Contribute To Research

Byddwch yn gweithio tuag at gymhwyster a gydnabyddir yn fyd-eang, Tystysgrif SAS ar y Cyd mewn Ystadegau Cymhwysol a Cloddio Data 

accredited

Gweithio ar brosiectau gwyddor data byd go iawn mewn cydweithrediad â phartner diwydiant 

graduation icon.png

Mae'r rhan fwyaf o gwmnïau bellach angen gwyddonwyr data, sy'n rhoi ystod o gyfleoedd i chi pan fyddwch chi'n graddio 

creative icon.png

Cymhwyso sgiliau a gwybodaeth ddadansoddol lefel uchel i ddatrys ystod o broblemau byd go iawn


Graddau Gwyddor Data

Profwch Data Mawr

Mae gwyddor data yn prysur ddod i'r amlwg mewn sefydliadau ac mae mwy o alw nag erioed am wyddonwyr data, dadansoddwyr a rhaglenwyr sydd wedi'u hyfforddi'n llawn. 

Mae busnesau'n dibynnu ar ddata mawr i ddatgelu patrymau cudd a chydberthnasau anhysbys i wneud penderfyniadau gwybodus ac ysgogi llwyddiant busnes. Ar y cwrs Gwyddor Data, byddwch yn dysgu sut i gymhwyso sgiliau a gwybodaeth ddadansoddol lefel uchel i ddatrys ystod o broblemau byd go iawn. 

Byddwch yn gweithio tuag at gymhwyster a gydnabyddir yn fyd-eang, Tystysgrif SAS ar y Cyd mewn Ystadegau Cymhwysol a Mwyngloddio Data. Bydd y Dystysgrif ar y Cyd yn dilysu eich sgiliau a'ch gallu i ddefnyddio meddalwedd SAS, gan roi mantais gystadleuol i chi yn y farchnad swyddi. 

Beth yw Gwyddor Data?

What is data science

Mae Gwyddor Data yn faes rhyngddisgyblaethol sy'n cwmpasu amrywiaeth o ddulliau a thechnegau. 

Ei nod yw datrys problemau byd go iawn trwy dynnu gwybodaeth o setiau data sydd fel arfer yn fawr a chymhleth. 

Mae'n cwmpasu gwahanol ddisgyblaethau megis mathemateg, ystadegau a chyfrifiadureg. 

Pwy all astudio Gwyddor Data?

Who can study data science

Mae'r cwrs hwn yn denu amrywiaeth o raddedigion.  

Mae’n apelio’n bennaf at y rheini sydd â chefndir STEM sydd â diddordeb brwd mewn data ac sy’n awyddus i ddatblygu eu sgiliau technegol ymhellach. 

Fodd bynnag, rydym hefyd yn denu cyfran fawr o raddedigion rhan-amser sy'n gweithio yn y diwydiant ar hyn o bryd ond sy'n awyddus i uwchsgilio a datblygu eu gyrfa i rôl Gwyddor Data. 

Pa rolau diwydiant sy'n bodoli?

what industry roles exist in data science

Mae angen Gwyddonwyr Data ar y rhan fwyaf o gwmnïau bellach. Felly, gallwch fwy neu lai weithio mewn unrhyw gyd-destun busnes, cyn belled â bod angen penderfyniadau yn seiliedig ar ddata. 

Mae rhai enghreifftiau yn cynnwys diwydiant technoleg, trafnidiaeth, cyfryngau, bancio, meddygol, ymgynghori, telathrebu, ac ati. 

Mae'r teitlau swyddi y dylech edrych amdanynt yn cynnwys Dadansoddwr Data, Gwyddonydd Data a Pheiriannydd Data. 


Cyrsiau Gwyddor Data

Dod o hyd i gwrs


STRAEON LLWYDDIANT GWYDDONIAETH DATA

Dewch i gwrdd â'n Graddedigion Gwyddor Data

TEST

Fe wnaeth y radd Gwyddor Data wella fy hyder

Roedd fy ngradd gyntaf mewn Sŵoleg o Brifysgol Caerdydd, a gwblheais yn 2001. Er bod y cwrs wedi gwella fy sgiliau cyfrifiadureg ac ystadegol, mae hefyd wedi gwella fy hyder mewn mathemateg ffurfiol ac ymdrin â phroblemau mathemategol yn fawr. Mae hefyd wedi rhoi'r sgiliau i mi i arwain prosiectau sy'n canolbwyntio ar Wyddor Data mewn gwaith. 

Y foment fwyaf cofiadwy o'm gradd meistr oedd fy noson gyntaf ers bron i 20 mlynedd yn gweithio trwy’r nos i orffen rhywfaint o waith cwrs! Fy nghyflawniad mwyaf nodedig oedd o'r diwedd ysgrifennu rhaglenni cyfrifiadurol sy'n gwneud rhywbeth defnyddiol, yn hytrach na dim ond tincro. 

Os nad ydych chi'n teimlo bod gennych chi ddigon o brofiad yn yr ochr dechnegol neu ddamcaniaethol, peidiwch â phoeni gan eich bod yn cael sylfaen gadarn yn y ddau. 

Rwyf bellach yn gweithio yn adran Masnach a Buddsoddi Rhyngwladol Llywodraeth Cymru ac wedi cwblhau’r radd yn rhan-amser. 

Mae fy mhrofiad PDC wedi bod yn heriol ond yn hamddenol - hoffwn pe gallwn barhau am gyfnod hirach. 

Data Science test

Dechrau gwych i hybu fy nhaith broffesiynol 

Mae’r darlithwyr yn y brifysgol mor angerddol am wyddor data, fe wnaeth hyn fy ysbrydoli a’m cyffroi i blymio i mewn i’r pwnc. 

Yn ystod fy ngradd, fe wnes i ddathlu pob cam bach - roeddwn i'n hoffi teimlo fy mod yn cyflawni rhywbeth mawr. Mae'r radd gwyddor data wedi agor y drws i fyd cwbl newydd. 

Os ydych chi'n ystyried astudio gwyddor data, byddwch yn barod i weithio'n galed. Gall deimlo fel pwnc sy’n plygu’r meddwl, ond, bydd yn eich helpu i weld popeth o safbwynt hollol wahanol. 

Rwyf nawr yn gweithio i Talent Intuition, y cwmni y cynigiais fy mhrosiect terfynol iddo. Ymunais â'r tîm oherwydd rwy'n hoffi'r syniad y gall un cwestiwn ddatblygu i filoedd o bosibiliadau a dod i'r amlwg yn ddiweddarach yn un ateb - sef y broses y mae Talent Intuition yn mynd drwyddi ar gyfer eu cleientiaid. 

Roeddwn wedi astudio Mathemateg ac Ystadegau yn y Brifysgol Agored cyn ymuno â’r cwrs MSc Gwyddor Data, ac mae fy amser ym Mhrifysgol De Cymru wedi bod yn ysbrydoliaeth wirioneddol. 

test

Herio fy hun i wneud rhywbeth i mi fy hun 

Roeddwn i wedi bod yn chwilio am y cwrs meistr iawn ers tro. Roedd yn rhaid iddo fod y pwnc a'r lleoliad cywir, ac yn rhywbeth y gallwn ei wneud i weithio ochr yn ochr â fy swydd arferol. Yn bwysicaf oll, roeddwn i eisiau rhywbeth a ddysgwyd ar y campws bob wythnos gyda budd darlithwyr profiadol. 

Fel rhan o fy mhrosiect terfynol, cynhyrchais rai mewnwelediadau cynnar ar ddechrau'r prosiect, ar gyfer y noddwr a gyflwynodd wedyn ar y llwyfan mewn cynhadledd academaidd. 

Ar hyn o bryd rwy'n arwain tîm o beirianwyr data. Mae’r cwrs hwn wedi rhoi’r hyder i mi gamu y tu allan i hynny a meddwl sut y gallwn ehangu i faes gwyddor data. Mae hynny'n gyffrous oherwydd nid yn unig mae o fudd i mi, ond rydw i'n helpu eraill yn fy nhîm i ehangu eu setiau sgiliau. 

Rwy’n aml yn myfyrio ar y ffaith fy mod wedi dysgu mwy am weithio gyda data o’r modiwlau ar y cwrs hwn nag ers sawl blwyddyn fel ymarferydd data yn y diwydiant. Rwyf wedi cwrdd â ffrindiau newydd ac mae newid i ganolbwyntio ar astudio wedi rhoi persbectif newydd i mi ar sut i gael cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith. 

Dewch i gwrdd â noddwyr ein prosiect

Partneriaethau Diwydiant

Admiral

Mae prosiectau gydag Admiral wedi cynnwys rhagweld y tebygolrwydd o ganslo yswiriant car ar ganol tymor gan ddefnyddio data a gynhyrchwyd ar y cam dyfynbris. 

Roedd y prosiect hwn yn cynnwys hyfforddi a chymharu gwahanol fodelau dosbarthu a dewis y newidynnau priodol. 

Talent Intuition

Echdynnu a dadansoddi setiau data sydd ar gael yn gyhoeddus i greu mewnosodiadau geiriau ar gyfer deall y farchnad swyddi. 

Roedd y prosiect hwn yn gofyn am hyfforddi a thiwnio rhwydweithiau niwral ar gyfer modelu setiau data aml-ddosbarth. 

NHS Wales

Mae prosiectau gyda GIG Cymru wedi cynnwys dylunio a datblygu dangosfwrdd rhyngweithiol gan ddefnyddio meddalwedd ffynhonnell agored (e.e. R shiny) sy’n diweddaru’n awtomatig o ddata sydd ar gael i’r cyhoedd ac sy’n cyflwyno’r allbynnau mewn ffordd addysgiadol a dadansoddol gadarn. 

Cwestiynau Cyffredin

Byddwch yn hysbys

Mae Gwyddor Data yn faes rhyngddisgyblaethol sy'n cwmpasu amrywiaeth o ddulliau a thechnegau. Ei nod yw datrys problemau byd go iawn trwy dynnu gwybodaeth o setiau data sydd fel arfer yn fawr a chymhleth. 

Mae'n cwmpasu gwahanol ddisgyblaethau megis mathemateg, ystadegau a chyfrifiadureg. Mae'n ymwneud ag adeiladu offer sy'n gallu cwestiynu’r data er mwyn darganfod patrymau, gwneud rhagfynegiadau a thrwy hynny ddeall y perthnasoedd sylfaenol yn y data a arsylwyd. 

Mae'n ofynnol i Wyddonwyr Data ddeall y cwestiwn ymchwil, casglu, rheoli a thrin y data, echdynnu'r wybodaeth sydd ei hangen i ddarparu mewnwelediad a throsi a chyfathrebu eu canfyddiadau i bobl o amrywiaeth o gefndiroedd annhechnegol. 

Mae'r cwrs hwn yn denu amrywiaeth o raddedigion. Mae’n apelio’n bennaf at y rheini sydd â chefndir STEM sydd â diddordeb brwd mewn data ac sy’n awyddus i ddatblygu eu sgiliau technegol ymhellach. 

Fodd bynnag, rydym hefyd yn denu cyfran fawr o raddedigion rhan-amser sy'n gweithio mewn diwydiant ar hyn o bryd ond sy'n awyddus i uwchsgilio a datblygu eu gyrfa i rôl Gwyddor Data. 

Mae angen Gwyddonwyr Data ar y rhan fwyaf o gwmnïau bellach. Felly, gallwch fwy neu lai weithio mewn unrhyw gyd-destun busnes, cyn belled â bod angen penderfyniadau yn seiliedig ar ddata. 

Mae rhai enghreifftiau yn cynnwys diwydiant technoleg, trafnidiaeth, cyfryngau, bancio, meddygol, ymgynghori, telathrebu, ac ati. 

Mae'r teitlau swyddi y dylech edrych amdanynt yn cynnwys: Dadansoddwr Data, Gwyddonydd Data a Pheiriannydd Data. Maent yn amrywio yn dibynnu ar ffocws eich addysg a lefel eich profiad. 

Byddwch yn dechrau trwy gryfhau eich gwybodaeth mewn Ystadegau a Chyfrifiadureg. Yna byddwch yn astudio pynciau mwy datblygedig: Cloddio Data, Rhagolygon Ystadegol a Dysgu Peiriant. 

Cyn cwblhau eich astudiaethau trwy weithio ar eich prosiect diwydiant byd go iawn, byddwch hefyd yn ymgymryd ag astudiaeth Peirianneg Data, dysgu am dechnolegau Data Mawr, a Rheoli Prosiectau a Methodoleg Ymchwil, i roi sylfaen gadarn i'ch sgiliau meddal. Yn ystod y cwrs, byddwch yn defnyddio offer Gwyddor Data poblogaidd fel Python, R, ac SAS. 


Lleoliadau

Profwch De Cymru

Mae'r lleoedd rydych chi'n eu hastudio ac yn byw yn gwneud gwahaniaeth mawr i'r hyn a gewch o'r brifysgol. Mae’n bwysig bod yn rhywle sy’n teimlo fel cartref, ond a all hefyd eich synnu. Mae De Cymru yn cynnig profiadau cyfoethog, gyda Chaerdydd yn ganolog. 

Gyda champysau yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, gallwch brofi’r amrywiaeth sydd gan dde Cymru i’w gynnig – bwrlwm y dinasoedd, harddwch yr arfordir, a llonyddwch cefn gwlad. 

Mae gennym ni bum campws ar draws tri lleoliad, ond un brifysgol ydyn ni. Mae pob campws yn agored i chi a beth bynnag sy'n eich ysbrydoli, mae croeso i chi bob amser. 

locations-tile-v3.jpg

Diwrnodau Agored

Profwch PDC

Ymunwch â ni mewn diwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfyddwch y cyfleoedd sy'n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru. 

Byddwch yn cael y cyfle i grwydro ein campysau yng Nghaerdydd, Casnewydd neu Bontypridd, cwrdd â staff academaidd a myfyrwyr presennol, dysgu am fywyd ym Mhrifysgol De Cymru ac arian myfyrwyr, a chymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy'n ymwneud â'ch cwrs. I'r rhai na allant fynychu digwyddiad ar y campws, rydym yn cynnal digwyddiadau ar-lein ac ar-alw. Mae digonedd o ffyrdd i ddarganfod beth yw pwrpas PDC. 

Peidiwch ag anghofio i ddilyn ni ar gymdeithasol i gadw i fyny â'r hyn sy'n digwydd ym Mhrifysgol De Cymru. #TeuluPDC 

Postgraduate Open Evening


Gwneud Cais

Apply to USW

Barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.

Siarad

Chat with us

Siarad gyda'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydym yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. 

Bywyd PDC

student life

Gwnewch ffrindiau am oes, rhowch gynnig ar lawer o bethau newydd a dewch yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen.  

Llety

accommodation

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei astudio. Dewch i ni ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.