Os ydych chi'n fyfyriwr Prifysgol De Cymru sy'n astudio yn un o'r colegau a restrir isod, yna rydym am eich helpu i gyflawni eich uchelgeisiau.

Rydym yn cynnig ein bwrsariaeth dilyniant i fyfyrwyr coleg sy'n dewis ychwanegu at HND neu radd sylfaen achrededig Prifysgol De Cymru i radd anrhydedd lawn trwy gwrs atodol yn un o'n campysau PDC.  Yn werth £1,000, gallai'r bwrsari hwn ddarparu cymorth ariannol tuag at eich costau teithio, byw ac astudio wrth astudio ar gampws Prifysgol De Cymru.

Nid yw'r bwrsari hwn yn destun prawf modd.

Ydw i'n gymwys?

I fod yn gymwys mae angen i chi fodloni'r meini prawf canlynol: 


 • Llwyddo i gwblhau HND neu radd sylfaen achrededig Prifysgol De Cymru gydag un o'r colegau a restrir isod yn Haf 2024, yn benodol: 

 • Coleg Pen-y-bont ar Ogwr 
 • Coleg Caerdydd a'r Fro 
 • Coleg Gwent 
 • Coleg y Cymoedd 
 • Y Coleg, Merthyr Tudful 
 • Grŵp NPTC 
 • Coleg Gŵyr Abertawe 


 • Gwneud cais am radd anrhydedd israddedig cymwys amser llawn sy'n dechrau ym mlwyddyn 2 ** neu 3 ***,neu radd “top” un flwyddyn, llawn  wedi'i lleoli ar gampws Prifysgol De Cymru gan ddechrau ym mis Medi 2024 erbyn 1af Gorffennaf 2024
 • Gwneud cais am y bwrsari dilyniant erbyn 1af Awst 2024
 • Bod yn fyfyriwr cartref yn y DU sy'n atebol am gyfradd cartref ffioedd dysgu. 
 • Cael eich cofrestru ar gwrs cymwys amser llawn ar adeg ei dalu. 

generic student image

Faint yw gwerth y bwrsari?

Byddwch yn derbyn £1,000 wedi'i dalu'n uniongyrchol i'ch cyfrif banc yn eich tymor cyntaf erbyn diwedd mis Tachwedd 2024. 

Mae'r bwrsariaeth werth £1,000 yn eich blwyddyn gyntaf yn unig.

Mae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys y meini prawf bwrsariaeth llawn, ar gael yn ein Cwestiynau Cyffredin 

Cysylltwch â'r Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr os oes gennych unrhyw gwestiynau.

tuition fees.jpg

Sut ydych chi'n gwneud cais?

Bydd y broses ymgeisio yn agor o fis Ionawr 2024 ymlaen.  Unwaith y byddwch wedi gwneud cais i fynd i mewn i flwyddyn dau ** neu flwyddyn tri gradd israddedig cymwys amser llawn a chael cynnig lle, anfonir cyswllt atoch drwy e-bost i wneud cais am y fwrsariaeth ar-lein. 


Atgoffir ymgeiswyr mai nhw yn unig sy'n gyfrifol am sicrhau bod eu ffurflen gais yn cyrraedd Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr ac na fydd unrhyw sail i apelio heb brawf o gadarnhad ysgrifenedig.

Students at Cardiff Campus

* Cynigir ysgoloriaethau a bwrsariaethau Prifysgol De Cymru ar y sail y gallant newid o bosibl os bydd newidiadau i'r drefn ffioedd a chymorth i fyfyrwyr sy'n gymwys yng Nghymru.  Mae'r Brifysgol hefyd yn cadw'r hawl i gyfyngu ar nifer yr ysgoloriaethau a'r bwrsariaethau sydd ar gael.

** Yn ddibynnol ar y maes pwnc gradd.

*** Mae hyn yn cynnwys darparu ar y cyd â Choleg Gwent ar gyfer BSc mewn Gwyddor Nyrsio Milfeddygol (atodol) a BSc Iechyd a Lles Anifeiliaid (atodol).