Hyfforddiant Athrawon - Ffioedd, Ariannu a Bwrsariaethau

Mae amrywiaeth o ffynonellau cyllid a chymorth ar gael i chi fel athro dan hyfforddiant wrth i chi gwblhau eich cwrs. Bydd yr hyn y byddwch chi'n gymwys i'w dderbyn yn amrywio yn ôl y math o gwrs HCA rydych chi arno, lle rydych chi'n byw fel arfer, y pwnc rydych chi'n hyfforddi i'w addysgu a lle rydych chi'n hyfforddi, yn ogystal â'ch amgylchiadau personol.

Mae gwybodaeth benodol am ffioedd eich cwrs ar y dudalen cwrs berthnasol.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â chost ffioedd dysgu, yna cysylltwch â'r Uned Refeniw drwy anfon e-bost at revenue@southwales.ac.uk

Mae manylion am gynlluniau talu sydd ar gael ar gael ar dudalennau ein Tîm Refeniw.

Mae myfyrwyr sy'n dilyn cwrs Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon fel arfer yn gymwys i gael cymorth ariannol israddedig statudol.  Gallwch ddod o hyd i fanylion pellach ynglŷn â chyllid amser llawn, cyllid rhan-amser ac ad-dalu'ch benthyciad myfyrwyr ar ein tudalen Gwybodaeth am Ffioedd a Chyllid.  Gallwch hefyd ddod o hyd i wybodaeth am hawl 

Os ydych chi wedi astudio ar lefel israddedig o'r blaen, yna efallai y byddwch yn gymwys i dderbyn cyllid pellach ar gyfer cyrsiau addysgu penodol.  Gweler ein tudalen astudio blaenorol a cysylltwch â'ch darparwr cyllid i wirio cymhwysedd.Mae bwrsariaethau ar gael i'r rheiny sy'n dymuno addysgu ar lefel ôl-orfodol (h.y. 16 oed a throsodd) o £3,000 i'r rhai sy'n dilyn cyrsiau dynodedig i addysgu gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, mathemateg, Cymraeg, llythrennedd a rhifedd a £1,000 i'r rhai sy'n ymgymryd â phynciau eraill.

Mae manylion llawn am gynllun bwrsariaeth addysgu 2020-21 AB yng Nghymru ar gael yma.


Efallai y bydd gan rai myfyrwyr hawl i fudd-daliadau'r wladwriaeth neu gredydau treth wrth astudio.  Gweler ein tudalen Myfyrwyr a Budd-daliadau am ragor o wybodaeth.