Prentisiaeth BSc (Anrh) Mewn Technoleg Lled-Ddargludyddion

Mae’r Brentisiaeth Radd hon yn diwallu anghenion uwchsgilio cyflogwyr yn y diwydiant lled-ddargludyddion yng Nghymru gan ei fod yn galluogi gweithwyr i astudio tuag at radd tra’n parhau i weithio. Bydd y gweithwyr yn gallu cymryd yr hyn y maent yn ei ddysgu ar y cwrs a'i gymhwyso yn y gweithle.

Mae'r Brentisiaeth Radd hon wedi'i chynllunio i fod yn hygyrch i nifer o gyflogwyr o bob maint. Mae hyn yn sicrhau bod y brentisiaeth yn bodloni’r blaenoriaethau a osodwyd gan Lywodraeth Cymru i ehangu cyfranogiad a darparu hygyrchedd i fusnesau bach a chanolig yn y rhanbarth.

Mae'r cwrs hwn yn amodol ar ddilysiad.

Dilynwch ni ar Trydar

CAMPWS MODD ASTUDIO HYD DYDDIAD CYCHWYN
Trefforest Prentisiaeth Gradd RA 5 NA

Bydd y modiwlau canlynol yn cael eu lledaenu dros 5 mlynedd:

Lefel 4

 • Peirianneg Mathemateg
 • Technoleg Trydanol
 • Technoleg Lled-ddargludyddion
 • Rheolaeth ac offeryniaeth
 • Electroneg 1
 • Rhaglennu C ar gyfer Cymwysiadau Caledwedd Electronig

Lefel 5

 • Cysyniadau Cyfathrebu Analog a Digidol
 • Pŵer, Peiriannau a Dyfeisiau Electronig Pŵer
 • Prosiect Unigol
 • Systemau Prawf Electronig a Dibynadwyedd
 • Busnes, Diogelwch a Chyflogadwyedd (Pellter)
 • Electroneg 2

Lefel 6

 • Prosiect Singleton Diwydiannol
 • Rheolaeth Ddiwydiannol
 • Peirianneg Cyfathrebu a Chymhwyso
 • Optoelectroneg a Synwyryddion
 • Lled-ddargludyddion

DYSGU

Cyflwynir y cwrs trwy ystod o ddarlithoedd, seminarau a gweithdai ymarferol yn ogystal ag astudiaeth annibynnol dan arweiniad. Mae sgiliau dysgu annibynnol yn agwedd hollbwysig ar y radd, ac mae hyn yn galluogi graddedigion i ddatblygu sgiliau newydd drwy gydol eu gyrfaoedd.

ASESIAD

Mae dulliau asesu yn cynnwys aseiniadau, gwaith cwrs ac arholiadau.

CYFLEUSTERAU

Mae ein cyfleusterau o safon diwydiant yn eich helpu i bontio o'r ystafell ddosbarth i leoliad cyflogaeth. Mae gennym dair swît sy’n cynnwys labordy systemau wedi’u mewnosod, labordy electroneg cyffredinol, a labordy pŵer ac ynni adnewyddadwy.

Mae ein labordy systemau mewnol yn cynnwys terfynellau pen uchel sy'n rhedeg offer datblygu blaengar sydd wedi'u dylunio ar y cyd â'n noddwr, Renesas - prif gyflenwr microreolyddion y byd. Mae'r nawdd hwn yn golygu bod ein myfyrwyr yn cael eu haddysgu gan ddefnyddio'r technolegau a'r offer datblygu mwyaf diweddar.

Mae'r labordy electroneg cyffredinol wedi'i rannu'n dair adran - Dylunio â Chymorth Cyfrifiadur (CAD) a systemau mewnosodedig, electroneg ymarferol, a pheirianneg cyfathrebu. Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio meddalwedd o safon diwydiant, adeiladu prototeipiau, adeiladu a phrofi byrddau cylched printiedig a defnyddio ystod o offer fel osgilosgopau a generaduron signal. Yn yr adran peirianneg cyfathrebu, byddwch yn ymgymryd â gosodiadau arbrofol i gefnogi eich dealltwriaeth o egwyddorion damcaniaethol. Mae'r gosodiadau hyn yn cynnwys cynlluniau modiwleiddio analog a digidol, antenâu microdon, amlblecsio rhannu amser ac amledd, codio, llinellau trawsyrru ac opteg ffibr.

Yn y labordy pŵer ac ynni adnewyddadwy byddwch yn dysgu am y cydrannau allweddol a'r sgiliau adeiladu sy'n gysylltiedig â chynllunio, dylunio, adeiladu a phrofi cylchedau electronig a ddefnyddir mewn systemau ynni adnewyddadwy micro. Byddwch yn dylunio ac yn efelychu eich systemau adnewyddadwy eich hun, yn dadansoddi perfformiadau ac yn cynhyrchu adroddiadau dichonoldeb. Mae offer y byddwch chi'n canfod eich hun yn ei ddefnyddio yn cynnwys uned ynni solar ffotofoltäig, uned ynni gwynt a gorsafoedd lab-folt.

DARLITHWYR

Arweinydd Cwrs: Dr Ali Roula

CYMORTH

Mae amgylchedd dysgu ar-lein y Brifysgol, UniLearn, yn darparu mynediad at wybodaeth am eich cwrs, trwy Drefniadaeth eich Cwrs, a deunyddiau ac adnoddau ar gyfer pob un o'ch modiwlau i gefnogi eich dysgu fel y nodir ym Mholisi Gofynion Isaf Amgylchedd Dysgu Rhithwir y Brifysgol. Mae rhagor o fanylion a chymorth i ddefnyddio UniLearn ar gael yma.

Darperir manylion eich holl asesiadau trwy UniLearn a bydd newidiadau rhybudd byr hefyd yn cael eu postio yma, felly mae'n bwysig mewngofnodi'n rheolaidd.

Rhestr gynhwysfawr o adnoddau ar-lein defnyddiol a gwybodaeth yn ymwneud â sgiliau astudio gan gynnwys ysgrifennu, cyfeirnodi a TG. sgiliau i'w cael yma.

Hyfforddiant Personol a Monitro Cynnydd

Pwrpas Hyfforddiant Personol a Monitro Cynnydd yw eich helpu i barhau i fod yn llwyddiannus trwy sgwrs am eich cynnydd academaidd a phroffesiynol ar bob agwedd ar y Cwrs. Bydd tri chyfarfod y flwyddyn:

 • Yn ystod y cyfnod Sefydlu fel grŵp byddwch yn cael Hyfforddwr Academaidd Personol– bydd hwn yn aelod o staff academaidd eich cwrs. Yma gallwch godi unrhyw faterion cychwynnol.
 • Cyn y Nadolig sgwrs unigol 20/30 munud gyda'ch hyfforddwr am eich cynnydd hyd yn hyn, a sut y gallwch gynllunio ar gyfer llwyddiant.
 • Yn nhymor 2 cyfarfod unigol arall i fyfyrio ar eich cyflawniadau hyd yn hyn ac ystyried ffyrdd ymlaen.
 • Bydd eich hyfforddwr yn cadarnhau dyddiadau ac amseroedd eich cyfarfodydd yn dilyn y cyfnod sefydlu.
 • Mae'n ofynnol i chi gadw llyfr log yn rhoi manylion eich gweithgareddau a'ch dysgu yn y gweithle a'i gyflwyno yn ystod eich cyfarfodydd.

Ardaloedd Cynghori

Ardaloedd Cynghori yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer cyngor a gwybodaeth am fywyd prifysgol. Mae Cynorthwywyr Cyngor yn cynnig arweiniad a chyngor cyfrinachol, diduedd ar ystod o faterion gan gynnwys amgylchiadau esgusodol. Mae Cynorthwywyr Cyngor hefyd yn gallu ateb a chynghori ar eich ymholiadau, cwestiynau neu bryderon ynghylch trefnu apwyntiadau gyda thimau arbenigol fel Cwnsela, Anabledd a Dyslecsia, Cyngor Ariannol a Chyngor Dilyniant.

Mae manylion yr Ardaloedd Cynghori ar gael yma.

Os ydych yn cael eich addysgu mewn Coleg Partner e.e. trwy gwrs masnachfraint, cysylltwch â'ch coleg yn y lle cyntaf os oes gennych ymholiadau.

Ardal Gynghori Ar-lein

Y Parth Cynghori Ar-lein yw system cymorth ar-lein y Brifysgol i fyfyrwyr. Mae'n un man canolog lle gallwch gael cymorth

Mae'r Ardal Gynghori Ar-lein yn galluogi myfyrwyr i weld Cwestiynau Cyffredin a gofyn cwestiynau newydd, a fydd yn eu cysylltu â'r tîm cywir yn y Brifysgol i gael cymorth.

Gellir archebu apwyntiadau gydag ystod o wasanaethau cymorth yma hefyd.

Dim ond trwy eich cyfeiriad e-bost Prifysgol y bydd yr Ardal Gynghori Ar-lein yn cysylltu â chi felly mae'n bwysig eich bod yn gwirio'r cyfrif hwn yn rheolaidd.

Gellir cyrchu'r Ardal Gynghori Ar-lein yn uniongyrchol drwy'r ddolen hon neu hafan UniLife.

Yn nodweddiadol:

Pwyntiau cyffredinol 120-160, ynghyd â 3 TGAU Gradd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg a Saesneg Iaith neu amgen. BTEC NC yn PP neu BTEC ND yn PPP.

Ar gyfer Mynediad Atodol ar L6: HND neu gyfwerth mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig, FDSc mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig, IELTS 6.0.

Ariennir y brentisiaeth drwy lywodraeth Cymru ac mae’n cydymffurfio â’r prentisiaethau cyffredin ehangach.

Mae'r cwrs hwn yn cynnig cyfle uwchsgilio i bobl sydd eisoes mewn cyflogaeth.

Mae graddedigion ein cyrsiau Peirianneg Drydanol ac Electronig yn dilyn gyrfa mewn electroneg, cyfrifiadura, peirianneg drydanol, systemau cyfathrebu neu reoli a systemau gwreiddio.

Mae ein cyfleoedd dysgu seiliedig ar waith yn cynnig llawer o fanteision i fyfyrwyr a chyflogwyr, mawr a bach.

I drafod yr ystod o gyfleoedd prentisiaeth ym Mhrifysgol De Cymru, neu os hoffech i aelod o’n tîm werthuso eich anghenion dysgu seiliedig ar waith, cysylltwch â ni ar 01443 482203 neu trwy [email protected].

Dyfernir pob lle yn dilyn proses recriwtio sy'n benodol i'r cwmni neu'r sefydliad sy'n cymryd rhan. Mae pob lle yn amodol ar gael rôl o fewn cwmni neu sefydliad o'r fath a bodloni gofynion mynediad y sefydliad.

GWYBODAETH DDEFNYDDIOL ARALL