BSC (ANRH) ATEBION DIGIDOL A THECHNOLEG (GWYDDONIAETH DATA)

Rhaglen prentisiaeth gradd newydd mewn Gwyddor Data gan dîm addysgu arobryn mewn partneriaeth â rhai o weithwyr proffesiynol blaenllaw’r DU.

Mae’r rhaglen yn brentisiaeth ac felly mae angen cyflogaeth a phrofiad dysgu seiliedig ar waith o safon, wedi’i ategu gan ddull dysgu cyfunol o gyflwyno cynnwys. Bydd y cynnwys yn cael ei gyflwyno drwy gyfuniad o ddarlithoedd fideo a thiwtorialau, gweminarau, grwpiau trafod ar-lein, deunyddiau ar-lein, a phresenoldeb dosbarth.

Mae’r brentisiaeth yn cynnwys ac yn datblygu gwybodaeth a sgiliau yn y meysydd canlynol:

 • Rhaglennu cyfrifiadurol
 • Rhwydweithiau a diogelwch
 • Systemau gweithredu
 • Rheoli prosiect
 • Ymarfer proffesiynol a'r gyfraith
 • Tebygolrwydd ac ystadegau
 • Dysgu peiriant
 • Peirianneg data mawr a chymwysiadau
 • Prosesu iaith naturiol

CAMPWS MAES PWNC MODD ASTUDIO DYDDIAD CYCHWYN HYD
Trefforest Mathemateg a Gwyddor Data Prentisiaeth Gradd RA 2021 56 Mis

Nid yw'r cwrs yn gweithredu mewn modd israddedig arferol, gan fod y myfyrwyr yn cymryd tua 18 o wyfynod calendr i gyflawni lefel astudio lawn, gan ei fod yn bedair blynedd a hanner o hyd, yn rhan-amser.

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i roi cyflwyniad a dysgu pellach ym meysydd cyfrifiadura cymhwysol a Gwyddor Data. Mae'r flwyddyn olaf yn gweld mwy o ffocws ar Wyddor Data fel arbenigedd lle treulir y rhan fwyaf o'r lefel i astudio'r maes hwn yn ogystal â'r prentisiaid sy'n ymgymryd â phrosiect mawr.

Lefel 4

 • Egwyddorion Rhaglennu Cyfrifiadurol
 • Systemau Cyfrifiadurol a Thechnolegau Rhwydwaith
 • Proffesiynoldeb a Chyflogadwyedd Rhedeg
 • Rheoli Gwybodaeth, Sicrwydd a Diogelwch
 • Hanfodion Tebygolrwydd ac Ystadegau
 • Egwyddorion Gwyddor Data

Lefel 5

 • Rheoli prosiect ac arfer proffesiynol
 • Datblygu meddalwedd diogel
 • Theori system weithredu a gweithredu
 • Prosiect a arweinir gan ddiwydiant
 • Hanfodion Dysgu Peiriannau
 • Tebygolrwydd uwch ac ystadegau

Lefel 6

 • Y gweithiwr cyfrifiadura proffesiynol yn ymarferol
 • Dysgu peiriant uwch
 • Peirianneg data mawr a chymwysiadau
 • Prosesu iaith naturiol
 • Prosiect Capstone

DYSGU

Cyflwynir y cwrs ar y safle a hefyd trwy ddysgu cyfunol/o bell a gefnogir trwy sesiynau tiwtorial ar y campws. Mae hyn yn galluogi'r myfyriwr i astudio'n hyblyg, ond hefyd i dderbyn y lefelau o gymorth sydd eu hangen arnynt. Mae yna hefyd “gwersyll bwt” yn y flwyddyn gyntaf i ddod â phawb i fyny'n gyflym ac wedi'i gyflwyno'n ddwys ar ein campws yn Nhrefforest.

Yn nodweddiadol, mae myfyrwyr yn mynychu'r campws yn gorfforol bob trydydd dydd Gwener, tra bod dysgu'n parhau yn eu man gwaith. Anogir myfyrwyr i ymweld â’r campws a’i gyfleusterau cymorth yn ogystal â hyn ac mae croeso iddynt gwrdd ag unrhyw aelod o dîm y cwrs, naill ai’n gorfforol neu’n electronig, os bydd angen.

ASESIAD

Mae'r cwrs yn cynnwys modiwlau sydd naill ai'n seiliedig ar aseiniadau, yn seiliedig ar arholiadau, cyflwyniadau, gwaith unigol a/neu waith grŵp a phortffolios wrth wraidd y broses asesu. Bydd y math o asesiad yn dibynnu ar y modiwl.

CYFLEUSTERAU

Yn yr Ysgol Cyfrifiadura mae gennym gyfadrannau sy'n arwain y diwydiant, byddai'r rhain yn ychwanegol at unrhyw feddalwedd a llwyfannau rôl benodol y byddai gennych chi fynediad iddynt trwy'ch cyflogwr.

DARLITHWYR

CYMORTH

Mae myfyrwyr yn cael eu mentora yn y sefydliad a hefyd trwy fentor gweithle. Cynhelir cyfarfodydd teiran rheolaidd rhwng pob parti i sicrhau pob siawns o lwyddiant a chyflawniad. Mae mentoriaid yn allweddol ac yn ffurfio rhan o dîm rheoli'r cwrs ac yn cael gwybod am unrhyw newidiadau neu faterion sy'n ymwneud â'r cwrs.

Bydd y cyflogwr a'r brifysgol yn ceisio hysbysebu'n eang, a bydd PDC yn hyrwyddo'r rhaglen hon trwy ei rhwydwaith o bartneriaid AB yn ogystal â chan y cyflogwr trwy hysbyseb gyhoeddus. Byddwn yn ceisio hybu ymwybyddiaeth o brentisiaethau gradd yn y sector hwn fel opsiwn drwy ein hysgolion a cholegau allgymorth a phartneriaethau lleol.

Byddwn yn gweithio gyda’r cyflogwr a’n rhwydwaith AB i archwilio allgymorth i Ysgolion a Cholegau a datblygu llwybrau dilyniant yn y dyfodol o brentisiaethau lefel is. Bydd y trefniadau derbyn yn ceisio sicrhau cyfle cyfartal i bob ymgeisydd. Disgwylir y bydd unrhyw un a dderbynnir ar y cwrs yn gallu cyflawni amcanion y cwrs penodol hwn a chyrraedd y safon ofynnol. Bydd angen tystiolaeth bod ymgeiswyr yn gallu bodloni gofynion y cwrs. 

Cynnig Lefel-A Nodweddiadol 

BCC - CDD (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Bagloriaeth Cymru Nodweddiadol 

Pasio Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru gyda Gradd C/D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD Safon Uwch (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Nodweddiadol BTEC

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod - Pas Teilyngdod (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS).

Cynnig IB Nodweddiadol

Pasio Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol gyda graddau uwch rhwng 655-445 (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS)

Gofynion Ychwanegol

TGAU: Mae’r Brifysgol fel arfer yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Gradd C neu uwch mewn Mathemateg a Saesneg, neu eu cyfwerth ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol

Mae cymwysterau rhyngwladol cyfwerth yn dderbyniol. Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd IELTS gyffredinol o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran.

Ystyrir y rhai heb gymwysterau o'r fath yn unigol a gellir ystyried ystod eang o brofiad blaenorol. Mae ystyriaeth ar gyfer RPCL, RPEL a dysgu seiliedig ar waith ar gael o fewn gweithdrefnau'r Brifysgol. Ym mhob achos, bernir mynediad ar sail disgwyliad rhesymol y bydd yr ymgeisydd yn cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus.

Bydd y cwmni sy’n cynnig prentisiaeth yn cydlynu’r broses recriwtio, yn achos Capgemini mae’r broses wedi’i hamlinellu yma.

Os bydd y cais am Brentisiaeth Gradd yn cael ei roi ar y rhestr fer, gofynnir iddynt gwblhau Prawf Cryfder Sefyllfaol ar-lein i ganfod addasrwydd diwylliannol yr ymgeisydd. Os byddant yn llwyddiannus, y cam nesaf fydd Cyfweliad Digidol sy’n gyfuniad o gwestiynau ysgrifenedig a chwestiynau wedi’u recordio ar fideo. Nesaf, byddant yn cael eu gwahodd i ganolfan asesu ar y safle, a fydd yn cynnwys cyfweliad, ymarferion micro ac ymarfer grŵp.

I'w gadarnhau

Byddwch yn derbyn addysg a phrofiad o'r diwydiant heb ei ail. Nid yn unig y byddwch yn astudio gyda thîm o academyddion sydd wedi ennill gwobrau, ond byddwch hefyd yn gweithio gyda phobl hynod broffesiynol a phrofiadol yn eich gweithle a fydd hefyd yn eich mentora a'ch datblygu wrth i chi symud ymlaen.

Gall rolau swyddi posibl y gallwch eu cael ar ôl graddio gynnwys:

 • Gwyddonydd data graddedig
 • Dadansoddwr data
 • Peiriannydd data
 • Peiriannydd dysgu peiriannau

SUT Y BYDD YN EI BARATOI AR GYFER CYFLOGAETH?

I ddilyn y cwrs hwn, bydd angen i chi fod wedi sicrhau swydd o fewn un o'n sefydliadau partner. Neu byddwch yn gyflogedig a chael cefnogaeth eich cyflogwr. Mae cyfleoedd i ymuno â'r cwrs hwn yn cael eu hysbysebu trwy dudalennau'r cwmnïau, Gyrfa Cymru, PDC a mannau eraill.

Bydd angen i chi wneud cais a chael eich dewis gan gyflogwr neu gael eich cynnig gan gyflogwr presennol i ddechrau astudio. Mae hyn yn swnio'n heriol, ond bydd ymgeisydd llwyddiannus yn cael swydd, y cyfle i ddatblygu ei sgiliau o fewn amgylchedd gwaith proffesiynol wedi'i amgylchynu gan weithwyr proffesiynol y diwydiant a'r cyfle i astudio ar gyfer cymhwyster gradd.

Telir ffioedd y cwrs fel rhan o'r rhaglen hon. Byddwch yn ennill cyflog a ddarperir ac a gytunir gan y cyflogwr. Felly, mae'n sefyllfa lle mae pawb ar eu hennill; dim ffioedd myfyrwyr, swydd ac incwm rheolaidd!

Mae ein cyfleoedd dysgu seiliedig ar waith yn cynnig llawer o fanteision i fyfyrwyr a chyflogwyr, mawr a bach.

I drafod yr ystod o gyfleoedd prentisiaeth ym Mhrifysgol De Cymru, neu os hoffech i aelod o’n tîm werthuso eich anghenion dysgu seiliedig ar waith, cysylltwch â ni ar 01443 482203 neu trwy [email protected].

Dyfernir pob lle yn dilyn proses recriwtio sy'n benodol i'r cwmni neu'r sefydliad sy'n cymryd rhan. Mae pob lle yn amodol ar gael rôl o fewn cwmni neu sefydliad o'r fath a bodloni gofynion mynediad y sefydliad.

GWYBODAETH DDEFNYDDIOL ARALL