healthcare image

Cyrsiau gofal iechyd cysylltiedig

Rhestrir cyrsiau gofal iechyd cymwys ym Mhrifysgol De Cymru isod. Mae'r cyrsiau gofal iechyd hyn wedi'u comisiynu gan Addysg Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) ac wedi'u cynllunio'n benodol i gefnogi cynnydd unigolion i gofrestru yn eu dewis broffesiwn gofal iechyd a chefnogi anghenion gwasanaethau'r GIG a chleifion yng Nghymru yn y dyfodol.

CWESTIYNAU AM ARIAN? DYMA EIN CYSYLLTIADAU CYFLYM


Dewisiadau Cyllid

Mae'n bosibl bod dau opsiwn ariannu gwahanol ar gyfer graddau Gofal Iechyd a gynigir gan PDC. 

Bydd y cyllid sydd ar gael yn dibynnu ar eich dewis o gwrs. 

Os oes gennych yr opsiwn o gyllid safonol a’r GIG, bydd angen i chi benderfynu pa lwybr ariannu sydd orau i chi gan mai dim ond un y gallwch ei gael ac fel arfer ni allwch newid rhan o'r ffordd drwy eich astudiaethau. Byrd angen i chi benderfynu a ydych am ymrwymo i weithio yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl cwblhau eich gradd gofal iechyd. Os ‘ydw’ gallwch ddewis rhwng cyllid GIG neu gyllid myfyrwyr safonol. Os ‘nac ydw’ gallwch wneud cais am gyllid myfyrwyr safonol yn ôl eich domisil. 

Er mwyn eich helpu i benderfynu, mae GIG Cymru wedi darparu'r wybodaeth ganlynol am gynllun bwrsariaeth y GIG. Mae'n bwysig bod myfyrwyr yn darllen y wybodaeth ar y wefan hon yn ofalus gan ei bod yn manylu ar sut y bydd cynllun y GIG yn gweithio a goblygiadau dewis y cynllun hwn.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y cyllid sydd ar gael i chi, neu os ydych yn ansicr pa un sydd orau, gallwch gysylltu â'r Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr am arweiniad pellach.  

Y ffi Ffioedd Dysgu am gyrsiau gofal iechyd llawn-amser yw £9,000 y flwyddyn.

  • Ffioedd Dysgu, trwy Fenthyciad Ffioedd Dysgu
  • Benthyciadau a / neu grantiau ar gyfer Costau Byw - hyd at £10,710 i Fyfyrwyr o Gymru a £9,706 i Fyfyrwyr o Loegr
  • Grantiau dibynyddion os yw'n berthnasol
  • Elfen Cymorth Arbennig os yw'n berthnasol
  • Cymorth Wythnosau Ychwanegol trwy'r benthyciad cyrsiau hir

Byddech yn gwneud cais i'r corff cyllido lle rydych chi'n preswylio fel arfer cyn dechrau'r cwrs.

Sylwer na fyddwch yn gymwys i gael lwfansau prawf modd drwy'r arian safonol os byddwch yn derbyn Pecyn Cymorth Bwrsariaeth GIG Cymru. 

Darganfod mwy

Bydd pob myfyriwr rhan-amser cymwys yn gallu gwneud cais am Fenthyciad Ffioedd Dysgu heb brawf modd.

Gall myfyrwyr dderbyn hyd at £2,625 ar gyfer ffioedd, yn dibynnu ar ddwyster eu cwrs.

Cymorth Ychwanegol ar gyfer Costau Byw i Fyfyrwyr sy'n Byw yng Nghymru

Bydd myfyrwyr rhan-amser cymwys sy'n byw yng Nghymru ac sy'n cychwyn ar gwrs ar ôl 1 Medi 2021 yn gymwys i wneud cais am gymorth ar gyfer costau byw trwy Grant Dysgu Llywodraeth Cymru a Benthyciad Cynhaliaeth. Mae'r lefel yn seiliedig ar y grant lleiaf o £1,000 sydd ar gael i fyfyrwyr amser llawn, felly byddai myfyriwr rhan-amser sy'n astudio ar 50% o oriau amser llawn yn derbyn isafswm grant o £500. Mae lefel y grantiau a'r benthyciadau pellach yn dibynnu ar nifer yr oriau (h.y. y dwysedd) o astudio ac incwm yr aelwyd.  Uchafswm y benthyciad a'r grant cyfunol sydd ar gael i fyfyriwr sy'n astudio dwyster 75% yw £5,929 neu £3,953 ar gael i fyfyriwr sy'n astudio dwyster 50%   .


Cymorth Ychwanegol ar gyfer Costau Byw i Fyfyrwyr sy'n Byw yn Lloegr

Mae Benthyciad Cynhaliaeth rhan-amser ar gael i'r rhai sy'n cychwyn ar eu cwrs o fis Medi 2022 ymlaen, yn amodol ar ddwyster astudio.  Uchafswm  sydd ar gael i fyfyriwr sy'n astudio dwyster 75% yw £7,116 neu £4,744 ar gael i fyfyriwr sy'n astudio dwyster 50%. 

Gwneud cais am grantiau rhan-amser (os yw'n berthnasol) a benthyciadau

Bydd ceisiadau am drigolion Cymru sy'n dechrau yn 2022/23 ar gael trwy Cyllid Myfyrwyr Cymru

Bydd ceisiadau am drigolion Lloegr sy'n dechrau yn 2022/23 ar gael trwy Cyllid Myfyrwyr Lloegr

Mae'r wybodaeth hon yn ymwneud â blwyddyn academaidd 2022/23 ar gyfer cyrsiau amser llawn.

• Mae'r GIG yn talu holl ffioedd y cwrs.

• Grant o £1,000 heb fod yn seiliedig ar brawf modd.

• Bwrsariaeth prawf modd o hyd at £3,651 (cyfradd arall) neu hyd at £2,879 (cyfradd cartref rhieni). Mae'r ffigurau hyn yn seiliedig ar y cyrsiau gofal iechyd llawn-amser sy'n 42 wythnos o hyd.

• Yn ogystal â'r fwrsariaeth sylfaenol, gall myfyrwyr wneud cais am nifer o lwfansau ychwanegol prawf modd os ydynt yn bodloni meini prawf penodol.  Mae'r lwfansau hyn yn darparu cefnogaeth i fyfyrwyr anabl a chymorth ychwanegol i fyfyrwyr gydag oedolion a phlant dibynnol.

• Benthyciad cynhaliaeth cyfradd ostyngol o £4,855 (cyfradd arall) neu £4,045 (cyfradd cartref rhieni) ar gyfer myfyrwyr sy'n byw yng Nghymru.

• Benthyciad cynhaliaeth cyfradd ostyngol o £2,534 (cyfradd arall) neu £1,902 (cyfradd cartref rhieni) ar gyfer myfyrwyr sy'n hanu o Loegr.

Sylwer: Bydd cyfradd fenthyca is yn berthnasol yn y flwyddyn astudio olaf i myfyrwyr o loegr.

Gweler Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (NWSSP) am fanylion pellach.

Os ydych yn astudio'r diploma ol-raddedig mewn nyrsio ni fyddech yn gallu derbyn benthyciad cynhaliaeth cyfradd ostyngol.

Os ydych yn astudio'r cwrs Therapi Galwedigaethol neu Ffisiotherapi rhan-amser, gallwch dderbyn hyd at 75% o'r grant heb brawf modd a bwrsari sy'n dibynnu ar brawf modd,yn ogystal â'r lwfansau ychwanegol sy'n dibynnu ar brawf modd.Ni fyddech yn gallu derbyn benthyciad cynhaliaeth cyfradd ostyngol. 

Nursing NHS Funding Package Information - Image

Gwneud Cais am Gyllid Myfyrwyr

Mae angen i bob myfyriwrcofrestrwch eu hopsiwn ariannu yn Gwasanaethau Dyfarniadau Myfyrwyr

Mae ceisiadau fel arfer yn agor tua 4 mis cyn dechrau eich cwrs ac

mae'n rhaid i chi wneud cais o fewn 10 wythnos i ddechrau'r cwrs

• Gwnewch gais ar-lein

• Mae canllawiau a gwybodaeth am y broses ymgeisio ar gael

• Rhaid i chi hefyd wneud cais ar wahân i SFW/SFE am eich

benthyciad cynhaliaeth cyfradd ostyngol

Yn dibynnu ar ble rydych yn byw, rydych yn gwneud cais i naill ai:
Cyllid Myfyrwyr Cymru
Cyllid Myfyrwyr Lloegr

Dylech wneud cais gan ddefnyddio ffurflen bapur PN1 naill ai gan SFW neu SFE oherwydd os byddwch yn gwneud cais ar-lein, cewch eich asesu’n unig am y Benthyciad Cyfradd Ostyngol. Dylech gynnwys llythyr eglurhaol yn nodi eich bod wedi optio allan o gyllid y GIG a darparu eich e-bost yn cadarnhau hyn gyda'ch cais.

Os ydych wedi astudio cwrs o'r blaen nad yw'n cael ei ariannu gan y GIG, ni fydd hyn yn effeithio ar eich hawl i gael cymorth Bwrsariaeth y GIG a benthyciad cynhaliaeth cyfradd ostyngol  gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr.  

Fodd bynnag, os ydych wedi dechrau neu gwblhau unrhyw gwrs a ariennir gan y GIG o'r blaen, gallai hyn effeithio ar eich cyllid. Cysylltwch â Dyfarniadau Myfyrwyr GIG i gael mwy o wybodaeth am hyn.

Sylwch, os oes gennych radd anrhydedd eisoes, ni fyddwch yn gymwys i dderbyn y amser llawn pecyn cyllido safonol ar gyfer gradd gofal iechyd os gwnewch gais i Cyllid Myfyrwyr Cymru.Mae rhagor o wybodaeth am reolau astudio blaenorol ar ein tudalen Astudio Blaenorol ac rydym yn eich annog i gysylltu â ni neu'ch darparwr cyllid os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach.

Os ydych yn astudio cwrs rhan-amser, gallwch dderbyn cyllid rhan-amser gan fod pynciau sy'n gysylltiedig â meddygaeth yn bynciau wedi’u heithrio 

Efallai y bydd gan rai myfyrwyr hawl i fudd-daliadau'r wladwriaeth neu gredydau treth wrth astudio.  Gweler ein tudalen Myfyrwyr a Budd-daliadau am ragor o wybodaeth.


CEFNOGAETH YCHWANEGOL

Mae'r Brifysgol yn awyddus i gynnig cefnogaeth i fyfyrwyr sy'n gofalu, gan gynnwys darparu Bwrsariaeth o'i Chronfa Cymorth i Fyfyrwyr i helpu'r rhai sydd angen cymorth ariannol, gan y cydnabyddir bod gofalu yn aml yn arwain at oblygiadau ariannol (megis llai o argaeledd ar gyfer gwaith taledig a costau teithio cynyddol). 

Darganfod mwy.

Yn ogystal â'r cymorth a gynigir trwy eich corff cyllido, mae Prifysgol De Cymru wedi ymrwymo i ddarparu cymorth i fyfyrwyr o ofal a'r rhai sy'n gadael gofal sydd am fynd ymlaen i addysg uwch.

Gallwn ni ym Mhrifysgol De Cymru eich helpu ar bob cam o'ch profiad prifysgol, gyda chymorth a chyngor arbenigol cyn, yn ystod ac ar ôl i chi fod yn fyfyriwr gyda ni - gan adael i chi ganolbwyntio ar eich astudiaethau a mwynhau bywyd prifysgol.

I ofyn cwestiynau pellach a dechrau cael gafael ar y cymorth sydd ar gael i chi fel Ymadawr Gofal, cysylltwch â'r Cydlynydd Gadael Gofal.

Os nad ydych yn siŵr a ydych chi'n gymwys fel Ymadawr Gofal, cysylltwch â ni a gallwn eich cynghori ymhellach. Os ydych chi'n weithiwr cymdeithasol neu'n gweithio ar ran sefydliad fel Barnardos mae croeso i chi gysylltu â ni hefyd.

Yn ogystal â'r cymorth a gynigir trwy eich corff cyllido, mae Prifysgol De Cymru wedi ymrwymo i ddarparu cymorth i fyfyrwyr sydd wedi ymddieithrio oddi wrth eu rhieni neu sydd wedi ymddieithrio yn ystod eu hastudiaethau.

tuition-fees-4.width-900.format-jp.width-900.format-jpeg copy.jpg


Gallwn helpu i ateb cwestiynau ar gyllid myfyrwyr, ffioedd dysgu, ysgoloriaethau a mwy.