PRENTISIADAU GRADD DATRYSIADAU DIGIDOL A THECHNOLEG

Mae Prifysgol De Cymru yn falch o fod yn cynnig Prentisiaethau Gradd Datrysiadau Digidol a Thechnoleg. Mae'r cyfleoedd hyn yn cyfuno dysgu yn y gwaith ag astudio gradd yn rhan-amser yn y brifysgol.

Gall prentisiaid ennill gradd, dysgu sgiliau proffesiynol ac ennill gwybodaeth am y diwydiant tra bod cwmnïau'n cael cyfle gwych i uwchsgilio gweithwyr presennol neu recriwtio a hyfforddi gweithwyr newydd ar lefel gradd. Gall Prentisiaethau Gradd hefyd wella cystadleurwydd, twf a datblygiad busnesau lleol.

Course image: MSc Computer Science

CYFLEUSTERAU PRESENNOL

GWNEUD CAIS

Mae ein cyfleoedd dysgu yn y gwaith yn cynnig llawer o fuddion i fyfyrwyr a chyflogwyr, bach a mawr.

I drafod yr ystod o gyfleoedd prentisiaeth yn USW, neu os hoffech i aelod o'n tîm werthuso eich anghenion dysgu yn y gwaith, cysylltwch â ni ar 01443 482203 neu ar [email protected]


GWYBODAETH I FYFYRWYR

students banner

Mae gan brentisiaid gyfle i ennill profiad gwaith gwerthfawr a chyflawni gradd.

I ddilyn ein rhaglen Prentisiaeth Gradd Peirianneg, rhaid i brentisiaid fod mewn cyflogaeth neu bydd angen iddynt wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr am rôl Prentis Gradd. Bydd angen i brentisiaid drafod gwneud cais am y cwrs hwn gyda'u cyflogwr a bydd angen i'r cyflogwr gysylltu â ni'n uniongyrchol.

Ariennir ein cyrsiau Prentisiaeth Gradd gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), gall prentisiaid ennill gradd yn ddi-ddyled wrth ennill cyflog.

Bydd prentisiaid yn cychwyn ar eu gradd mewn pwynt mynediad sydd fwyaf priodol iddynt ar sail eu cymwysterau a'u profiad presennol. Bydd yr holl ddysgu yn digwydd ar gampws Treforest ac ar ôl ei gwblhau'n llwyddiannus byddant yn graddio o Brifysgol De Cymru.

Bydd prentisiaid yn elwa o'r gefnogaeth orau un a gynigir. Mae'r tîm yn gweithredu polisi drws agored ac maent bob amser wrth law i gynnig arweiniad a chefnogaeth i brentisiaid.

GWYBODAETH I CYFLOGWYR

employers banner

Mae ein Prentisiaethau Gradd Peirianneg yn cynnig cyfle i gyflogwyr feithrin eu talent eu hunain. Gall cyflogwyr ddewis uwchsgilio prentisiaid presennol neu recriwtio a hyfforddi prentisiaid newydd ar lefel gradd.

Gall cyflogwyr ddefnyddio cyllid Llywodraeth Cymru sydd ar gael ar gyfer y cwrs gradd a dim ond talu cost cyflog y prentis.

Bydd y cyflogwr, y prentis a'r brifysgol yn llofnodi Cytundeb Dysgu Prentisiaeth sy'n amlinellu rôl, cyfrifoldebau ac ymrwymiadau pob parti.

Bydd ein tîm ymroddedig yn cefnogi'r cyflogwr a'r prentis trwy gydol eu taith. Byddwn yn cynghori ar y pwynt mynediad gorau i'r prentis yn seiliedig ar eu cymwysterau a'u profiad presennol ac yn asesu anghenion dysgu a datblygu penodol yr unigolyn.

Fel rhan o'n partneriaeth byddwn yn darparu diweddariadau ar gynnydd y prentisiaid yn ogystal â chynnig cyfleoedd i gwrdd trwy gydol eu hamser ar y rhaglen.