Ffioedd a Chyllid Ol-raddedig

ol raddedig ffioedd

Tra'ch bod chi'n astudio, bydd gennych ddau brif gost - ffioedd dysgu a chostau byw. Gallwch gael ystod o gyllid i helpu gyda'r costau hyn.

Cwrs ôl-raddedig, boed yn un amser llawn neu ran-amser, yw'r ffordd ddelfrydol i ychwanegu at eich addysg a rhoi cychwyn da yn eich gyrfa.  Mae yna nifer o ffyrdd i ariannu eich astudiaeth ôl-raddedig. Gall hyn fod trwy gyllid myfyrwyr, bwrsariaethau neu gymorth gan grantiau, ymddiriedolaethau ac elusennau (gweler Cyllid Amgen), neu gyfuniad o'r tri.

Os ydych chi'n ystyried astudio yn y brifysgol, efallai bod gennych gwestiynau ynghylch cyllid.  Er enghraifft, faint o gymorth ariannol sydd ar gael tuag at gost rhent, bwyd a hanfodion.

Yma fe welwch wybodaeth i'ch helpu chi i'ch tywys trwy'r opsiynau cyllido a'r cymorth ariannol sydd ar gael i helpu i ariannu'ch amser yn y Brifysgol.

A OES GENNYCH CHI GWESTIYNAU AM ARIAN? DYMA’N DOLENNI CYFLYM

Angen atebion yn gyflym ar bethau fel cyllid myfyrwyr, benthyciadau a bwrsariaethau? Cliciwch unrhyw un o'r dolenni isod i neidio i'r adran benodol, neu parhewch i ddarllen y dudalen i gael gwybodaeth fanwl.


Ffioedd dysgu

Ffioedd dysgu yw cost astudio cwrs yn y brifysgol. Bydd pob cwrs ôl-raddedig yn wahanol o ran cost.

Dewch o hyd i wybodaeth benodol am ffioedd eich cwrs ar y dudalen cwrs berthnasol neu yma os ydych chi'n dymuno gwneud gradd ymchwil.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â chost ffioedd dysgu, yna cysylltwch â'r Uned Refeniw drwy anfon e-bost at [email protected]

Mae manylion am gynlluniau talu sydd ar gael ar gael ar dudalennau ein Tîm Refeniw.

Mae gwybodaeth am y cyllid a allai fod ar gael y gallwch ei ddefnyddio tuag at eich ffioedd dysgu yn yr adran ar Cyllid Myfyrwyr ymhellach i lawr y dudalen hon.
Tuition Fees - Find out more.jpg


CYLLID MYFYRWYR I FYFYRWYR CARTREF

Fel myfyriwr 'cartref' efallai y gallwch gael gafael ar gyllid fel cyfraniad tuag at eich costau ffioedd dysgu a'ch costau byw.

Gallwch wneud cais am y cyllid hwn fel rheol os ydych yn ddinesydd yn y DU neu heb unrhyw gyfyngiadau ar eich arhosiad yn y DU a bod gennych 3 blynedd o breswyliad cyfreithlon yn y DU a'r Ynysoedd cyn dechrau'r cwrs.

Mewn rhai achosion, efallai y gallwch wneud cais am gyllid os oes gennych statws preswylio (ac weithiau statws preswylio cyn-sefydlog) o dan Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE.  Mae yna statws arall a fyddai hefyd yn eich gwneud chi'n gymwys i gael cyllid, er enghraifft os ydych chi'n weithiwr mudol o'r AEE neu'r Swistir, yn blentyn i Weithiwr Twrcaidd, wedi cael 'Absenoldeb Calais' ac ati. Am ragor o wybodaeth am hyn, gweler gwefan eich darparwr cyllio.

Tuition Fees - Find out more

 • Uchafswm y cymorth sydd ar gael ar gyfer cyrsiau sy'n cychwyn yn 21/22 yw £18,025. Mae hwn yn cynnwys cymysgedd o fenthyciadau a grantiau.
 • Mae hyd at £ 18,025 ym mlwyddyn academaidd 2021/22 fel cymysgedd o fenthyciadau a grantiau ar gael i fyfyrwyr sy'n byw yng Nghymru.
 • Mae benthyciad heb brawf modd ar gael i bob myfyriwr cymwys.  Bydd swm y benthyciad yn hafal i gyfanswm y cymorth (£18,025 ym mlwyddyn academaidd 2021/221) llai cyfanswm y grant y mae myfyriwr yn gymwys i'w gael.
 • Mae grant sylfaenol o £1,000 heb brawf modd ar gael i bob myfyriwr cymwys.
 • Mae grant prawf modd ychwanegol o £5,885 ar gael hefyd.
 • Mae elfen y benthyciad ar gael i fyfyrwyr o dan 60 oed ar ddiwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd gyntaf.
 • Mae cyrsiau meistr a addysgir a chyrsiau ymchwil yn gymwys, gan gynnwys MA, MSc, LLM, MRes, MA drwy Ymchwil, a chyrsiau MSc drwy Ymchwil.
 • Ar gael ar gyfer rhaglenni meistr amser llawn, rhan-amser a dysgu o bell.
 • Rhaid i chi fod yn astudio 180 credyd llawn y cwrs meistr ac ni ddylech fod yn 'ychwanegu at' neu'n defnyddio unrhyw ddysgu blaenorol achrededig neu debyg tuag at y cymhwyster i fod yn gymwys i gael cyllid
 • I fod yn gymwys i gael cyllid trwy Cyllid Myfyrwyr Cymru, gall cyrsiau rhan-amser fod yn para am ddwy, tair neu bedair blynedd. Gall cwrs amser llawn fod am gyfnod o flwyddyn neu ddwy

Byddwch yn cael y taliad cyntaf ar ôl i chi ddechrau eich cwrs, ac mae'ch prifysgol yn cadarnhau eich bod wedi cofrestru.

Byddwch yn ymwybodol na fydd eich ffioedd yn cael eu talu'n uniongyrchol i'r Brifysgol, bydd angen i chi wneud trefniadau i dalu’r ffioedd eich hun. Os ydych yn dymuno talu gan ddefnyddio eich cyllid myfyrwyr, gallwch sefydlu taliadau yn unol â'r dyddiadau y byddwch yn derbyn eich cyllid myfyrwyr drwy gysylltu â'r adran refeniw ar ôl i chi gofrestru ar y cwrs.

*Gweler y meini prawf cymhwyster llawn a manylion sut i wneud cais ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.  

Gallwch wneud cais am fenthyciad fel cyfraniad tuag at eich cwrs a'ch costau byw os ydych yn dechrau cwrs ym mlwyddyn academaidd 2021/22

 • Ar gyfer myfyrwyr newydd sy'n dechrau eu cwrs yn 2021/22, mae hyd at £11,570 ar gael i fyfyrwyr sy'n hanu o Loegr (ar yr amod eich bod yn bodloni'r meini prawf preswylio).
 • Ar gael i fyfyrwyr o dan 60 oed ar ddiwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd gyntaf.
 • Heb brawf modd (ddim yn ddibynnol ar incwm eich teulu).
 • Mae cyrsiau meistr a addysgir a chyrsiau ymchwil yn gymwys, gan gynnwys MA, MSc, LLM, MRes, MA drwy Ymchwil, a chyrsiau MSc drwy Ymchwil.
 • Ar gael ar gyfer rhaglenni meistr amser llawn, rhan-amser a dysgu o bell.
 • Rhaid i chi fod yn astudio 180 credyd llawn y cwrs meistr ac ni ddylech fod yn 'ychwanegu at' neu'n defnyddio unrhyw ddysgu blaenorol achrededig neu debyg tuag at y cymhwyster i fod yn gymwys i gael cyllid.
 • I fod yn gymwys i gael cyllid drwy Cyllid Myfyrwyr Lloegr, rhaid i gyrsiau rhan-amser fod naill ai'n rhan-amser, yn para 2 i 4 blynedd academaidd a dim mwy na dwywaith hyd y cwrs amser llawn cyfatebol neu ran-amser am hyd at 3 blyedd, lle nad oes cwrs amser llawn cyfatebol.
 • Byddwch yn cael y taliad cyntaf ar ôl i chi ddechrau eich cwrs, ac mae'ch prifysgol yn cadarnhau eich bod wedi cofrestru.

Gwneir taliadau mewn tri rhandaliad o 33%, 33% a 34% ar gyfer pob blwyddyn academaidd.

Byddwch yn ymwybodol na fydd eich ffioedd yn cael eu talu'n uniongyrchol i'r Brifysgol, bydd angen i chi wneud trefniadau i dalu’r ffioedd eich hun. Os ydych yn dymuno talu gan ddefnyddio eich cyllid myfyrwyr, gallwch sefydlu taliadau yn unol â'r dyddiadau y byddwch yn derbyn eich cyllid myfyrwyr drwy gysylltu â'r adran refeniw ar ôl i chi gofrestru ar y cwrs.

* Gellir dod o hyd i feini prawf cymhwyster llawn a manylion am sut i wneud cais ar y wefan isod. 

Cyllid Myfyrwyr Lloegr

Benthyciad Ffioedd Dysgu Ôl-raddedig

Mae'r arian sydd ar gael yn fenthyciad i'ch helpu i dalu eich holl ffioedd dysgu neu rai ohonynt hyd at uchafswm o £5,500 ar gyfer cyrsiau amser llawn.  Os byddwch yn dewis cymryd benthyciad i dalu'r holl ffioedd neu rai ohonynt, byddwch yn gwneud hynny ar yr un telerau â benthyciad myfyriwr ar gyfer costau byw.

Os byddwch yn tynnu'n ôl o'ch cwrs, efallai na fyddwch yn gymwys i gael benthyciad i helpu gyda chost eich ffioedd. Fodd bynnag, efallai y bydd eich prifysgol yn codi ffioedd arnoch o hyd am yr amser yr ydych wedi bod ar y cwrs.

 

Benthyciad Costau Byw Ôl-raddedig

Gall myfyrwyr cymwys ôl-raddedig cymwys wneud cais i ni am fenthyciad cost byw hyd at £4,500. I fod yn gymwys ar gyfer y benthyciad cost byw, yn ogystal â bodloni ein hamodau cymhwyster, rhaid i chi:

 • bod o dan 60 oed ar ddiwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf eich cwrs (fel arfer 1 Awst).  Os ydych chi'n newid cwrs a'ch bod yn 60 oed neu'n hŷn ar ddyddiad perthnasol eich ail gwrs, ni fydd gennych hawl i gael benthyciad myfyriwr ar gyfer eich ail gwrs.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Asiantaeth Dyfarnu Myfyrwyr yr Alban

Benthyciad Costau Byw Ôl-raddedig

Gall myfyrwyr cymwys ôl-raddedig cymwys wneud cais i ni am fenthyciad cost byw hyd at £4,500. I fod yn gymwys ar gyfer y benthyciad cost byw, yn ogystal â bodloni ein hamodau cymhwyster, rhaid i chi:

• bod o dan 60 oed ar ddiwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf eich cwrs (fel arfer 1 Awst).  Os ydych chi'n newid cwrs a'ch bod yn 60 oed neu'n hŷn ar ddyddiad perthnasol eich ail gwrs, ni fydd gennych hawl i gael benthyciad myfyriwr ar gyfer eich ail gwrs.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Asiantaeth Dyfarnu Myfyrwyr yr Alban

Bydd cyllid gradd Meistr ôl-raddedig ar gael os nad oes gennych radd Meistr neu gymhwyster uwch arall a enillwyd naill ai yn y DU neu dramor.  Os oes gennych gymhwyster lefel is ac eisiau ‘ychwanegiad’ i radd Meistr, ni fyddwch yn gymwys i gael cyllid gradd Meistr ôl-raddedig, gan mai dim ond cyllid ôl-raddedig ar gyfer cwrs ôl-raddedig llawn y gallwch ei gael.  Ni fyddwch yn gallu cael Cyllid gradd Meistr Ôl-raddedig os ydych wedi cael Benthyciad Ôl-raddedig o'r blaen, oni bai eich bod wedi gadael eich cwrs oherwydd rhesymau personol cryf, fel:

 • salwch
 • profedigaeth
 • neu reswm personol difrifol arall.

Byddai angen i chi anfon tystiolaeth i cyllid myfyrwyr i gefnogi hyn a dim ond unwaith y gallwch ddefnyddio rhesymau personol cymhellol.

Ffynhonnell: Cyllid Myfyrwyr Cymru

Mae hyn yn debyg i ddarparwyr cyllido eraill. Gwiriwch â'ch darparwr cyllid i weld sut y gall eich astudiaeth flaenorol effeithio ar eich cymhwysedd.

Gallwch wneud cais am fenthyciad i helpu gyda ffioedd eich cwrs a'ch costau byw wrth i chi astudio os ydych yn dechrau cwrs doethuriaeth (PhD) .

 • Hyd at £27,265 ar gyfer myfyrwyr sy'n hanu o Gymru neu o Loegr sy'n dechrau eu cwrs yn 2021/22.
 • Ar gael i fyfyrwyr dan 60 oed ar ddiwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd gyntaf
 • Heb brawf modd (ddim yn dibynnu ar incwm y teulu)
 • Rhaid iddo fod yn gwrs doethuriaeth llawn, annibynnol (nid yn ychwanegol) ac mae'n para rhwng 3 ac 8 mlynedd e.e. PhD / DPhil, EdD, EngD
 • Gall fod yn seiliedig ar ymchwil neu'n cael ei addysgu, neu gyfuniad o'r ddauGallwch wneud cais am fenthyciad os yw'ch rhaglen ddoethurol yn cynnwys gradd meistr integredig (hyd yn oed os oes gennych radd meistr eisoes)
 • Ni fyddwch yn gallu cael benthyciad doethuriaeth os ydych yn derbyn / am dderbyn arian arall ar gyfer y cwrs e.e. Cyllid y Cyngor Ymchwil, Bwrsariaeth Gwaith Cymdeithasol, Bwrsariaeth y GIG, cyllid cynllun KEES 2 ac ati.


Byddwch yn cael y taliad cyntaf ar ôl i chi ddechrau eich cwrs, ac mae'ch prifysgol yn cadarnhau eich bod wedi cofrestru.

Gwneir taliadau mewn tri rhandaliad o 33%, 33% a 34% ar gyfer pob blwyddyn academaidd.


Mae manylion llawn ar gymhwyster a sut i wneud cais i'w gweld ar wefannau'r awdurdodau perthnasol isod

Cyllid Myfyrwyr Cymru

Cyllid Myfyrwyr Lloegr

Nid yw Benthyciadau Doethurol ar gael ar hyn o bryd i fyfyrwyr sy'n preswylio fel arfer yng Ngogledd Iwerddon neu'r Alban.

Mae manylion ynghylch sut y bydd angen i chi ad-dalu'ch benthyciad myfyrwyr ôl-raddedig, gan gynnwys sut y bydd hyn yn gweithio os oes gennych fenthyciad myfyriwr israddedig presennol, ar gael ar wefan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr.

Cyllid y Dyfodol

Gall darparwyr benthyciadau preifat, fel Future Finance, ddarparu benthyciadau i gynorthwyo gyda ffioedd dysgu a chostau byw, gyda chyfraddau llog amrywiol yn dibynnu ar eich hanes credyd. Dyma rai o'r ffeithiau allweddol:

 • Gall benthyciadau Cyllid y Dyfodol fod ar gael* i fyfyrwyr PDC sydd â chyfeiriad yn y DU wrth astudio (gan dybio eu bod yn bodloni'r gwiriadau credyd priodol ac yn 18 oed neu'n hŷn)
 • Gall benthyciadau gynnwys costau byw yn ogystal â ffioedd dysgu
 • Mae manylion pellach am ofynion cymhwysedd, cyfraddau llog a thelerau allweddol eraill y benthyciad ar gael trwy ymweld â gwefan Future Finance.

Benthyciadau Banc

Efallai yr hoffech chi siarad â banciau eraill ac ati hefyd i weld a oes unrhyw fenthyciadau y gallant eu cynnig ar gyfer astudio.  Dylech sicrhau eich bod yn ymwybodol o holl delerau ac amodau'r benthyciadau hyn a'u bod yn briodol i'ch anghenion cyn cymryd un.


YSGOLORIAETHAU A BWRSARIAETHAU

Efallai y bydd gennych hawl i arian i ariannu eich astudiaeth a'ch costau byw, nad oes rhaid ei dalu'n ôl.

Bydd faint y mae myfyriwr yn ei dderbyn, sut y caiff ei dalu a phwy all ei dderbyn yn amrywio yn dibynnu ar yr ysgoloriaeth neu'r fwrsariaeth, ond fel rheol nid oes rhaid talu'r arian yn ôl (oni bai eich bod yn penderfynu gadael y cwrs yn gynnar).

Undergraduate Scholarships and Bursaries Information

Gostyngiad Ôl-raddedig i Gyn-fyfyrwyr Prifysgol De Cymru 2021/2022

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy'n cychwyn ar gwrs MA ac MSc a addysgir neu'r cwrs PCET o fis Medi 2021 (sy’n cynnwys myfyrwyr sy'n cychwyn ar eu cwrs ym mis Ionawr / Chwefror 2022).

* Mae hyn yn cynnwys graddedigion Prifysgol De Cymru, Prifysgol Morgannwg, Prifysgol Cymru Casnewydd, Polytechnig Cymru, RWCMD.

Darganfod mwy


Bwrsariaethau  Llywodraeth Cymru ar gyfer graddau meistr 2021/22

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cyhoeddi y bydd bwrsariaethau Llywodraeth Cymru (bwrsari STEEM, bwrsari cyfrwng Cymraeg a Bwrsariaeth 60 +) yn parhau yn 2021-22 ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig cymwys sy'n dechrau eu hastudiaethau yn y flwyddyn academaidd 2021-22.

Daraganfod mwy


Bwrsariaeth Lydon Hodges

Ar gyfer myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig sydd eisoes wedi cwblhau cwrs is-raddedig PDC neu ôl-raddedig PDC, dyfernir Bwrsariaethau Lydon Hodges yn flynyddol i unigolion sy'n gallu dangos orau pam eu bod yn teimlo y bydd mynediad i gwrs ymchwil ôl-raddedig o fudd iddynt - yn bersonol neu'n broffesiynol, a sut y byddant yn mynd at eu hastudiaethau.  Bydd y Bwrsariaeth yn darparu rhyddhad ariannol pan fydd myfyrwyr newydd yn dechrau astudio, a bydd ymgeiswyr Bwrsariaeth llwyddiannus yn dangos sut mae astudiaethau ymchwil ôl-raddedig yn alluogwr personol neu broffesiynol. 

Darganfod mwy. 


Ysgoloriaethau Chwaraeon

I wneud cais am Ysgoloriaeth Chwaraeon yn PDC mae'n rhaid i chi fod yn fyfyriwr cyfredol sy'n astudio naill ai ar Gampws Trefforest, Caerdydd neu'r Ddinas. Bydd y lefelau'n amrywio yn dibynnu ar yr anrhydeddau yr ydych wedi'u derbyn a hefyd os ydych yn chwarae yn un o'n Chwaraeon Ffocws.

Darganford mwyBwrsariaeth Ceiswyr Lloches PDC

Bydd y Fwrsariaeth Ceiswyr Lloches yn cefnogi hyd at ddau fyfyriwr Ôl-raddedig bob blwyddyn academaidd.  Bydd Panel y Brifysgol yn asesu pob cais am fwrsariaeth ar yr un pryd ar ôl y dyddiad cau a bydd yn dyfarnu hyd at ddwy fwrsariaeth o'r holl geisiadau hyn.

Darganfod mwy


Cynllun Noddfa ar gyfer Ffoaduriaid

Mae’r Cynllun Noddfa ar gyfer Ffoaduriaid PDC yn gynllun newydd sy'n rhoi cymorth i nifer cyfyngedig o ffoaduriaid cymwys trwy gyfrwng hyfforddiant Saesneg am ddim cyn dechrau cwrs israddedig yn y Brifysgol.

Darganfod mwy


Bwrsariaeth asesu diagnostig 

Myfyrwyr cofrestredig PDC, yn astudio o leiaf 60 credyd ym mlwyddyn academaidd 21/22, gall fod yn gymwys i dderbyn asesiad dyslecsia mewnol am ddim gyda chefnogaeth y Fwrsariaeth Profi Diagnostig. Sylwch fod cronfa'r Fwrsariaeth yn gyfyngedig ac ni warantir cymorth gyda ffioedd asesu.  

Darganfod mwy. 


Ysgoloriaeth yr UE 21/22

Gweler yma i gael gwybodaeth am yr ysgoloriaethau ar gyfer myfyrwyr yr UE sy'n dechrau yn 21/22.

Gostyngiad Ôl-raddedig i Gyn-fyfyrwyr Prifysgol De Cymru 2022/2023

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy'n cychwyn ar gwrs MA,MSc, LLM, MBA, DBA a addysgir/ar-lein** neu cwrs PcET/TAR o fis Medi 2022 (sy’n cynnwys myfyrwyr sy'n cychwyn ar eu cwrs ym mis Ionawr / Chwefror 2023).

* Mae hyn yn cynnwys graddedigion Prifysgol De Cymru, Prifysgol Morgannwg, Prifysgol Cymru Casnewydd, Polytechnig Cymru, RWCMD.

Darganfod mwy


Efrydiaethau MPhil / PhD

Mae unrhyw gyfleoedd ariannu a gefnogir gan y Brifysgol i'w gweld ar y dudalen ganlynol.

Gall myfyrwyr ymchwil nad ydynt yn derbyn Efrydiaeth fod yn gymwys i wneud cais am y Benthyciadau Ôl-raddedig / Doethuriaeth isod.

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw agwedd ar ymchwil graddedigion, ewch i'r tudalennau Swyddfa Ymchwil Graddedigion neu cysylltwch â [email protected]


Bwrsariaeth Ceiswyr Lloches PDC

Bydd y Fwrsariaeth Ceiswyr Lloches yn cefnogi hyd at ddau fyfyriwr Ôl-raddedig bob blwyddyn academaidd.  Bydd Panel y Brifysgol yn asesu pob cais am fwrsariaeth ar yr un pryd ar ôl y dyddiad cau a bydd yn dyfarnu hyd at ddwy fwrsariaeth o'r holl geisiadau hyn.

Darganfod mwy


Cynllun Noddfa ar gyfer Ffoaduriaid

Mae’r Cynllun Noddfa ar gyfer Ffoaduriaid PDC yn gynllun newydd sy'n rhoi cymorth i nifer cyfyngedig o ffoaduriaid cymwys trwy gyfrwng hyfforddiant Saesneg am ddim cyn dechrau cwrs israddedig yn y Brifysgol.

Darganfod mwyCEFNOGAETH ARIANNOL ERAILL

Efallai y byddwch yn gymwys i gael cymorth ariannol gan Grantiau, Ymddiriedolaethau neu Elusennau allanol neu drwy gyllid arall.

Efallai y byddwch hefyd yn gymwys i gael cyllid ychwanegol os ydych chi'n ofalwr di-dâl neu os ydych chi'n gymwys i gael y fwrsariaeth gwaith cymdeithasol.

Efallai y bydd rhai myfyrwyr hefyd yn gallu hawlio budd-daliadau gwladol wrth astudio.
tuition fees.jpg

Gall grantiau, Ymddiriedolaethau ac Elusennau fod yn ffynhonnell ariannu wych. Bydd gan bob un ei feini prawf, ei gymhwysedd a'i ddulliau ymgeisio ei hun. Gall llawer ddyfarnu cyllid rhannol ar gyfer eich astudiaethau.

Gall ceisiadau am gyllid gan gyrff allanol gymryd cryn dipyn o amser i'w prosesu, felly byddai angen i chi fod yn barod i aros.

Efallai y bydd gan rai myfyrwyr hawl i fudd-daliadau'r wladwriaeth neu gredydau treth wrth astudio.  Gweler ein tudalen Myfyrwyr a Budd-daliadau am ragor o wybodaeth.

Mae'r Brifysgol yn awyddus i gynnig cefnogaeth i fyfyrwyr sy'n gofalu, gan gynnwys darparu Bwrsariaeth o'i Chronfa Cymorth i Fyfyrwyr i helpu'r rhai sydd angen cymorth ariannol, gan y cydnabyddir bod gofalu yn aml yn arwain at oblygiadau ariannol (megis llai o argaeledd ar gyfer gwaith taledig a costau teithio cynyddol). 

Darganfod mwy.

Yn ogystal â'r cymorth a gynigir trwy eich corff cyllido, mae Prifysgol De Cymru wedi ymrwymo i ddarparu cymorth i fyfyrwyr o ofal a'r rhai sy'n gadael gofal sydd am fynd ymlaen i addysg uwch.

Gallwn ni ym Mhrifysgol De Cymru eich helpu ar bob cam o'ch profiad prifysgol, gyda chymorth a chyngor arbenigol cyn, yn ystod ac ar ôl i chi fod yn fyfyriwr gyda ni - gan adael i chi ganolbwyntio ar eich astudiaethau a mwynhau bywyd prifysgol.

I ofyn cwestiynau pellach a dechrau cael gafael ar y cymorth sydd ar gael i chi fel Ymadawr Gofal, cysylltwch â'r Cydlynydd Gadael Gofal.

Os nad ydych yn siŵr a ydych chi'n gymwys fel Ymadawr Gofal, cysylltwch â ni a gallwn eich cynghori ymhellach. Os ydych chi'n weithiwr cymdeithasol neu'n gweithio ar ran sefydliad fel Barnardos mae croeso i chi gysylltu â ni hefyd.

Yn ogystal â'r cymorth a gynigir trwy eich corff cyllido, mae Prifysgol De Cymru wedi ymrwymo i ddarparu cymorth i fyfyrwyr sydd wedi ymddieithrio oddi wrth eu rhieni neu sydd wedi ymddieithrio yn ystod eu hastudiaethau.

Gallwn helpu i ateb cwestiynau ar gyllid myfyrwyr, ffioedd dysgu, ysgoloriaethau a mwy.