Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy'n cychwyn ar gwrs MA,MSc, LLM, MBA, DBA a addysgir/ar-lein*** neu cwrs PcET/TAR o fis Medi 2022 (sy’n cynnwys myfyrwyr sy'n cychwyn ar eu cwrs ym mis Ionawr / Chwefror 2023).  

 

Pwy sy'n gymwys i gael y Gostyngiad Ôl-raddedig i Gyn-fyfyrwyr? 

 Bydd y gostyngiad yn cael ei osod yn awtomatig ar eich cyfrif ffioedd dysgu os ydych chi'n cwrdd â'r holl ofynion canlynol: 

 o Cael eich ystyried gan y Brifysgol fel Myfyriwr sy'n talu ffioedd cartref

o Bod yn fyfyriwr/wraig graddedig Prifysgol De Cymru* a enillodd radd 2:1 neu uwch yn eich gradd israddedig** Mhrifysgol De Cymru yn llwyddiannus

 o Cofrestru a bod yn astudio rhaglen gymwys llawn amser neu ran-amser a addysgir/ar-lein ***MA, MSc, LLM MBA, neu raglen DBA neu gwrs PcET/TAR ar gampws Prifysgol De Cymru (Trefforest, Glyntaff, Caerdydd, Casnewydd) yn ystod blwyddyn academaidd 2022/23. 


* Mae hyn yn cynnwys graddedigion Prifysgol De Cymru, Prifysgol Morgannwg, Prifysgol Cymru Casnewydd, Polytechnig Cymru, RWCMD.

 **Os gwnaethoch chi astudio Gradd Meistr integredig ar gyfer eich gradd israddedig e.e. MComp, MChiro, MEng, i fod yn gymwys ar gyfer y Gostyngiad i Gyn-fyfyrwyr, mae angen i chi fod wedi ennill Teilyngdod neu Ragoriaeth yn eich gradd israddedig o Brifysgol De Cymru. 

***Nid ydych yn gymwys i gael y Gostyngiad Ôl-raddedig i Gyn-fyfyrwyr os ydych chi: •

 •  Yn cofrestru ar Ddiploma Ôl-raddedig, Tystysgrif Ôl-raddedig, MRes, PhD, MPhil, Meistr trwy Ymchwil,Meistr Integredig (MChiro, MComp, MEng). 
 • Yn astudio cwrs gyda phartner breiniol e.e. Learna Ltd, UNICAF a Hyfforddiant Parhad 
 • Yn astudio un o'r cyrsiau ar-lein, dysgu o bell neu E-Gyflenwi canlynol:

 ▫ 

 • Meistr mewn Gweinyddu Busnes   

 • MBA Byd-eang (Pob llwybr) 

 • MSc Rheoli 

 • MSc Rheoli Caddael Strategol   

 • MA Ffotograffiaeth Ddogfennol   

 • MSc Arwain Trawsnewid Digidol 

 • MA Animeiddio  

 • MSc Logisteg Ryngwladol a Rheoli'r Gadwyn Gyflenwi 

Sut mae'r gostyngiad yn cael ei osod? 

Ar ôl cofrestru, byddwch yn derbyn anfoneb gan y Brifysgol sy'n rhoi manylion y ffioedd dysgu y mae'n rhaid i chi neu'ch noddwr eu talu. Os ydych chi'n cwrdd â'r meini prawf ac yn fyfyriwr PDC (ers 2013) neu Brifysgol Morgannwg (ers 2003) yna byddwn yn gosod eich Gostyngiad Alumni yn awtomatig. Os buoch yn astudio cyn 2003 neu ym Mhrifysgol Cymru, Casnewydd gynt neu yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, bydd angen i chi anfon e-bost at y Brifysgol i [email protected]  gyda chopi wedi'i sganio o'ch tystysgrif a gofyn i'r gostyngiad gael ei osod.  

 I gael rhagor o wybodaeth neu gyngor ar y Gostyngiad i Alumni, cysylltwch naill ai â'r Tîm Refeniw [email protected]  neu’r Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr [email protected]  


Mae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys y meini prawf bwrsariaeth llawn, ar gael yn ein  Cwestiynau Cyffredin

* Cynigir ysgoloriaethau a bwrsariaethau Prifysgol De Cymru ar y sail y gallant newid o bosibl os bydd newidiadau i'r drefn ffioedd a chymorth i fyfyrwyr sy'n gymwys yng Nghymru. Mae'r Brifysgol hefyd yn cadw'r hawl i gyfyngu ar nifer yr ysgoloriaethau a'r bwrsariaethau sydd ar gael