Mae Prifysgol De Cymru wedi ymrwymo i ddarparu cymorth i fyfyrwyr o ofal neu sy'n gadael gofal sydd am fynd ymlaen i addysg uwch.

Rydym yn aelod o bartneriaeth CLASS (Gweithgareddau Gadael Gofal a Chymorth i Fyfyrwyr) Cymru, sy'n rhannu arfer gorau mewn perthynas â phobl ifanc sy'n gadael gofal ar draws sefydliadau addysg uwch yng Nghymru. 

Cefnogaeth a gynigiwn yn ogystal â chefnogaeth reolaidd PDC:

  • Bwrsariaeth i bobl sy'n gadael gofal i fyfyrwyr sy'n cael eu hystyried yn fyfyrwyr 'cartref' - (£1000* y flwyddyn ar hyn o bryd ar gyfer myfyrwyr amser llawn, £500 i fyfyrwyr rhan-amser)
  • Cyswllt a enwir
  • Mynediad i lety 365 diwrnod ar gyfer myfyrwyr amser llawn (rhaid i'r myfyriwr gwrdd â'r telerau ac amodau)
  • Gwobr Graddio i gefnogi costau cysylltiedig fel llogi gŵn/pecyn ffotograff (£100* ar hyn o bryd)

I fod yn gymwys ar gyfer y cymorth hwn, rhaid i fyfyrwyr fod o dan 25 oed a rhaid iddyn nhw ddangos y meini prawf canlynol*;

Rhaid fodloni un o'r canlynol:

  • Bod yng ngofal Awdurdod Lleol neu
  • Wedi bod yng ngofal Awdurdod Lleol o fewn y 3 blynedd cyn cychwyn eich cwrs
  • Wedi gadael y system gofal ond yn dal i dderbyn cefnogaeth gan eu hawdurdod lleol neu sefydliad fel Barnardos ac ati.

* Yn gallu newid

Os nad ydych yn siŵr a ydych chi'n gymwys fel person sy'n gadael gofal, cysylltwch â ni a gallwn eich cynghori ymhellach.  Os ydych chi'n weithiwr cymdeithasol, neu'n gweithio ar ran sefydliad fel Barnardos, mae croeso i chi gysylltu â ni

Cymorth Ychwanegol: 

Mae'r Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr yn cefnogi myfyrwyr gyda: 

  • Gwneud cais am gyllid myfyrwyr e.e. benthyciadau a grantiau
  • Arian ychwanegol ar gael fel bwrsariaethau a grantiau 
  • Cyngor ariannol gan gynnwys cyllidebu a rheoli arian 

Sylwer y gall dyraniadau cyllid newid, edrychwch ar i gael y wybodaeth ddiweddaraf. 

First Campus

Rydym yn gweithio'n agos iawn gyda Phartneriaeth First Campus Reaching Wider i annog pobl ifanc sy'n gadael gofal i addysg uwch. Gallwch gael rhagor o wybodaeth a manylion cyswllt yma 

Gallwch hefyd gysylltu â Thîm Recriwtio Myfyrwyr y Brifysgol i gael cymorth pellach.