Bwrsariaeth Lydon Hodges

Egwyddorion Sefydlu

Pan benderfynodd Mrs Nan Powell Hodges, Americanwr o Seattle, Washington, UDA, sefydlu Cronfa Lydon Hodges, ymrwymodd i fod yn rhoddwr sefydlu ar gyfer bwrsariaethau blynyddol i ysgolheigion sy'n dechrau ar eu taith ymchwil ôl-raddedig.  Mae Mrs Hodges yn parhau: "Roedd cyflawniadau'r myfyrwyr mewn seremoni raddio y bûm yn ei mynychu ym Mhrifysgol De Cymru ym mis Gorffennaf 2017 wedi gwneud cymaint o argraff arnaf ac roeddwn i eisiau gwneud cyfraniad. Gan wybod pa mor anodd yw sicrhau arian ar gyfer astudiaeth ac ymchwil ôl-raddedigion, penderfynais, mewn ymgynghoriad â Prifysgol De Cymru, ddechrau cronfa fwrsariaeth ôl-raddedig flynyddol ac annog ffrindiau eraill i gyfrannu."  Mae'r rhodd sylfaenol a roddwyd yn hael gan Mrs Powell Hodges yn deyrnged i'w diweddar academydd a gweithiwr gofal iechyd proffesiynol Dr Robert Manley Hodges - a hefyd i anrhydeddu'r fenyw gyntaf, Is-Ganghellor Prifysgol De Cymru, yr Athro Julie Lydon OBE.


Pwy sy'n gymwys?

 •  Ymgeiswyr sy'n gwneud cais am unrhyw gwrs ymchwil ôl-raddedig - amser llawn neu ran-amser - ym Mhrifysgol De Cymru, gan gynnwys 
            *PhD

            *PhD trwy Thesis

           *Doethur mewn Gweinyddiaeth Busnes

           *MPhil 

          *Meistr trwy Ymchwil (MA)

          *Meistr trwy Ymchwi (MSc)

 • Darpar ymgeiswyr neu sydd wedi cael eu derbyn ar gwrs ymchwil ôl-raddedig Prifysgol De Cymru, gyda mynediad yn y flwyddyn academaidd gyfredol.
 • Ymgeiswyr sydd eisoes wedi cwblhau, neu sydd ar fin cwblhau, cwrs israddedig PDC neu ôl-raddedig a addysgir gan PDC.  Rhaid i'r rheiny sydd â chymhwyster israddedig PDC feddu ar radd 2:1 neu uwch.
 • Trigolion y DU yn unig.  Sylwch nad yw hyn yn gyfyngiad yn ôl cenedligrwydd, preswylfa yn unig ac felly dylai ymgeiswyr ddal cyfeiriad post yn y DU.
 • Ymgeiswyr sy'n hunan-ariannol yn gyfangwbl.


Sut ydw i'n gwneud cais a sut y caiff y Bwrsariaeth ei dyrannu?

 •  Rhaid i ymgeiswyr gyflwyno crynodeb byr o ddim mwy na 500 gair ar-lein yn amlinellu pam eu bod yn teimlo y bydd mynediad i gwrs ymchwil ôl-raddedig o fudd iddynt - yn bersonol neu'n broffesiynol, a sut y byddant yn ymdrin â'u hastudiaethau.
 • I wneud cais am y fwrsariaeth llenwch y ffurflen gais ar-lein. 
 • Penderfynir ar ddyraniad bwrsari gan banel sy'n cynnwys dim llai na thri o bobl.  Mae'r panel yn ystyried y bydd pob cais a wneir ar-lein ac aelodaeth y panel yn cynnwys cynrychiolaeth o gyfarwyddiaeth Ymchwil ac Ymgysylltu Busnes y Brifysgol, y Swyddfa Ymchwil i Raddedigion a'r corff Academaidd.  Mae'r panel yn cyfarfod cyn y pwyntiau mynediad i gyrsiau Ymchwil Ôl-raddedig ac mae eu penderfyniad yn derfynol.
 • Y pwyslais ar y panel yw blaenoriaethu ymgeiswyr sy'n dangos sut mae astudiaethau ymchwil ôl-raddedig yn alluogwr personol neu broffesiynol.  Nid yw effaith gymdeithasol ymchwil o reidrwydd yn sbardun ar gyfer dosbarthiad Bwrsariaeth o ystyried y dirwedd ymchwil a chymdeithas sy'n newid yn barhaus, a natur hirfaith cwblhau astudiaethau ymchwil.


Faint yw gwerth Bwrsariaeth Lydon Hodges?

 •  Mae bwrsariaethau fel arfer yn £2000 yr un. Mae symiau unigol a ddyfernir yn ôl disgresiwn aelodau'r panel, er na fyddent yn llai na £1000.
 • Mae'r swm Bwrsariaeth er mwyn i'r derbynnydd ei wneud fel y mae'n fwyaf priodol - boed hyn yn sybsideiddio ymchwil neu brofiad gwaith, gan gyfrannu at ffioedd astudio gwrthbwyso neu gyfrannu at gynhaliaeth yn ystod eu hastudiaethau.
 • Dyfernir y Bwrsariaeth mewn un rhandaliad, fel arfer dim hwyrach nag 8 wythnos ar ôl i'r astudiaethau ddechrau.  E.e: Mynediad ym mis Hydref, byddai'r Bwrsariaeth yn cael ei thalu erbyn dechrau mis Rhagfyr fan bellaf.

Pryd alla i wneud cais am Fwrsariaeth Lydon Hodges?

 •  Mae'r ffenestr ar gyfer gwneud cais yn agor ar 1 Awst bob blwyddyn ac yn cau ganol nos GMT 15 Mawrth . O ystyried bod gan y Brifysgol dri phwynt mynediad yn y flwyddyn academaidd ar gyfer myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig, anogir gwneud cais cynnar cyn y pwynt mynediad.  Bydd y panel yn cyfarfod am gyfnod byr o flaen pob pwynt mynediad i ystyried y ceisiadau diweddaraf.
 • Mae ceisiadau am Fwrsariaeth Lydon Hodges bellach ar agor. I wneud cais, cliciwch yma

 • Ar gyfer 2020/21 Dylai ymgeiswyr gyflwyno ceisiadau cyn hanner nos dydd Gwener 11 Medi 2020, hanner nos dydd Gwener 11 Rhagfyr 2020 a hanner nos  12 Mawrth 2021.

 •  Pe bai arian yn cael ei ddefnyddio i gyd yn gynnar yn y cylch, bydd y ffenestr ymgeisio yn cau yn gynnar.Gofynion derbynyddion Bwrsariaeth

Byddai angen adroddiad byr yn dangos effaith y swm a roddwyd ddim hwyrach na 12 mis ar ôl i'r Bwrsariaeth gael ei rhoi.  Byddai hyn yn cefnogi codi ymwybyddiaeth o'r Gronfa a byddai'n cael ei rheoli gan y Swyddfa Cysylltiadau a Datblygu Alumni.


Gwybodaeth bellach am Gronfa Lydon Hodges

 

Gallwch weld rhagor o wybodaeth am y Bwrsariaeth hon ar-lein.