Ymddiriedolaethau Allanol, Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau

Ar gyfer myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig

Cyhoeddir y cyfleoedd ariannu a restrir ar y dudalen hon yn ddidwyll.  Cyfrifoldeb pob darpar fyfyriwr a phob myfyriwr presennol yw ymchwilio i'r wybodaeth hon yn fanylach.


Bwrsariaeth Leverhulme

Mae Ymddiriedolaeth Elusennau Leverhulme Trade yn cynnig cymorth ariannol i groseriaid, fferyllwyr, teithwyr masnachol a'u teuluoedd.  Yn ogystal ag ariannu cymorth llesiant, mae'r ymddiriedolaeth hefyd yn dyfarnu bwrsariaethau ar gyfer astudio prifysgol ar lefel israddedig ac ôl-raddedig.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 1af Mawrth a 1af Tachwedd ar gyfer israddedigion a 1af Hydref ar gyfer ôl-raddedigion.

Darganfod mwy        


Ymddiriedolaeth Elusennol Viscount Armory

Nod Ymddiriedolaeth Elusennol Viscount Armory yw cefnogi pobl Dyfnaint drwy eu gweithgareddau cymunedol ym meysydd addysg, mynegiant crefyddol, lleddfu tlodi a datblygu cymeriadau a llesiant corfforol pobl ifanc Dyfnaint.

Darganfod mwy


Ymddiriedolaeth Schwab & Westheimer

Crëwyd gan Ymddiriedolaeth Schwab & Westheimer i helpu ceiswyr lloches ifanc a ffoaduriaid i ddilyn addysg uwch.

Cefnogir hyd at dri o bobl y flwyddyn gan Ysgoloriaeth Westheimer i astudio am radd gyntaf neu gymhwyster proffesiynol ym maes gofal iechyd trwy ysgoloriaeth sy'n amrywio o £10-20k y flwyddyn.

Mae grantiau Schwab o hyd at £2,000 hefyd ar gael i fyfyrwyr sydd angen cymorth gydag adnoddau yn eu cyrsiau.

Darganfod mwy


Cymdeithas Therapyddion Cerddoriaeth Prydain

Gall Cymdeithas Therapyddion Cerddoriaeth Prydain wneud grantiau bach i fyfyrwyr therapi cerddoriaeth ac ymchwilwyr i'w cefnogi yn eu hastudiaethau.

Darganfod mwy


Cronfa Ymddiriedolaeth Morgannwg

Bwriad y Gronfa hon yw bod o fudd i'r rhai sydd wedi mynychu Ysgol Uwchradd yn ardal hen Sir Forgannwg, gan gynnwys Ysgol Howells, ond heb gynnwys ysgolion a oedd yn ardaloedd hen Fwrdeistrefi Caerdydd, Abertawe a Merthyr Tudful, am ddim llai na 2 flynedd.

Mae ffurflenni cais ar gael gan:

Y Cyfarwyddwr Addysg, Hamdden a Dysgu Gydol Oes

Tîm Cefnogi Ysgolion a Theuluoedd

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Y Ganolfan Ddinesig

Port Talbot

SA13 1PJ

Dylid marcio ceisiadau "Cronfa Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Morgannwg".

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 31ain Mai bob blwyddyn.

Darganfod mwy


Cymdeithas Deledu Frenhinol - Bwrsariaeth Cynhyrchu Teledu a Newyddiaduraeth Darlledu


Mae'r fwrsariaeth hon yn darparu cymorth i fyfyrwyr o gartrefi incwm isel trwy eu helpu i adeiladu rhwydwaith o gysylltiadau, gan ddarparu cymorth ariannol a chyfleoedd ar gyfer datblygu sgiliau a mentora. Mae dwy fwrsariaeth ar gael i gefnogi costau byw, aelodaeth o'r Gymdeithas Deledu Frenhinol ac aelodaeth gysylltiedig o'r Clwb Ysbyty.

Mae'r Gymdeithas Deledu Frenhinol wedi ymrwymo i gefnogi israddedigion yn y DU sy'n dymuno astudio cyfrifiadura, peirianneg, cynhyrchu teledu neu newyddiaduraeth ddarlledu.

Gall darpar fyfyrwyr Cartref y DU sydd â chynnig cadarn i astudio un o'r cyrsiau uchod ym Mhrifysgol De Cymru fod yn gymwys i wneud cais am y fwrsariaeth hon –

Darganfod mwy


Cymrodoriaeth Spotcap Fintech

Wedi'i lansio ar 10fed Ebrill 2017, mae Cymrodoriaeth Spotcap Fintech yn helpu i adeiladu pibell dalent iach ar gyfer fintech Prydain.  Mae'r Gymrodoriaeth, a ddyfernir i un myfyriwr bob blwyddyn academaidd, yn cyfrannu £8,000 tuag at radd Meistr neu MBA mewn maes cysylltiedig â fintech.   Bydd ymgeiswyr yn gallu dangos diddordeb mewn fintech, gyda'r bwriad o weithio yn y maes ar ôl graddio.

Darganfod mwy


Ysgoloriaeth Uwchraddedig MastersCompare


Ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20, mae MastersCompare yn cynnig Ysgoloriaeth Ôl-raddedig gwerth £5,000.  Mae hwn yn gyfle cyffrous i'ch helpu i barhau â'ch astudiaethau ôl-raddedig a dechrau cwrs Meistr yn hydref 2019.

Mae'r ysgoloriaeth yn agored i fyfyrwyr yn y DU, yr UE a rhyngwladol

Darganfod mwy


FindAMasters.com a FindAPhD.com

Bob blwyddyn mae FindAMasters.com a FindAPhD.com yn dyfarnu £12,000 mewn ysgoloriaethau ar gyfer astudio ôl-raddedig.

Darganfod mwy


Ysgoloriaeth 1st SYMPTOMA, better diagnosis 

Mae SYMPTOMA, y peiriant chwilio am glefydau, yn dyfarnu ysgoloriaethau yn flynyddol i fyfyrwyr sydd wedi ymgymryd â swydd i ariannu eu ffioedd dysgu a'u costau byw.  Mae'n un o'r unig ysgoloriaethau sydd ar gael i fyfyrwyr ledled y byd.  Rhaid i chi wneud cais erbyn 31ain Ionawr bob blwyddyn.

Darganfod mwy


Ysgoloriaeth Quality Formations

Mae'r ysgoloriaeth Quality Formations yn agored i fyfyrwyr israddedig neu ôl-raddedig amser llawn presennol a newydd, sydd wedi cofrestru mewn sefydliad dysgu achrededig yn y DU neu UDA ar hyn o bryd.  Bydd Quality Formations yn dyfarnu bwrsariaeth o £1,000 i hyd at 6 myfyriwr.  Taliad unwaith ac am byth yw hwn, a dylid ei ddefnyddio i ddatblygu cysyniad busnes pob enillydd ymhellach.

Darganfod mwy


Ysgoloriaeth 1st Formations


Mae Ysgoloriaeth 1st Formations Business yn agored i unrhyw un sy'n astudio ar gyfer gradd israddedig neu ôl-raddedig mewn sefydliad academaidd cydnabyddedig yn y DU ar hyn o bryd.  Mae'r Ysgoloriaeth yn dyfarnu bwrsariaeth o £600 yr un i 10 ymgeisydd llwyddiannus.  Mae'r bwrsari wedi'i gynllunio i helpu myfyrwyr gyda rhai o'r costau ychwanegol sy'n gysylltiedig ag astudio, fel cost deunyddiau cwrs, gwerslyfrau a chostau byw eraill.


Darganfod mwy


Rhaglen Ysgoloriaeth AFTE


Mae AFTE yn dyfarnu $2000.00 bob blwyddyn i fyfyrwyr sy'n chwilio am yrfa mewn Gwyddoniaeth Fforensig.  Rhaid i ymgeiswyr fod yn eu trydedd flwyddyn neu fwy o radd Baglor neu wedi cofrestru mewn unrhyw flwyddyn o raglen gradd uwch (MS, PhD, MD neu gymaradwy).

Derbynnir ceisiadau rhwng 1af Ionawr a 1af Ebrill bob blwyddyn galendr.

Darganfod mwy


Ymddiriedolaeth Addysgol All Saints

Bob blwyddyn gwneir dyfarniadau o gronfeydd yr Ymddiriedolaeth i hyrwyddo addysg uwch.  Mae'r ymddiriedolaeth hon yn dyfarnu grantiau personol i athrawon, darpar athrawon a myfyrwyr mewn astudiaethau crefyddol, economeg y cartref a meysydd cysylltiedig.  

Darganfod mwy


Ysgoloriaeth GoPR

Mae GoPR yn cynnig Ysgoloriaeth $1000 i fyfyrwyr sydd ag angerdd am Farchnata Digidol.  Byddai hyn yn berthnasol i fyfyrwyr cofrestredig sy'n dilyn cyrsiau marchnata, yn arbennig Msc Strategic Digital Marketing.

Cyhoeddir enillydd yr ysgoloriaeth ar 28ain Gorffennaf bob blwyddyn, i nodi dathliad pen-blwydd Ei Mawrhydi Brenin Thailand lle mae ein swyddfa wedi'i lleoli.

Mae rhagor o wybodaeth am y meini prawf a'r broses ymgeisio ar gyfer yr ysgoloriaeth i'w gweld isod:

Darganfod mwy