut i wneud cais.


Cyrsiau Benthyciadau Ôl-raddedig ar gyfer Doethuriaeth - Cymru a Lloegr

Gallwch wneud cais am fenthyciad i helpu gyda ffioedd eich cwrs a'ch costau byw wrth i chi astudio os ydych yn dechrau cwrs doethuriaeth (PhD) .

 • Hyd at £26,445 ar gyfer myfyrwyr sy'n hanu o Gymru neu o Loegr sy'n dechrau eu cwrs yn 2020/21.
 • Ar gael i fyfyrwyr dan 60 oed ar ddiwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd gyntaf
 • Heb brawf modd (ddim yn dibynnu ar incwm y teulu)
 • Rhaid iddo fod yn gwrs doethuriaeth llawn, annibynnol (nid yn ychwanegol) ac mae'n para rhwng 3 ac 8 mlynedd e.e. PhD / DPhil, EdD, EngD
 • Gall fod yn seiliedig ar ymchwil neu'n cael ei addysgu, neu gyfuniad o'r ddauGallwch wneud cais am fenthyciad os yw'ch rhaglen ddoethurol yn cynnwys gradd meistr integredig (hyd yn oed os oes gennych radd meistr eisoes)
 • Ni fyddwch yn gallu cael benthyciad doethuriaeth os ydych yn derbyn / am dderbyn arian arall ar gyfer y cwrs e.e. Cyllid y Cyngor Ymchwil, Bwrsariaeth Gwaith Cymdeithasol, Bwrsariaeth y GIG, cyllid cynllun KEES 2 ac ati.


Efallai y byddwch hefyd yn gymwys os ydych yn ddinesydd yr UE ac mae'r canlynol i gyd yn berthnasol:

rydych chi'n byw yng Nghymru ar ddiwrnod cyntaf blwyddyn gyntaf eich cwrs;

rydych chi fel arfer wedi byw yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA) neu'r Swistir am y tair blynedd diwethaf;

byddwch yn astudio mewn prifysgol yng Nghymru.


Byddwch yn cael y taliad cyntaf ar ôl i chi ddechrau eich cwrs, ac mae'ch prifysgol yn cadarnhau eich bod wedi cofrestru.

Gwneir taliadau mewn tri rhandaliad o 33%, 33% a 34% ar gyfer pob blwyddyn academaidd.


Mae manylion llawn ar gymhwyster a sut i wneud cais i'w gweld ar wefannau'r awdurdodau perthnasol isod

Cyllid Myfyrwyr Cymru

Cyllid Myfyrwyr Lloegr

Nid yw Benthyciadau Doethurol ar gael ar hyn o bryd i fyfyrwyr sy'n preswylio fel arfer yng Ngogledd Iwerddon neu'r Alban.


Bydd cyllid gradd Meistr ôl-raddedig ar gael os nad oes gennych radd Meistr neu gymhwyster uwch arall a enillwyd naill ai yn y DU neu dramor.  Os oes gennych gymhwyster lefel is ac eisiau ‘ychwanegiad’ i radd Meistr, ni fyddwch yn gymwys i gael cyllid gradd Meistr ôl-raddedig, gan mai dim ond cyllid ôl-raddedig ar gyfer cwrs ôl-raddedig llawn y gallwch ei gael.  Ni fyddwch yn gallu cael Cyllid gradd Meistr Ôl-raddedig os ydych wedi cael Benthyciad Ôl-raddedig o'r blaen, oni bai eich bod wedi gadael eich cwrs oherwydd rhesymau personol cryf, fel:

• salwch

• profedigaeth

• neu reswm personol difrifol arall.

Byddai angen i chi anfon tystiolaeth i cyllid myfyrwyr i gefnogi hyn a dim ond unwaith y gallwch ddefnyddio rhesymau personol cymhellol.

Ffynhonnell: Cyllid Myfyrwyr Cymru


Mae manylion ynghylch sut y bydd angen i chi ad-dalu'ch benthyciad myfyrwyr ôl-raddedig, gan gynnwys sut y bydd hyn yn gweithio os oes gennych fenthyciad myfyriwr israddedig presennol, ar gael ar wefan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr.

Mae Prifysgol De Cymru wedi ymrwymo i ddarparu cymorth i fyfyrwyr o ofal a'r rhai sy'n gadael gofal sydd am fynd ymlaen i addysg uwch.

Gallwn ni ym Mhrifysgol De Cymru eich helpu ar bob cam o'ch profiad prifysgol, gyda chymorth a chyngor arbenigol cyn, yn ystod ac ar ôl i chi fod yn fyfyriwr gyda ni - gan adael i chi ganolbwyntio ar eich astudiaethau a mwynhau bywyd prifysgol.

Sut i gysylltu â'r Tîm Gadael Gofal

I ofyn cwestiynau pellach a dechrau'r gefnogaeth sydd ar gael i chi fel Ymadawr Gofal, cysylltwch â'r Cydlynydd Gadael Gofal.

Os nad ydych yn siŵr a ydych chi'n gymwys fel Ymadawr Gofal, cysylltwch â ni a gallwn eich cynghori ymhellach.  Os ydych chi'n weithiwr cymdeithasol neu'n gweithio ar ran sefydliad fel Barnardos mae croeso i chi gysylltu hefyd.


Efallai y bydd gan rai myfyrwyr hawl i fudd-daliadau'r wladwriaeth neu gredydau treth wrth astudio.  Gweler ein tudalen Myfyrwyr a Budd-daliadau am ragor o wybodaeth.

 Cyllid y Dyfodol

Gall darparwyr benthyciadau preifat, fel Future Finance, ddarparu benthyciadau i gynorthwyo gyda ffioedd dysgu a chostau byw, gyda chyfraddau llog amrywiol yn dibynnu ar eich hanes credyd. Dyma rai o'r ffeithiau allweddol:

• Gall benthyciadau Cyllid y Dyfodol fod ar gael* i fyfyrwyr PDC sydd â chyfeiriad yn y DU wrth astudio (gan dybio eu bod yn bodloni'r gwiriadau credyd priodol ac yn 18 oed neu'n hŷn)

• Gall benthyciadau gynnwys costau byw yn ogystal â ffioedd dysgu

* Mae manylion pellach am ofynion cymhwysedd, cyfraddau llog a thelerau allweddol eraill y benthyciad ar gael trwy ymweld â gwefan Future Finance.

Mae'r Brifysgol yn awyddus i gynnig cefnogaeth i fyfyrwyr sy'n gofalu, gan gynnwys darparu Bwrsariaeth o'i Chronfa Cymorth i Fyfyrwyr i helpu'r rhai sydd angen cymorth ariannol, gan y cydnabyddir bod gofalu yn aml yn arwain at oblygiadau ariannol (megis llai o argaeledd ar gyfer gwaith taledig a costau teithio cynyddol). Darganfod mwy.