Mae bwrsariaeth teithio FCES ar gyfer unrhyw fyfyriwr Prifysgol De Cymru sy'n astudio gradd rhyngosod israddedig perthnasol yn y Gyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth (FCES).

Mae'r fwrsariaeth untro, nad yw'n dibynnu ar brawf modd, yn werth £500 ac yn cael ei rhoi i bob myfyriwr sy'n dechrau eu blwyddyn rhyngosod fel rhan o'u cwrs gradd FCES. Bwriad y fwrsariaeth yw darparu cymorth ariannol tuag at eich costau teithio i'ch lleoliad rhyngosod ac oddi yno.

SUT MAE'R FWRSARIAETH YN CAEL EI DALU?

Ar ôl cofrestru ar gyfer eich blwyddyn rhyngosod, byddwch yn derbyn £500 wedi’i dalu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc drwy BACS, yn ystod eich tymor cyntaf (erbyn diwedd mis Hydref 2023).


SUT MAE GWNEUD CAIS?

Ar yr amod eich bod yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd a amlinellwyd uchod, nid oes angen unrhyw gamau pellach.

Ar ôl cofrestru ar eich blwyddyn rhyngosod, byddwch yn derbyn e-bost gan y Brifysgol yn ystod mis Medi 2023 yn cadarnhau y bydd y fwrsariaeth teithio yn cael ei dalu a manylion ychwanegol.

Cysylltwch â  Kerri Carben neu Beth Jones  os oes gennych unrhyw gwestiynau am y fwrsariaeth.

Civil Engineering


*Cynigir ysgoloriaethau a bwrsariaethau Prifysgol De Cymru ar y sail y gallent newid. Mae'r Brifysgol hefyd yn cadw'r hawl i gyfyngu ar nifer yr ysgoloriaethau a'r bwrsariaethau sydd ar gael.