Ar gyfer myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig

Cyhoeddir y cyfleoedd ariannu a restrir ar y dudalen hon yn ddidwyll.  Cyfrifoldeb pob darpar fyfyriwr a phob myfyriwr presennol yw ymchwilio i'r wybodaeth hon yn fanylach.


Bwrsariaeth Peiriannydd y Dyfodol Amazon

Mae'r fwrsariaeth hon ar gael i fyfyrwyr benywaidd, o deuluoedd incwm isel, sy'n dymuno astudio cyfrifiadureg neu raddau peirianneg cysylltiedig yn y brifysgol. Mae'r rhaglen yn cefnogi myfyrwyr llwyddiannus gyda hyd at £20,000 o gyllid dros eu pedair blynedd yn y brifysgol, mentor diwydiant 'Amazon', a gwahoddiadau i ddigwyddiadau rhwydweithio a hyfforddiant pwrpasol.

Gwerth y dyfarniad: hyd at £20,000

Dyddiad cau: 7 Mai 2024, 4yp


Bwrsariaeth Leverhulme

Mae Ymddiriedolaeth Elusennau Leverhulme Trade yn cynnig cymorth ariannol i groseriaid, fferyllwyr, teithwyr masnachol a'u teuluoedd.  Yn ogystal ag ariannu cymorth llesiant, mae'r ymddiriedolaeth hefyd yn dyfarnu bwrsariaethau ar gyfer astudio prifysgol ar lefel israddedig ac ôl-raddedig.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 1af Mawrth a 1af Tachwedd ar gyfer israddedigion a 1af Hydref ar gyfer ôl-raddedigion.

Darganfod mwy        


Bwrsariaeth Gradd Plismona Proffesiynol (PPD)

Gyda nod o adeiladu heddlu sy’n cynrychioli’r gymuned a wasaneithir yn well, mae Heddlu De Cymru yn cynnig bwrsariaeth o hyd at £4,000 i fyfyrwyr o gefndiroedd Du, Asiaidd neu Leiafrifoedd Ethnig sy’n astudio tuag at Radd mewn Plismona Proffesiynol.

Cylch Gorchwyl

Ffurflen Gais


Elusennol Viscount Armory

Nod Ymddiriedolaeth Elusennol Viscount Armory yw cefnogi pobl Dyfnaint drwy eu gweithgareddau cymunedol ym meysydd addysg, mynegiant crefyddol, lleddfu tlodi a datblygu cymeriadau a llesiant corfforol pobl ifanc Dyfnaint.

Darganfod mwy


Ymddiriedolaeth Schwab & Westheimer

Crëwyd gan Ymddiriedolaeth Schwab & Westheimer i helpu ceiswyr lloches ifanc a ffoaduriaid i ddilyn addysg uwch.

Cefnogir hyd at dri o bobl y flwyddyn gan Ysgoloriaeth Westheimer i astudio am radd gyntaf neu gymhwyster proffesiynol ym maes gofal iechyd trwy ysgoloriaeth sy'n amrywio o £10-20k y flwyddyn.

Mae grantiau Schwab o hyd at £2,000 hefyd ar gael i fyfyrwyr sydd angen cymorth gydag adnoddau yn eu cyrsiau.

Darganfod mwy


Cymdeithas Therapyddion Cerddoriaeth Prydain

Gall Cymdeithas Therapyddion Cerddoriaeth Prydain wneud grantiau bach i fyfyrwyr therapi cerddoriaeth ac ymchwilwyr i'w cefnogi yn eu hastudiaethau.

Darganfod mwy


Cymdeithas Deledu Frenhinol - Bwrsariaeth Cynhyrchu Teledu a Newyddiaduraeth Darlledu


Mae'r fwrsariaeth hon yn darparu cymorth i fyfyrwyr o gartrefi incwm isel trwy eu helpu i adeiladu rhwydwaith o gysylltiadau, gan ddarparu cymorth ariannol a chyfleoedd ar gyfer datblygu sgiliau a mentora. Mae dwy fwrsariaeth ar gael i gefnogi costau byw, aelodaeth o'r Gymdeithas Deledu Frenhinol ac aelodaeth gysylltiedig o'r Clwb Ysbyty.

Mae'r Gymdeithas Deledu Frenhinol wedi ymrwymo i gefnogi israddedigion yn y DU sy'n dymuno astudio cyfrifiadura, peirianneg, cynhyrchu teledu neu newyddiaduraeth ddarlledu.

Gall darpar fyfyrwyr Cartref y DU sydd â chynnig cadarn i astudio un o'r cyrsiau uchod ym Mhrifysgol De Cymru fod yn gymwys i wneud cais am y fwrsariaeth hon –

Darganfod mwy


Ysgoloriaeth Uwchraddedig MastersCompare


Mae MastersCompare yn cynnig Ysgoloriaeth Ôl-raddedig gwerth £5,000.  Mae hwn yn gyfle cyffrous i'ch helpu i barhau â'ch astudiaethau ôl-raddedig.

Mae'r ysgoloriaeth yn agored i fyfyrwyr yn y DU, yr UE a rhyngwladol

Darganfod mwy


Ysgoloriaeth 1st SYMPTOMA, better diagnosis 

Mae SYMPTOMA, y peiriant chwilio am glefydau, yn dyfarnu ysgoloriaethau yn flynyddol i fyfyrwyr sydd wedi ymgymryd â swydd i ariannu eu ffioedd dysgu a'u costau byw.  Mae'n un o'r unig ysgoloriaethau sydd ar gael i fyfyrwyr ledled y byd.  Rhaid i chi wneud cais erbyn 31ain Ionawr bob blwyddyn.

Darganfod mwy


Ysgoloriaeth Quality Formations

Mae'r ysgoloriaeth Quality Formations yn agored i fyfyrwyr israddedig neu ôl-raddedig amser llawn presennol a newydd, sydd wedi cofrestru mewn sefydliad dysgu achrededig yn y DU neu UDA ar hyn o bryd.  Bydd Quality Formations yn dyfarnu bwrsariaeth o £1,000 i hyd at 6 myfyriwr.  Taliad unwaith ac am byth yw hwn, a dylid ei ddefnyddio i ddatblygu cysyniad busnes pob enillydd ymhellach.

Darganfod mwy


Ysgoloriaeth 1st Formations


Mae Ysgoloriaeth 1st Formations Business yn agored i unrhyw un sy'n astudio ar gyfer gradd israddedig neu ôl-raddedig mewn sefydliad academaidd cydnabyddedig yn y DU ar hyn o bryd.  Mae'r Ysgoloriaeth yn dyfarnu bwrsariaeth o £600 yr un i 10 ymgeisydd llwyddiannus.  Mae'r bwrsari wedi'i gynllunio i helpu myfyrwyr gyda rhai o'r costau ychwanegol sy'n gysylltiedig ag astudio, fel cost deunyddiau cwrs, gwerslyfrau a chostau byw eraill.


Darganfod mwy


Grant James Pantyfedwen

Mae Sefydliad James Pantyfedwen yn cefnogi llawer o fyfyrwyr ôl-raddedig bob blwyddyn, y rheini naill ai'n fyfyrwyr Meistr neu PhD. 

Ar hyn o bryd mae'r grantiau ar gyfer talu ffioedd dysgu, hyd at uchafswm o £5,000 ym mhob achos. 

Dysgwch fwy


Cronfa Dreftadaeth Y Werin 

Mae Cronfa Treftadaeth Y Werin yn cynnig amrywiaeth o grantiau ac ysgoloriaethau i'r rhai sy'n gadael yr ysgol/israddedigion ac ôl-raddedigion sy'n astudio ym meysydd Hanes/Llenyddiaeth Cymru, y Gyfraith a'r Celfyddydau Cain ym Mhrifysgolion Cymru. 

Mae'r dyddiadau cau yn amrywio rhwng 30 Mehefin a 31 Awst 2022. 

Darganfod mwy


Cystadleuaeth Ysgoloriaeth @FindAMasters/@FindAPhD   

Ymgeisiwch nawr am y Gystadleuaeth Ysgoloriaeth @FindAMasters/@FindAPhD i gael y cyfle i ennill £6,000 tuag at gost eich cwrs.  

Ysgoloriaethau Meistr

Ysgoloriaethau PhD


Ysgoloriaeth Meistr yr Wyddfa

Mae Ysgoloriaeth Meistr yr Wyddfa wedi'i chynllunio i nodi a chyflymu myfyrwyr anabl talentog drwy addysg uwch, gan greu dylanwadwyr y dyfodol.


Darganfod mwy