Ffioedd Cartref ac Ariannu ar gyfer Israddedigion

Yn ystod eich astudiaeth bydd gennych ddwy brif gost - ffioedd dysgu a chostau byw.  Gallwch gael ystod o gyllid i helpu gyda'r costau hyn.

Mae yna lawer o gymorth ariannol ar gael gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr, y Brifysgol a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (y mae'n rhaid eu had-dalu) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsariaethau (nad oes rhaid eu had-dalu).


Bwrsariaeth Dilyniant Prifysgol De Cymru 2021/22

Rydym yn cynnig ein Bwrsariaeth Dilyniant i fyfyrwyr coleg sy'n dewis ychwanegu at HND neu radd sylfaen achrededig Prifysgol De Cymru i radd anrhydedd lawn trwy gwrs atodol amser llawn yn un o'n campysau PDC.  Yn werth £500, gallai'r bwrsari hwn ddarparu cymorth ariannol tuag at eich costau teithio, byw ac astudio wrth astudio ar gampws Prifysgol De Cymru.

Darganfod mwy.


Bwrsariaeth Gwent, Priysgol De Cymru 2021/22* 

Rydym yn cynnig ein Bwrsariaeth Gwent i fyfyrwyr sy'n byw mewn cod post NP ar adeg gwneud cais am gwrs yn USW ac wedi cael 128 pwynt UCAS (sy'n gyfwerth a graddau ABB) drwy Lefel A neu gyfwerth. 

Daraganford mwy

Bwrsariaeth asesu diagnostig 

Myfyrwyr cofrestredig PDC, yn astudio o leiaf 60 credyd ym mlwyddyn academaidd 21/22, gall fod yn gymwys i dderbyn asesiad dyslecsia mewnol am ddim gyda chefnogaeth y Fwrsariaeth Profi Diagnostig. Sylwch fod cronfa'r Fwrsariaeth yn gyfyngedig ac ni warantir cymorth gyda ffioedd asesu.  

Darganfod mwy. 

Cynllun Noddfa ar gyfer Ffoaduriaid

Mae’r Cynllun Noddfa ar gyfer Ffoaduriaid PDC yn gynllun newydd sy'n rhoi cymorth i nifer cyfyngedig o ffoaduriaid cymwys trwy gyfrwng hyfforddiant Saesneg am ddim cyn dechrau cwrs israddedig yn y Brifysgol.

Darganfod mwy

Ysgoloriaethau Cyfrwng Cymraeg 

Mae'r Brifysgol yn dyfarnu Ysgoloriaethau cyfrwng Cymraeg  i fyfyrwyr cartref yn y DU sy'n dod i mewn i'r Brifysgol am y tro cyntaf yn 2021 sy'n ymrwymo i astudio o leiaf 40 credyd o gwrs gradd cymwys trwy gyfrwng y Gymraeg.  Mae Ysgoloriaethau Coleg Cymraeg Cenedlaethol hefyd ar gael.

 Darganfod mwy.

Ysgoloriaethau Cyfrwng Cymraeg 2020/21

 Mae'r Brifysgol yn dyfarnu Ysgoloriaethau cyfrwng Cymraeg  i fyfyrwyr cartref yn y DU sy'n dod i mewn i'r Brifysgol am y tro cyntaf yn 2020 sy'n ymrwymo i astudio o leiaf 40 credyd o gwrs gradd cymwys trwy gyfrwng y Gymraeg.  Mae Ysgoloriaethau Coleg Cymraeg Cenedlaethol hefyd ar gael.

 Darganfod mwy.

Cynllun Noddfa ar gyfer Ffoaduriaid

Mae’r Cynllun Noddfa ar gyfer Ffoaduriaid PDC yn gynllun newydd sy'n rhoi cymorth i nifer cyfyngedig o ffoaduriaid cymwys trwy gyfrwng hyfforddiant Saesneg am ddim cyn dechrau cwrs israddedig yn y Brifysgol.

Darganfod mwy

Ysgoloriaeth Chwaraeon

 

Mae ein Hysgoloriaeth Chwaraeon ar gael i fyfyrwyr sy'n perfformio i safon uchel yn eu dewis chwaraeon, a chynrychioli'r Brifysgol yng nghynghrair Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain (BUCS). Darganfod mwy.


Bwrsariaeth asesu diagnostig 

Myfyrwyr cofrestredig PDC, yn astudio o leiaf 60 credyd ym mlwyddyn academaidd 20/21, gall fod yn gymwys i dderbyn asesiad dyslecsia mewnol am ddim gyda chefnogaeth y Fwrsariaeth Profi Diagnostig. Sylwch fod cronfa'r Fwrsariaeth yn gyfyngedig ac ni warantir cymorth gyda ffioedd asesu.  

Darganfod mwy. 

Mae gwybodaeth benodol am ffioedd eich cwrs ar y dudalen cwrs perthnasol.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â chost ffioedd dysgu, yna cysylltwch â'r Uned Refeniw drwy anfon e-bost at  revenue@southwales.ac.uk

Mae manylion am gynlluniau talu'r Brifysgol ar gael ar dudalennau ein Tîm Refeniw.

Byddech fel arfer yn gwneud cais i'r darparwr cyllid am ble rydych chi'n preswylio fel arfer.

Pan fyddwch chi'n astudio bydd dwy brif gost:

• eich ffioedd dysgu a

• eich costau byw (cynhaliaeth).

Gallwch gael cyllid myfyrwyr i'ch helpu gyda'r ddau gost.

Nid yw Benthyciadau Ffioedd Dysgu yn seiliedig ar brawf modd a gallwch fenthyca hyd at yr uchafswm i dalu eich cost ffioedd bob blwyddyn academaidd (os ydych wedi astudio o'r blaen gallai hyn effeithio ar eich hawl).

Mae rhywfaint o gyllid cynhaliaeth yn seiliedig ar lefel incwm yr aelwyd.  Gall hyn fod:

• eich rhieni

• neu os ydych dros 25 oed neu'n bodloni meini prawf eraill (fel bod wedi ymddieithrio, rhywun sy'n Gadael Gofal neu fod yn hunangynhaliol yn ariannol am 3 blynedd cyn dechrau eich cwrs), cewch eich ystyried yn fyfyriwr annibynnol a’ch asesu ar eich incwm eich hun.

• neu os ydych chi'n briod neu os ydych dros 25 oed ac yn byw gyda phartner fel cwpl, yna byddai incwm eich partner fel arfer yn cael ei ystyried.

Bydd swm y cymorth cynhaliaeth a gewch hefyd yn dibynnu ar ble rydych chi'n byw yn ystod eich astudiaethau, h.y. a ydych chi'n byw oddi cartref neu gyda'ch rhieni.

Bydd angen i chi wneud cais am eich arian cyn cychwyn eich cwrs, y cynharaf y gorau, a bydd yn rhaid i chi ailymgeisio am gyllid bob blwyddyn academaidd.

I ddarganfod sut i wneud cais am gyllid a'r cymorth mwyaf posibl sydd ar gael gan bob darparwr cyllid, gweler ein gwybodaeth Cyllid Myfyrwyr. 

Pa gyllid sydd ar gael i fyfyrwyr rhan-amser newydd yn 2021/22

Bydd pob myfyriwr rhan-amser cymwys yn gallu gwneud cais am Fenthyciad Ffioedd Dysgu heb brawf modd.

Gall myfyrwyr dderbyn hyd at £2,625 ar gyfer ffioedd.   

Cymorth Ychwanegol ar gyfer Costau Byw i Fyfyrwyr sy'n Byw yng Nghymru

Bydd myfyrwyr rhan-amser cymwys sy'n byw yng Nghymru ac sy'n cychwyn ar gwrs ar ôl 1 Medi 2021 yn gymwys i wneud cais am gymorth ar gyfer costau byw trwy Grant Dysgu Llywodraeth Cymru a Benthyciad Cynhaliaeth. Mae'r lefel yn seiliedig ar y grant lleiaf o £1,000 sydd ar gael i fyfyrwyr amser llawn, felly byddai myfyriwr rhan-amser sy'n astudio ar 50% o oriau amser llawn yn derbyn isafswm grant o £500. Mae lefel y grantiau a'r benthyciadau pellach yn dibynnu ar nifer yr oriau (h.y. y dwysedd) o astudio ac incwm yr aelwyd.  Uchafswm y benthyciad a'r grant cyfunol sydd ar gael i fyfyriwr sy'n astudio dwyster 75% yw £5,730.

Cymorth Ychwanegol ar gyfer Costau Byw i Fyfyrwyr sy'n Byw yn Lloegr

Mae Benthyciad Cynhaliaeth rhan-amser newydd bellach ar gael i'r rhai sy'n cychwyn ar eu cwrs o fis Medi 2021 ymlaen, yn amodol ar ddwyster astudio.  Yr uchafswm sydd ar gael fyddai £9,488 i'r rhai sy'n byw oddi cartref (y tu allan i Lundain)  a £7,987 i'r rhai sy'n byw gartref.

Gwneud cais am grantiau rhan-amser (os yw'n berthnasol) a benthyciadau

Bydd ceisiadau am drigolion Cymru sy'n dechrau yn 2021/22 ar gael trwy Cyllid Myfyrwyr Cymru

Bydd ceisiadau am drigolion Lloegr sy'n dechrau yn 2021/22 ar gael trwy GOV.UK

Efallai y gallwch gael arian ychwanegol os oes gennych oedolion neu blant sy'n ddibynnol arnoch yn ariannol.  Gall yr arian ychwanegol hwn gynnwys: 


• Grant Oedolion Dibynnol (ADG)

• Grant Gofal Plant (CCG)

• Lwfans Dysgu i Rieni (PLA)


Bydd angen i chi wneud cais i’r darparwr cyllid am ragor o wybodaeth.

Mae nifer o ffyrdd y gallwch gael eich ystyried yn Fyfyriwr Annibynnol gan eich corff cyllido, ac felly eich asesu ar eich incwm yn unig.  Isod ceir manylion am rai o'r ffyrdd hyn.

Oedran

Os ydych dros 25 oed ac yn sengl ar ddechrau'r flwyddyn academaidd, byddwch yn cael eich asesu'n awtomatig fel rhywun annibynnol.

Wedi cefnogi eich hun yn ariannol

Os ydych o dan 25 oed ac yn gallu dangos eich bod wedi bod yn cefnogi eich hun yn ariannol am dair blynedd cyn dechrau'r cwrs efallai y gallwch gael eich ystyried yn fyfyriwr annibynnol.  Fel arfer byddai'n rhaid i chi ddarparu slipiau cyflog, P60 a / neu dystiolaeth o hawliadau budd-daliadau i Cyllid Myfyrwyr a thystiolaeth o gytundebau rhent o bosibl i ddangos eich bod wedi cael digon o incwm annibynnol i gefnogi'ch hun a'ch costau byw drwy gydol y tair blynedd hyn.

Wedi eich ymddieithrio oddi wrth eich rhieni

Os ydych o dan 25 oed a'ch bod wedi ymddieithrio'n barhaol oddi wrth y ddau riant, yna efallai y gallwch gael eich asesu fel myfyriwr annibynnol wrth wneud cais am gyllid myfyrwyr.  Gallai hyn olygu y byddech yn derbyn mwy o gymorth neu fwy o grantiau nag y byddech chi wedi ei wneud fel arall, gan y gallwch gael eich asesu fel myfyriwr annibynnol.

Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth i Cyllid Myfyrwyr gan berson annibynnol e.e. gweithiwr cymdeithasol, athro ysgol, meddyg ac ati sy'n gallu cadarnhau'r ymddieithriad a bod yr ymddieithriad hwn wedi bod am gyfnod sylweddol o amser ac y byddai'n cael ei ystyried yn barhaol.  Efallai y bydd gofyn i chi ddarparu tystiolaeth bod y sefyllfa hon yn parhau bob blwyddyn academaidd.

Mae yna ganllaw defnyddiol ar gyfer myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio sy'n gwneud cais am statws annibynnol ac mae rhagor o gyngor a chymorth ar gael trwy Stand Alone.

Os hoffech gael mwy o gymorth a chefnogaeth wrth wneud cais am hyn, cysylltwch â ni.

Yn ogystal â'r cymorth a gynigir trwy eich corff cyllido, mae Prifysgol De Cymru wedi ymrwymo i ddarparu cymorth i fyfyrwyr sydd wedi ymddieithrio oddi wrth eu rhieni neu sydd wedi ymddieithrio yn ystod eu hastudiaethau.

Ymadawr Gofal

Fel Ymadawr Gofal, gallwch gael eich asesu fel rhywun annibynnol.

Yn ogystal â'r cymorth a gynigir trwy eich corff cyllido, mae Prifysgol De Cymru wedi ymrwymo i ddarparu cymorth i fyfyrwyr o ofal a'r rhai sy'n gadael gofal sydd am fynd ymlaen i addysg uwch.

Gallwn ni ym Mhrifysgol De Cymru eich helpu ar bob cam o'ch profiad prifysgol, gyda chymorth a chyngor arbenigol cyn, yn ystod ac ar ôl i chi fod yn fyfyriwr gyda ni - gan adael i chi ganolbwyntio ar eich astudiaethau a mwynhau bywyd prifysgol.

I ofyn cwestiynau pellach a dechrau cael gafael ar y cymorth sydd ar gael i chi fel Ymadawr Gofal, cysylltwch â'r Cydlynydd Gadael Gofal.

Os nad ydych yn siŵr a ydych chi'n gymwys fel Ymadawr Gofal, cysylltwch â ni a gallwn eich cynghori ymhellach. Os ydych chi'n weithiwr cymdeithasol neu'n gweithio ar ran sefydliad fel Barnardos mae croeso i chi gysylltu â ni hefyd.


Am wybodaeth bellach ar gael eich asesu fel myfyriwr annibynnol, gweler gwefan eich darparwr Cyllid Myfyrwyr.

Cymru

Lloegr

Yr Alban

Gogledd Iwerddon


Mae'r Brifysgol yn awyddus i gynnig cefnogaeth i fyfyrwyr sy'n gofalu, gan gynnwys darparu Bwrsariaeth o'i Chronfa Cymorth i Fyfyrwyr i helpu'r rhai sydd angen cymorth ariannol, gan y cydnabyddir bod gofalu yn aml yn arwain at oblygiadau ariannol (megis llai o argaeledd ar gyfer gwaith taledig a costau teithio cynyddol). 

Darganfod mwy.

Bydd p'un a ydych chi'n gymwys i gael Bwrsariaeth Gwaith Cymdeithasol yn dibynnu ar p'un a ydych chi wedi cael eich enwebu am fwrsariaeth gan y Brifysgol a ph'un a ydych chi'n preswylio fel arfer.

Os ydych chi'n gymwys i gael Bwrsariaeth Gwaith Cymdeithasol, byddai hyn yn cael ei dalu yn ychwanegol at yr arian statudol y gallech ei gael, e.e. Cymorth Ffioedd Dysgu (os nad oes gennych radd anrhydedd eisoes), Benthyciad Cynhaliaeth (a Grantiau, os yw'n berthnasol). Sylwer bod nifer cyfyngedig o fwrsariaethau ar gael ac na fydd pob myfyriwr yn gymwys i dderbyn y fwrsariaeth.

Os ydych chi'n preswylio fel arfer yng Nghymru neu Loegr gweler mwy o wybodaeth drwy'r cysylltiadau isod:

Lloegr – Gwefan Bwrsariaeth Gwaith Cymdeithasol HSBSA

Cymru – Gofal Cymdeithasol Cymru

Sylwer nad yw Bwrsariaethau ar gael ar hyn o bryd i fyfyrwyr sy'n preswylio fel arfer yn yr Alban neu Ogledd Iwerddon ond sy'n astudio cyrsiau Gwaith Cymdeithasol yng Nghymru - gweler isod am wybodaeth bellach:

Myfyrwyr yr Alban

Myfyrwyr Gogledd Iwerddon

Gall astudiaeth flaenorol effeithio ar eich cymhwysedd ar gyfer cymorth cyllid myfyrwyr.  Mae rhagor o wybodaeth am reolau astudio blaenorol ar ein tudalen Astudio Blaenorol ac rydym yn eich annog i gysylltu â ni neu'ch darparwr cyllid os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach.

Mae manylion ynghylch sut a phryd y byddwch yn ad-dalu unrhyw fenthyciadau myfyrwyr ar gael ar wefan y Llywodraeth .

Efallai y bydd gan rai myfyrwyr hawl i fudd-daliadau'r wladwriaeth neu gredydau treth wrth astudio.  Gweler ein tudalen Myfyrwyr a Budd-daliadau am ragor o wybodaeth.