Rhesymau Dros Is-gontractio

Mae defnyddio isgontractwyr i gyflwyno prentisiaethau weithiau’n hanfodol i sicrhau bod y dysgu a’r profiad yn bodloni gofynion y canlyniadau a’r safonau perthnasol. Dim ond pan fyddant yn gwella'r cyfleoedd sydd ar gael i ddysgwyr, yn llenwi bylchau mewn darpariaeth arbenigol neu arbenigol y defnyddir isgontractwyr. Maent yn darparu mynediad gwell at gyfleusterau hyfforddi, maent mewn sefyllfa well i ddarparu cyfleoedd dysgu penodol neu mae ganddynt arbenigedd sy'n gwella'r modd y cyflwynir y rhaglen.

Mae perthynas y partner is-gontractio a manylion eu cyfraniadau i'w gweld yn y llawlyfr cwrs perthnasol, cyhoeddedig.

FFIOEDD A THALIADAU

Mae gwerth ariannol y trefniant is-gontractio yn seiliedig ar yr adnoddau amser sydd eu hangen a faint o gymorth sydd ei angen i sicrhau y cedwir at safonau a rheolau ariannu cyrff rheoleiddio.

Bydd y penderfyniad i is-gontractio yn cael ei drafod gyda’r cyflogwr cyn ymrwymo i drefniant is-gontract, ac ar gyfer yr holl drefniadau is-gontractio, bydd cytundeb ffurfiol yn cael ei gwblhau gyda’r cyflogwr perthnasol sy’n nodi:

 • Swm y cyllid a gadwyd ar gyfer cyflawni'n uniongyrchol
 • Swm y cyllid a dalwyd i bob isgontractiwr cyflenwi
 • Swm y cyllid a gadwyd i reoli, cefnogi a monitro pob isgontractiwr cyflawni

Wrth benderfynu ar addasrwydd is-gontractwyr posibl, cynhelir gwiriadau diwydrwydd dyladwy, gan gynnwys ystyried unrhyw adroddiadau perthnasol gan Ofsted. Mae contract cyfreithiol rwymol ar waith ar gyfer pob is-gontractwr cyflenwi, sy'n cynnwys manylebau penodol yn ymwneud â rheolau ariannu'r Asiantaeth Ariannu Sgiliau Addysg (ESFA).

Bydd adroddiad blynyddol yn cael ei baratoi gan archwilwyr allanol lle mae cyfanswm y contractau prentisiaeth gydag isgontractwyr cyflenwi yn fwy na £100,000 mewn unrhyw un flwyddyn ariannol. Mae’r adroddiad hwn yn rhoi sicrwydd ar y trefniadau i reoli a rheoli isgontractwyr cyflawni ac mae’n cydymffurfio â chanllawiau ESFA.

Telir darparwyr cyflogwyr i dalu costau uniongyrchol yn unig fel y nodir yn rheolau ariannu ESFA a rhaid iddynt ddangos tystiolaeth o gostau uniongyrchol eu darparu er mwyn derbyn taliad.

Telir cyfanswm y symiau a is-gontractir dros amserlenni y cytunwyd arnynt ac maent yn cydnabod hyd y cyfnod is-gontractio a chyflawniad canlyniadau cysylltiedig.

CYDYMFFURFIO, MONITRO AC ANSAWDD

Fel y darparwr arweiniol, bydd Prifysgol De Cymru (PDC) yn darparu’r cymorth, yr offer a’r adnoddau i bartneriaid is-gontractio i fonitro cofrestriad, ansawdd, dilyniant, asesu a chydymffurfiaeth â chontractau. Mae Prifysgol De Cymru wedi ymrwymo i sicrhau ansawdd a gwelliant parhaus y rhaglen(ni).

Bydd PDC yn sicrhau bod yr is-gontractwr yn destun proses ‘Diwydrwydd Dyladwy’ drylwyr a:

 • Yn darparu gwasanaeth o ansawdd uchel;
 • Ni fydd yn is-gontractio darpariaeth ymhellach i golegau neu sefydliadau hyfforddi eraill;
 • Yn cyflogi staff o safon uchel i gyflwyno i ddysgwyr ac yn hysbysu Prifysgol De Cymru os bydd y staff hyn yn newid;
 • Yn cydymffurfio â pholisïau a gweithdrefnau Prifysgol De Cymru;
 • Yn cydymffurfio â'r gyfraith e.e. Iechyd a Diogelwch, Diogelu Data, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
 • Wedi cael asesiad risg.
 • Wedi cofrestru gyda Chofrestr Darparwyr Dysgu y DU,
 • Wedi'i gofrestru gyda'r Gofrestr o Sefydliadau Hyfforddi (ROTO) neu'r Gofrestr o Ddarparwyr Hyfforddiant Prentisiaeth (RoATP), pe bai ar yr isgontractwr angen gwerth contract o fwy na £100,000 y flwyddyn.
 • Yn ymwybodol o'r llinellau cyfrifoldeb clir ac yn deall canlyniadau unrhyw dor-cytundeb.
Bydd isgontractwyr yn cymryd rhan mewn:
 • Diogelu dysgwyr (gan gynnwys cyfrifoldebau Prevent)
 • Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
 • Gwiriadau ac arolygiadau sicrhau ansawdd dirybudd rheolaidd
 • Ymweliadau archwilio byr rybudd
 • Arsylwi addysgu a dysgu
 • Cyfarfodydd perfformiad
 • Arolygon boddhad dysgwyr

Mae prentisiaid trwy gydol y PCDA a Phrentisiaeth PCSO yn parhau i fod yn fyfyrwyr gyda PDC ac felly mae ganddynt fynediad at yr holl wasanaethau fel yr amlinellir yn y llawlyfr myfyrwyr.

Bydd yr holl drefniadau is-gontractio yn cydymffurfio â rheolau Cyllid ESFA ar gyfer y prif ddarparwyr hyfforddiant.

IS-GONTRACTWYR PRESENNOL

PRIF GWNSTABL DYFNAINT A CHERNYW
PRIF GWNSTABL DORSET
PRIF GWNSTABLl HEDDLU SIR CAERLOYW
PRIF GWNSTABL SIR WILT