Cyllid Amgen


Grantiau, Ymddiriedolaethau ac Elusennau

Gall grantiau, Ymddiriedolaethau ac Elusennau fod yn ffynhonnell ariannu wych. Bydd gan bob un ei feini prawf, ei gymhwysedd a'i ddulliau ymgeisio ei hun. Gall llawer ddyfarnu cyllid rhannol ar gyfer eich astudiaethau.


Gall ceisiadau am gyllid gan gyrff allanol gymryd cryn dipyn o amser i'w prosesu, felly byddai angen i chi fod yn barod i aros.


Bydd rhai Grantiau, Ymddiriedolaethau ac Elusennau yn helpu i dalu cost, neu gost rhannol, eich ffioedd.  Yn yr achos hwn, efallai y gofynnir i chi a ydych wedi defnyddio benthyciadau banc neu fenthyciadau myfyrwyr.  Os ydych chi'n gymwys i wneud cais am gyllid o'r ffynonellau hyn ac nad ydych wedi gwneud cais am y benthyciad perthnasol, efallai na fyddwch yn gymwys i dderbyn dyfarniad.  Unwaith eto, mae bob amser yn well gwirio'r meini prawf cyn gwneud cais.


Bydd llawer yn gofyn am ddatganiad ariannol fel rhan o'r broses ymgeisio.  Bydd angen i chi restru eich incwm a'ch gwariant er mwyn cyfrifo'r angen disgwyliedig, e.e. os ydych chi wedi talu cost eich ffioedd dysgu, a bod gennych swydd ran-amser i dalu am y rhan fwyaf o'ch costau byw, dim ond am lyfrau neu gostau teithio y byddwch yn gwneud cais am arian.


Mae hefyd yn ffordd dda o ddangos yr hyn rydych chi wedi'i wneud i ddod o hyd i gyllid ac i ddarganfod beth arall y bydd ei angen arnoch chi.  Bydd hyn yn helpu unrhyw elusen benodol i benderfynu a fyddant yn helpu i'ch ariannu chi ai peidio.


Os ydych wedi derbyn arian o ffynhonnell arall, boed yn ysgoloriaeth, yn fwrsariaeth neu'n ddyfarniad gan sefydliad elusennol, dylech gyflwyno'r wybodaeth hon bob amser.  Bydd yn gwella'ch cais ac yn dangos eich bod wedi gwneud rhywfaint o waith tuag at ddod o hyd i arian.


Mae digon o wybodaeth yn y cysylltiadau isod i'ch helpu i ddechrau arni ac os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch, cysylltwch â ni.

Peiriannau Chwilio

Mae yna lawer o Beiriannau Chwilio i'ch helpu i ddechrau dod o hyd i arian ychwanegol i astudio, dyma ychydig a allai fod yn ddefnyddiol i chi:


Bydd Turn2Us yn caniatáu i chi edrych ar 3,000 o gronfeydd elusennol i ddarganfod a ydych chi'n gymwys i gael cymorth.


Mae Graduate Prospects yn eich helpu i chwilio am y cyllid diweddaraf ar gyfer cyrsiau ôl-raddedigion.


Mae FindAMasters.com and FindAPhD.com yn cwmpasu ystod eang o gyfleoedd sydd ar gael i gefnogi astudiaeth Meistr.


Canllaw Cyllid Ewropeaidd i helpu myfyrwyr yr UE sy'n astudio yn y DU.


Mae nifer o Ymddiriedolaethau Allanol, Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau ar gael.


Cyfrifoldeb y myfyriwr yw ymchwilio i'r wybodaeth hon yn fanwl.


Cysylltwch â ni os oes angen rhagor o wybodaeth neu gymorth arnoch.