Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig 10 bwrsariaeth i fyfyrwyr ôl-raddedig sy'n dechrau ar eu hastudiaethau yn y flwyddyn academaidd 2023-24 ac sydd wedi hunan-nodi fel un o'r grwpiau ethnig canlynol o dan y penawdau a ganlyn yn unol â rhestr gyhoeddedig llywodraeth y DU: Du, Affricanaidd, Caribïaidd, neu Ddu Prydeinig, Cymysg neu Grwpiau Ethnig Lluosog, Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig, Grŵp Ethnig Arall. 

Ydw i'n gymwys?

I fod yn gymwys, bydd angen i chi fodloni'r holl feini prawf isod: 


  • Grwpiau Ethnig Cymysg neu Luosog 
  • Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig 
  • Du, Affricanaidd, Caribïaidd, neu Ddu Prydeinig 
  • Grŵp Ethnig Arall* 

  • Wedi gwneud cais a derbyn cynnig i gael lle ar gwrs ôl-raddedig amser llawn PDC sy'n para Un neu fwy o flynyddoedd academaidd gan ddechrau ym mlwyddyn academaidd 2023-24. 
  • Wedi gwneud cais am gwrs yn astudio ar gampws Prifysgol De Cymru (Trefforest, Glyn-taf, Caerdydd neu Gasnewydd) 
  • Yn fyfyriwr cartref yn y DU sy'n atebol am gyfradd ffioedd dysgu myfyrwyr cartref y DU ac yn gymwys i gael Cyllid Myfyrwyr gan lywodraeth y DU (SFE/SFW/SFNI/SAAS). 
  • Wedi cofrestru'n llawn amser ar gwrs ôl-raddedig a addysgir adeg talu ym mis Tachwedd 2023 
  • Wedi gwneud cais am y fwrsariaeth erbyn 7 Gorffennaf 2023 

*Mae myfyrwyr y mae eu hethnigrwydd yn Sipsiwn, Roma, Teithiwr Gwyddelig, Cychwr neu Siewmon hefyd yn gymwys ar gyfer y bwrsari hwn. 

generic student image

Sut ydw i'n gwneud cais?

Mae'r broses ymgeisio am y bwrsari bellach ar agor ac yn cau ar ddydd Gwener, 7fed Gorffennaf, 2023. 

I wneud cais am y bwrsari cliciwch yma

Sicrhewch eich bod wedi gwneud cais am gwrs cyn gwneud cais am y fwrsariaeth. 

Sut byddaf yn gwybod os byddaf yn llwyddiannus?

Bydd y Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr yn cysylltu â chi gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost a restrir ar y ffurflen gais am fwrsariaeth o fewn 10 diwrnod gwaith i dderbyn y cais i gadarnhau ein bod wedi derbyn eich cais. 

Ar ôl y dyddiad cau, bydd y panel yn ystyried pob cais cymwys am y fwrsariaeth. Ein nod yw hysbysu myfyrwyr cymwys erbyn dydd Gwener, 28 Gorffennaf, 2023. 

Faint yw gwerth y fwrsariaeth?

Byddwch yn derbyn £1,000 wedi’i dalu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc pan fydd y fwrsariaeth wedi’i chadarnhau erbyn diwedd mis Tachwedd 2023.

 Bydd y Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr yn cysylltu â myfyrwyr cymwys ym mis Tachwedd 2023 gyda gwybodaeth am sut i gael mynediad at y fwrsariaeth. 

Dim ond yn eich blwyddyn gyntaf o astudio y mae'r fwrsariaeth ar gael. 


Mae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys y meini prawf bwrsariaeth llawn, ar gael yn ein Cwestiynau Cyffredin

Cysylltwch â'r Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr os oes gennych unrhyw gwestiynau.

* Cynigir ysgoloriaethau a bwrsariaethau Prifysgol De Cymru ar y sail y gallant newid o bosibl os bydd newidiadau i'r drefn ffioedd a chymorth i fyfyrwyr sy'n gymwys yng Nghymru. Mae'r Brifysgol hefyd yn cadw'r hawl i gyfyngu ar nifer yr ysgoloriaethau a'r bwrsariaethau sydd ar gael