CYLLID AR GYFER ASTUDIAETH ISRADDEDIG

Tra byddwch yn astudio yn PDC, bydd gennych ddwy brif gost – ffioedd dysgu a chostau byw. Gallwch gael amrywiaeth o gyllid i helpu gyda'r costau hyn.

Mae nifer o opsiynau cymorth ariannol ar gael gan y Brifysgol, y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr a ffynonellau cyllid eraill, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad ydynt)

Os ydych chi'n ystyried mynd i'r brifysgol, efallai y bydd gennych chi gwestiynau am arian. Er enghraifft, faint o gefnogaeth sydd ar gael i chi i helpu gyda rhent, bwyd a hanfodion.

Yma fe welwch wybodaeth i helpu i’ch arwain drwy’r cymorth ariannol sydd ar gael i’ch helpu i ariannu eich amser yn y Brifysgol.

Fees and Funding 2


NEWIDIADAU I FFIOEDD DYSGU YN DILYN CYHOEDDIAD LLYWODRAETH CYMRU

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynnydd yn y cap ffioedd dysgu o £9,000 i £9,250 y flwyddyn.

Ar bwy mae hyn yn effeithio?

  • Bydd ffioedd dysgu yn parhau i fod yn £9,000 i fyfyrwyr newydd a fydd yn ymuno â ni ym mis Medi 2024 neu ddechrau 2025.
  • Codir tâl o £9,250 ar gyfer newydd-ddyfodiaid i'r Brifysgol o fis Medi 2025 ymlaen. Bydd y myfyrwyr hyn wedyn yn talu £9,250 y flwyddyn drwy gydol eu cwrs.
  • Ni fydd y cyhoeddiad diweddaraf yn effeithio ar ffioedd myfyrwyr rhyngwladol, myfyrwyr rhan-amser neu fyfyrwyr ôl-raddedig.

I gefnogi myfyrwyr, mae Llywodraeth Cymru yn cynyddu’r benthyciad ffioedd dysgu i hyd at £9,250 ar gyfer myfyrwyr sy’n preswylio’n arferol yng Nghymru sy’n astudio yng Nghymru (ac ar gyfer rhai eraill sy'n astudio yma)

Mae’r cynnydd hwn yn y cap ar ffioedd dysgu yn dod â Chymru yn unol â gwledydd eraill y DU a oedd eisoes yn gallu codi hyd at £9,250 am eu cyrsiau perthnasol.

Mae ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol, myfyrwyr rhan-amser, a myfyrwyr ôl-raddedig yn aros yr un fath.


BENTHYCIADAU A GRANTIAU

Finance Information

YSGOLORIAETHAU A BWRSARIAETHAU PDC

Student Money Advice

CYMORTH ARIANNOL YCHWANEGOL

Support


FFIOEDD DYSGU

Beth ydyn nhw?

Ffioedd dysgu yw cost astudio cwrs mewn prifysgol, a all amrywio o gwrs i gwrs. Bydd llawer o fyfyrwyr yn gallu cyrchu cyllid i dalu cost y ffioedd hyn.


Faint mae'n ei gostio?

Gall ffioedd amrywio o gwrs i gwrs. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth benodol am eich ffioedd cwrs ar ein tudalennau cwrs o dan ‘Ffioedd a chyllid’. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau am gost ffioedd dysgu yna cysylltwch â'r Uned Refeniw drwy e-bostio [email protected].


Cynlluniau talu

Gallwch dalu am eich cwrs yn llawn neu drefnu cynllun talu ar gyfer ffioedd dysgu a llety. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y cynlluniau talu sydd ar gael drwy fynd i dudalennau'r Tîm Refeniw.

3-Images-Block-fees-and-funding1


Y Cam Nesaf