Cyllid Nyrsio a Bydwreigiaeth

Mae'r cyllid sydd ar gael i fyfyrwyr nyrsio a bydwreigiaeth ar gyfer 2019/20 i'w weld isod.

Bydd angen i chi benderfynu a ydych am ymrwymo i weithio yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl cwblhau eich gradd nyrsio neu fydwreigiaeth:

• Os ‘ydw’ = gallwch ddewis rhwng cyllid GIG neu gyllid myfyrwyr safonol.

• Os ‘nac ydw’ = gallwch wneud cais am gyllid myfyrwyr safonol yn ôl eich domisil.

Er mwyn eich helpu i benderfynu, mae GIG Cymru wedi darparu'r wybodaeth ganlynol am gynllun bwrsariaeth newydd y GIG.

Mae'n bwysig bod myfyrwyr yn darllen y wybodaeth ar y wefan hon yn ofalus gan ei bod yn manylu ar sut y bydd cynllun y GIG yn gweithio a goblygiadau dewis y cynllun hwn.

Ar ôl i chi gael cynnig lle wedi'i ariannu gan y GIG ar gyfer mis Medi 2019, gallwch wneud cais ar-lein am eich arian gan GIG Cymru.  Os dewiswch yr arian safonol gallwch wneud cais ar-lein nawr ar wefan eich darparwr cyllid.

Dylech ddarparu'r rhif cyfeirnod unigryw a gynhyrchir gan System Cofrestru Addysg Iechyd Cymru yn eich cais. Mae hyn fel bod y darparwr cyllid yn gwybod nad ydych wedi dewis cyllid GIG ac yna gallwch asesu eich cais am gyllid safonol.  Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y cyllid sydd ar gael, cysylltwch â'r Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr. 


Mae'r wybodaeth hon yn ymwneud â blwyddyn academaidd 2019/20.

• Mae'r GIG yn talu holl ffioedd y cwrs.

• Grant o £1,000 heb fod yn seiliedig ar brawf modd.

• Bwrsariaeth prawf modd o hyd at £3,651 (cyfradd arall) neu hyd at £2,879 (cyfradd cartref rhieni). Mae'r ffigurau hyn yn seiliedig ar y cyrsiau nyrsio a bydwreigiaeth sy'n 42 wythnos o hyd.

• Yn ogystal â'r fwrsariaeth sylfaenol, gall myfyrwyr wneud cais am nifer o lwfansau ychwanegol prawf modd os ydynt yn bodloni meini prawf penodol.  Mae'r lwfansau hyn yn darparu cefnogaeth i fyfyrwyr anabl a chymorth ychwanegol i fyfyrwyr gydag oedolion a phlant dibynnol.

• Benthyciad cynhaliaeth o £4,110 (cyfradd arall) neu £3,420 (cyfradd cartref rhieni) ar gyfer myfyrwyr sy'n byw yng Nghymru.

• Benthyciad cynhaliaeth o £2,324 (cyfradd arall) neu £1,744 (cyfradd cartref rhieni) ar gyfer myfyrwyr sy'n hanu o Loegr.

Sylwer: Bydd cyfradd fenthyca is yn berthnasol yn y flwyddyn astudio olaf.

Gweler Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (NWSSP) am fanylion pellach.

Cadarnhawyd y bydd y fwrsariaeth ar gael ar gyfer cofnod 2020/21 hefyd.  Gweler y datganiad gan Lywodraeth Cymru am fanylion pellach.

Yn lle cymorth y GIG, gallwch ddewis derbyn y pecyn ariannu safonol yn lle hynny.  Bydd yr arian safonol a gewch yn dibynnu ar eich domisil. Y ffi Ffioedd Dysgu am gyrsiau Nyrsio a Bydwreigiaeth yw £9,000 y flwyddyn.

Efallai y byddwch chi'n gymwys i gael cymorth gyda: 

• Ffioedd Dysgu, trwy Fenthyciad Ffioedd Dysgu

• Benthyciadau a / neu grantiau ar gyfer Costau Byw

• Grantiau dibynyddion os yw'n berthnasol

• Cefnogaeth Wythnosau Ychwanegol

Sylwer na fyddwch yn gymwys i gael lwfansau prawf modd drwy'r arian safonol os byddwch yn derbyn Pecyn Cymorth Bwrsariaeth GIG Cymru.

Byddech yn gwneud cais i'r corff cyllido lle rydych chi'n preswylio fel arfer cyn dechrau'r cwrs.

Cyllid Myfyrwyr Cymru

Cyllid Myfyrwyr Lloegr

Os ydych chi wedi astudio cwrs nad yw'n cael ei ariannu gan y GIG o'r blaen, efallai na fydd hyn yn effeithio ar eich hawl i gael cymorth Bwrsariaeth y GIG a Benthyciad Llai gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr.  Fodd bynnag, os ydych wedi dechrau neu gwblhau unrhyw gwrs a ariennir gan y GIG o'r blaen, gweler ein gwybodaeth am astudio blaenorol.

Sylwer, os oes gennych radd anrhydedd eisoes, ni fyddwch yn gymwys i dderbyn y pecyn ariannu safonol ar gyfer gradd nyrsio / bydwreigiaeth.

Efallai y bydd gan rai myfyrwyr hawl i fudd-daliadau'r wladwriaeth neu gredydau treth wrth astudio.  Gweler ein tudalen Myfyrwyr a Budd-daliadau am ragor o wybodaeth.

Mae'r Brifysgol yn awyddus i gynnig cefnogaeth i fyfyrwyr sy'n gofalu, gan gynnwys darparu Bwrsariaeth o'i Chronfa Cymorth i Fyfyrwyr i helpu'r rhai sydd angen cymorth ariannol, gan y cydnabyddir bod gofalu yn aml yn arwain at oblygiadau ariannol (megis llai o argaeledd ar gyfer gwaith taledig a costau teithio cynyddol). Darganfod mwy.