Swyddi Gwag


Prentisiaeth Gradd: BSc (Anrh) Datrysiadau Digidol a Thechnegol | BSc (Hons) Digital and Technology Solutions 

Cwmni: Capgemini

Dyddiad dechrau: 9 Medi 2019

Lleoliad: Campws Pontypridd a Phencadlys Capgemini Trefforest


Information communication technology

Prentisiaethau Gradd

Mae Prentisiaethau Gradd yn llwybrau amgen i astudiaethau prifysgol traddodiadol. Maen nhw’n rhoi cyfle i chi sicrhau gwybodaeth arbenigol a gradd tra eich bod yn gweithio ac yn ennill cyflog. 

Mae prentis yn astudio’n rhan amser yn y Brifysgol ac yn treulio gweddill eu hamser yn y gweithle yn ennill profiad perthnasol a sgiliau proffesiynol.

Caiff ffioedd prentisiaethau gradd y Brifysgol eu talu gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. Bydd y cyflogwr yn talu cyflog prentis.


Beth yw manteision Prentisiaeth Gradd?

Byddwch yn cael profiad diwydiant a phrofiad gwaith, ac yn ennill cyflog tra rydych yn astudio. Unwaith i chi gyflawni eich prentisiaeth yn llwyddiannus, bydd gennych gymhwyster gradd. Yn ogystal â hyn, bydd cyflogwyr yn talu’r cyflog prentis a chaiff y ffioedd eu talu gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Beth yw’r meini prawf? 

Bydd y rhain yn cael eu cynnwys yn y manylion ar gyfer pob prentisiaeth. Er hynny, bydd rhaid i chi fodloni gofynion mynediad y Brifysgol ar gyfer y cwrs gradd perthnasol.

Beth yw hyd Brentisiaeth Gradd?

Bydd hyn yn cael ei hysbysebu wrth ymyl y cofnod ar gyfer y brentisiaeth. Fel arfer, bydd Prentisiaeth Gradd yn para o leiaf tair blynedd hyd at uchafswm o bum mlynedd yng Nghymru.

Rhaglen Network75 

Opsiwn arall yw cynllun Network75 PDC, sy’n sicrhau gradd lawn noddedig i fyfyrwyr wrth iddyn nhw weithio. Ewch i’n tudalen Network75 am ragor o wybodaeth.  Sawl diwrnod bydda i’n treulio yn y gweithle a’r brifysgol?

Ymrwymiad llawn amser yw prentisiaeth. Byddwch yn gweithio gyda’ch cyflogwr gan amlaf. Mae’ch cwrs wedi cael ei ddatblygu ar y cyd â’ch cyflogwr ac mae’n bosib y bydd yn cynnwys cymysgedd o ddulliau astudio ar y campws, yn eich cartref, ac yn y gweithle.

Sut bydda i’n astudio? 

Bydd hyn yn cael ei hysbysebu wrth ymyl y cofnod ar gyfer y brentisiaeth. Ond, gallech chi ddisgwyl i gynnwys eich cwrs cael ei ddarparu wyneb yn wyneb ar safle’r Brifysgol, drwy seminarau ar-lein, a chyfleoedd i roi’ch astudiaeth ar waith yn y gweithle.

Pa fath o gyswllt fydd gennyf â’r Brifysgol?

Yn ogystal â sesiynau wyneb yn wyneb, bydd gennych diwtor academaidd a fydd yn monitro eich cynnydd ac yn rhoi cymorth yn ôl yr angen. Bydd hefyd gennych arweinydd cwrs a fydd yn cadw mewn cysylltiad â chi a’ch cyflogwr.

Ble fydda i’n astudio? Ar ba gampws?

Bydd y rhan fwyaf o’ch astudiaethau yn digwydd yn y gweithle a’r cartref. Bydd y sesiynau wyneb yn wyneb yn cael eu cynnal ar un o gampysau Prifysgol De Cymru yng Nghaerdydd, Casnewydd neu Bontypridd.

Sut ydw i’n gwneud cais?

Gweler manylion ar sut i wneud cais a’r dyddiad cau wrth ymyl y cofnod ar gyfer pob prentisiaeth.

Rydw i wedi gwneud cais, beth nesaf?

Fel unrhyw gais am swydd, byddwn ni’n adolygu ffurflenni cais ac yn cysylltu â chi i roi gwybod a ydych chi wedi cyrraedd y cam cyfweliad.

Rydw i’n rhan o Brentisiaeth Gradd ar hyn o bryd, ydw i’n gallu gwneud cais am yr un sydd wedi’i hysbysebu ar eich gwefan?

Yn anffodus, nid yw’n bosib newid prentisiaethau.

Faint yw’r ffioedd?

Caiff ffioedd ar gyfer Prentisiaethau Gradd y Brifysgol eu talu gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. Bydd cyflogwyr yn talu’r cyflog prentis.

Oes cymorth ariannol ar gael?

Rydym yn aros am gadarnhad o’r cymorth ariannol a fydd ar gael ar gyfer cyrsiau sy’n dechrau yn 2019.

Mae ein cyfleoedd dysgu yn y gweithle yn sicrhau nifer o fanteision i fusnesau mawr a bach. I drafod yr amrywiaeth o gyfleoedd prentisiaeth sydd ar gael drwy PDC, neu os hoffech chi i aelod o’n tîm werthuso eich anghenion o ran dysgu yn y gweithle, cysylltwch â ni ar 01443 482 482 neu [email protected].