Astudiaeth Flaenorol

Mae'r rheolau ynghylch astudiaethau israddedig blaenorol yn eithaf cymhleth ac yn ddibynnol iawn ar amgylchiadau unigol ac a yw eich cwrs yn amser llawn neu'n rhan-amser neu'n cael ei ariannu gan y GIG.

Os ydych wedi astudio o'r blaen mewn Addysg Uwch,

• efallai na fyddwch yn gymwys i gael unrhyw gymorth pellach; neu

• efallai y bydd eich hawl yn gyfyngedig i rai blynyddoedd neu fath o gymorth e.e. Benthyciad Cynhaliaeth yn unig.

Rheolau Cyffredinol ar gyfer Ariannu

Er mwyn deall sut mae hyn yn effeithio arnoch chi, y rheol gyffredinol yw eich bod yn gymwys i gael cymorth myfyrwyr ar gyfer hyd eich cwrs addysg uwch ynghyd â blwyddyn lle na chyflawnir cymhwyster. Fodd bynnag, bydd y cymorth fel arfer yn cael ei ostwng gan y nifer o flynyddoedd rydych chi wedi eu hastudio o'r blaen.

Dangosir hyn yn y fformiwla isod:

Hyd y cwrs newydd + blwyddyn - cwrs blaenorol = x mlynedd

Er enghraifft:

Dechreuodd Jane gwrs amser llawn ym mlwyddyn academaidd 2011/12 ond dim ond 2 flynedd o astudio a gwblhaodd.  Mae hi bellach yn dymuno dychwelyd i astudio llawn amser.  Mae ei chwrs newydd yn 3 blynedd o hyd.

Hyd cwrs newydd Jane (3) +1 flwyddyn - astudiaeth flaenorol Jane (2) = 2 flynedd

Mae hyn yn golygu y gall Jane dderbyn 2 flynedd o gyllid ar gyfer ei chwrs addysg uwch newydd.  Bydd angen iddi ariannu blwyddyn ei hun.

Gan fod cyllid yn cael ei ddyfarnu ym mlwyddyn olaf cwrs newydd a phob blwyddyn flaenorol a ariennir, bydd angen i Jane ariannu blwyddyn gyntaf ei chwrs. Mae hyn yn golygu na fyddai'n gallu gwneud cais am Gymorth Ffioedd Dysgu neu Grant Cynhaliaeth / Grant Cymorth Arbennig.  Fodd bynnag, byddai'n dal i allu gwneud cais am Fenthyciad Cynhaliaeth a grantiau atodol fel Lwfansau Myfyrwyr Anabl yn ei blwyddyn hunan-gyllidol.

Astudio blaenorol a hunan-gymorth

Os nad oeddech yn gwneud cais am gyllid myfyrwyr ar gyfer eich cwrs addysg uwch blaenorol, neu os oedd incwm eich cartref yn rhy uchel i chi gael cyllid myfyrwyr, bydd hyn yn dal i gyfrif fel astudiaeth flaenorol. Mae hyn oherwydd y byddai'ch cwrs wedi cael arian cyhoeddus hyd yn oed os na chawsoch chi unrhyw gyllid myfyrwyr eich hun erioed.

Rhesymau personol cymhellol

Os nad oeddech wedi cwblhau eich cwrs blaenorol ac mae gennych resymau personol cymhellol dros hyn, yna gallech fod â hawl i gael cyllid pellach ar y sail hon.  Rhaid i chi allu darparu tystiolaeth o hyn i'ch  darparwr cyllid fel y gallant ystyried eich amgylchiadau a gwneud penderfyniad.

Yn dibynnu ar eich amgylchiadau gall hyn fod yn:

• tystiolaeth feddygol gan eich meddyg teulu;

• tystiolaeth gan y Gwasanaethau Cymdeithasol; neu

• llythyr gan y gwasanaeth cynghori myfyrwyr yn eich prifysgol neu goleg sy'n gallu cadarnhau eich argyfwng personol neu deuluol a darparu tystiolaeth o hyn.

Ystyrir eich rhesymau cymhellol yn ofalus cyn gwneud penderfyniad am eich hawl.

Cymwysterau Lefel Is

Os ydych chi wedi ennill cymhwyster lefel is, fel Gradd Sylfaen neu HND, yna defnyddir fformiwla ariannu wahanol i bennu faint o flynyddoedd o gymhwyster cyllido sydd gennych ar ôl i ychwanegu at eich cymhwyster i radd Anrhydedd.

Eithriadau Cymhwyster Lefel Cyfwerth (ELQ)

Yn gyffredinol, nid yw myfyrwyr sydd eisoes â gradd Anrhydedd yn y DU, neu gyfwerth, yn gymwys i gael cymorth pellach i fyfyrwyr israddedig.

Fodd bynnag, mae rhai cyrsiau penodol wedi'u gwneud yn eithriadau i'r rheol hon. Ar hyn o bryd mae'r eithriadau hyn yn cynnwys cyrsiau fel Tystysgrif Addysg Ôl-raddedig (TAR) / cyrsiau Hyfforddiant Cychwynnol i Athrawon 2 flynedd neu lai, Gwaith Cymdeithasol a rhai cyrsiau israddedig mwy penodol y mae gradd Anrhydedd yn ofyniad mynediad ar eu cyfer, er enghraifft: cyrsiau meddygol a deintyddol mynediad i raddedigion.  Mae cefnogaeth gyfyngedig ar gael ar gyfer y cyrsiau penodol hyn.

Efallai y byddwch hefyd yn gymwys i wneud cais am gyllid GIG, hyd yn oed os ydych wedi cael cymorth ar gyfer cwrs Addysg Uwch (heb ei ariannu gan y GIG) blaenorol.  Os ydych chi wedi cael cyllid gan y GIG o'r blaen ac yn dymuno gwneud cwrs arall a ariennir gan y GIG, yna gall gael effaith ar eich hawl.

Gall myfyrwyr sy'n astudio'r pynciau canlynol yn rhan-amser wneud cais am gymorth ariannol rhan-amser gan Cyllid Myfyrwyr Cymru neu Loegr (yn dibynnu ar ble maent yn preswylio'n arferol):

• Peirianneg, technoleg a gwyddoniaeth gyfrifiadurol

• Pynciau sy'n gysylltiedig â meddygaeth

• Gwyddorau biolegol

• Gwyddorau milfeddygol, amaethyddiaeth a phynciau cysylltiedig

• Y gwyddorau ffisegol

• Gwyddorau mathemategol a

• Cymraeg

Mae gan bob un o'r cyrff cyllido Reoliadau ychydig yn wahanol, felly byddai'n ddoeth siarad â ni cyn gwneud cais am eich cyllid.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach ynglŷn â ' r wybodaeth yma yna cysylltwch â ni neu eich darparwr cyllid