Cyllid Myfyrwyr a Sut i Ymgeisio

Pan fyddwch chi'n astudio bydd dwy brif gost - ffioedd dysgu a chostau byw (cynnal a chadw). Gallwch gael cyllid myfyrwyr i'ch helpu gyda'r ddau gost o gyllid myfyrwyr mewn un cais . Y ffordd hawsaf o wneud hyn yw ar-lein.

I ddarganfod faint y gallech ei gael a sut i wneud cais, cliciwch ar y cyswllt perthnasol isod:

Ffioedd Dysgu

Mae Benthyciadau Ffioedd Dysgu ar gael i dalu am eich ffioedd dysgu, hyd at uchafswm o £9,000 ar gyfer astudio yng Nghymru.

Cymorth Cynnal a Chadw

Mae cymorth cynhaliaeth hefyd ar gael tuag at eich costau byw

Cyfanswm y cymorth sydd ar gael yn 2021/2022

• £10,350 (os yn byw mewn man arall)

• £8,790  (os yn byw yng nghartref y rhieni)

Grant cynhaliaeth o £1,000 ar gael i bob myfyriwr cymwys.

Grant ychwanegol yn seiliedig ar brawf modd ar gyfer incwm aelwydydd o dan £59,200.

Benthyciad cynhaliaeth ar gael i ychwanegu at lefel y cymorth grant i'r cyfanswm cefnogaeth.

Grant Cymorth Arbennig 2021/2022.

Os ydych yn gymwys i gael Grant Cymorth Arbennig, byddwch yn cael yr un lefel o grant ond cyfradd uwch o fenthyciad o hyd at £4,675 ychwanegol (mewn mannau eraill) neu £3,895 (cartref rhieni).  Yn ogystal, nid yw'r £5,161 cyntaf o'r grant yn cyfrif fel incwm pan fyddwch yn cyfrifo budd-daliadau neu gredydau treth eraill sy'n gysylltiedig ag incwm.


Gallwch wneud cais ar-lein yn Cyllid Myfyrwyr Cymru ac argymhellir eich bod yn gwneud cais yn gynnar i roi digon o amser i gyllid myfyrwyr brosesu'ch cais.

Benthyciad Ffioedd Dysgu

Mae benthyciad ffioedd dysgu ar gael i dalu am eich ffioedd, hyd at uchafswm o £9,250.

Benthyciad Cynhaliaeth yn 2021/2022 - yr uchafswm y gallwch ei dderbyn yw:

• Byw oddi cartref (tu allan i Lundain): £9,488, neu £10,815 os ydych chi'n gymwys i dderbyn budd-daliadau penodol *

• Byw gartref: £7,987, neu £9,423 os ydych chi'n gymwys i dderbyn budd-daliadau penodol *

* Efallai y gallwch gael swm ychwanegol o Fenthyciad Cynhaliaeth i helpu tuag at eich costau byw os bydd unrhyw un o'r canlynol yn berthnasol tra byddwch chi ar eich cwrs:

• rydych chi'n rhiant sengl neu'n rhiant maeth sengl i blentyn neu berson ifanc dan 20 oed sydd mewn addysg amser llawn islaw lefel addysg uwch neu ar gwrs hyfforddiant cymeradwy;

• mae gennych bartner sydd hefyd yn fyfyriwr amser llawn ac mae un ohonoch neu'r ddau ohonoch yn gyfrifol am blentyn neu berson ifanc dan 20 oed sydd mewn addysg amser llawn islaw lefel addysg uwch neu ar gwrs hyfforddiant cymeradwy;

• mae gennych anabledd ac yn gymwys i gael y Lwfans Byw i'r Anabl, Premiwm Anabledd neu Bremiwm Anabledd Difrifol;

• rydych chi'n gymwys i gael Taliad Annibyniaeth Personol neu Daliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog;

• rydych chi'n fyddar ac yn gymwys ar gyfer Lwfansau Myfyrwyr Anabl;

• rydych chi wedi cael eich trin fel rhywun na all weithio am gyfnod di-dor o 28 wythnos o leiaf;

• mae gennych anabledd ac yn gymwys i gael Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm; neu

• rydych chi'n aros i fynd yn ôl i gwrs ar ôl cymryd amser y cytunwyd arno o'r cwrs hwnnw oherwydd salwch neu gyfrifoldeb gofalu sydd bellach wedi dod i ben.


Gallwch wneud cais ar-lein yn Cyllid Myfyrwyr Lloegr ac argymhellir eich bod yn gwneud cais yn gynnar i roi digon o amser i cyllid myfyrwyr brosesu'ch cais.


Benthyciad ffioedd dysgu

Mae benthyciad ffioedd dysgu ar gael i dalu am eich ffioedd, hyd at uchafswm o £9,250.

Benthyciad Cynhaliaeth

Yr uchafswm y gallwch ei dderbyn yn 2020/21 yw:

• Byw oddi cartref: £4,840

Os ydych chi'n derbyn Grant caiff swm y benthyciad a gewch ei leihau. *

Grant Cynnal a Chadw

Yr uchafswm y gallwch ei dderbyn yn 2020/2021 yw £3,475.

* Yng Ngogledd Iwerddon, os ydych yn derbyn y grant llawn o £3,475 byddwch yn derbyn benthyciad o £2,953. Gallai hyn fod yn fwy os ydych chi'n derbyn Grant Cymorth Arbennig.


Gallwch wneud cais ar-lein yn Cyllid Myfyrwyr Gogledd Iwerddon.


 Benthyciad Ffioedd Dysgu

Mae benthyciad ffioedd dysgu ar gael i dalu cost lawn eich ffioedd, hyd at uchafswm o £ 9,250.

Cymorth Cynnal a Chadw

Mae pecyn o fenthyciadau a bwrsariaethau ar gael.  Bydd y symiau sydd ar gael yn dibynnu a ydych chi'n cael eich asesu fel Myfyriwr Ifanc neu Fyfyriwr Annibynnol.

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais ewch i Asiantaeth Dyfarniadau Myfyrwyr yr Alban.


Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r wybodaeth hon, cysylltwch â ni.