teaching icon.png

Byddwch yn dysgu ar y swydd ac yn profi sut brofiad ydyw yn y gweithle

laptop icon.png

Canolfan Hyfforddiant Rhanbarthol Achrededig Apple, gan ddefnyddio technolegau Apple i wella addysgu

taught-by-experts.jpg

Mae ystod o gysylltiadau diwydiant yn golygu bod pob myfyriwr yn cael lleoliad gwarantedig

survey-1

Ar y brig yng Nghymru o ran rhagolygon graddedigion mewn Addysg (Complete University Guide 2023)


GRADDAU ADDYSGU

Ysbrydoli Yfory

P’un a ydych wedi penderfynu bod yn athro cynradd neu eisiau addysgu pobl dros 16 oed, bydd ein cyrsiau addysgu ymarferol yn eich paratoi ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn y sector addysg. 

Os ydych chi'n gwerthfawrogi addysg yn ymarferol, nid mewn theori yn unig, mae PDC ar eich cyfer chi. Byddwch yn cael mynediad rheolaidd i ystafelloedd dosbarth arbenigol, a phrofiadau addysgu byd go iawn gwarantedig mewn ysgolion cynradd neu golegau addysg bellach. 

Mae gennym hanes o gyflwyno cyrsiau o safon, hyfforddi digon o athrawon dan hyfforddiant a gweithwyr addysg proffesiynol. 

Hyfforddi Athrawon ym Mhrifysgol De Cymru sydd ar y brig yng Nghymru am addysgu, cyfleoedd dysgu, cymorth academaidd, llais myfyrwyr a boddhad cyffredinol (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2023)

Lleoliadau Gwarantedig

teaching placements

Mae pob myfyriwr yn cael lleoliadau gwarantedig, wedi'u sefydlu gan ein swyddog lleoliadau gwaith ymroddedig. Rhan fawr o'ch cwrs fydd dysgu yn y swydd, gan brofi gwaith bob dydd yn y sector. 

Dysgu Arloesol

innovative learning

Mae'r Brifysgol yn Ganolfan Hyfforddiant Rhanbarthol Apple achrededig. Mae myfyrwyr yn cael arweiniad arbenigol a hyfforddiant pwrpasol wedi'i ardystio gan Apple ar sut i ddefnyddio technolegau Apple i wella addysgu. 

Partneriaethau Sefydledig

established partnerships

Rydym yn gweithio gyda rhwydwaith mawr o ddarparwyr a lleoliadau addysg, gan gynnwys ysgolion, colegau addysg bellach gan gynnig amrywiaeth o leoliadau a mynediad at gysylltiadau diwydiant. 


Cyrsiau Addysgu

Addysg Gychwynnol Athrawon Cynradd

Early Years Education and Practice.jpg

Chwilio am Gyrsiau Addysg Is-raddedig?

Mae gan ein cyrsiau addysg agwedd ymarferol. Gyda lleoliadau gwaith a chlinigau ar y campws, byddwch yn cael pob cyfle i ennill sgiliau, hyder a phrofiad.

Primary teaching classroom 077DSC03895 Mission Photographic.jpg

Wedi colli allan ar Radd C TGAU mewn Saesneg Mathemateg neu Wyddoniaeth?

Os gwnaethoch fethu â chael gradd C TGAU ar gyfer Saesneg Iaith, Mathemateg neu Wyddoniaeth, rydym yn cynnig modiwlau sy'n rhoi'r cymhwyster cyfwerth â gradd C i chi. Byddai angen TGAU gradd D arnoch i gofrestru ar y modiwlau hyn.

Addysg a Hyfforddiant Ôl-Orfodol

Mohammed Postgraduate Education student.jpg

Cyrsiau Addysg Ôl-raddedig

Rydym yn cynnig ystod o raddau ôl-raddedig Addysg a chyrsiau byr ar gyfer cyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus.


Lleoliadau

Profi De Cymru

Mae'r lleoedd rydych chi'n eu hastudio ac yn byw yn gwneud gwahaniaeth mawr i'r hyn a gewch o'r brifysgol. Mae’n bwysig bod yn rhywle sy’n teimlo fel cartref, ond a all hefyd eich synnu. Mae De Cymru yn cynnig profiadau cyfoethog, gyda Chaerdydd yn ganolog. 

Gyda champysau yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, gallwch brofi’r amrywiaeth sydd gan dde Cymru i’w gynnig – bwrlwm y dinasoedd, harddwch yr arfordir, a llonyddwch cefn gwlad. 

Mae gennym ni bum campws ar draws tri lleoliad, ond un brifysgol ydyn ni. Mae pob campws yn agored i chi a beth bynnag sy'n eich ysbrydoli, mae croeso i chi bob amser. 

locations-tile-v3.jpg

Diwrnodau Agored

Profi PDC

Ymunwch â ni mewn diwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfyddwch y cyfleoedd sy'n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru. 

Byddwch yn cael y cyfle i grwydro ein campysau yng Nghaerdydd, Casnewydd neu Bontypridd, cwrdd â staff academaidd a myfyrwyr presennol, dysgu am fywyd ym Mhrifysgol De Cymru ac arian myfyrwyr, a chymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy'n ymwneud â'ch cwrs. I'r rhai na allant fynychu digwyddiad ar y campws, rydym yn cynnal digwyddiadau ar-lein ac ar-alw. Mae digonedd o ffyrdd i ddarganfod beth yw pwrpas PDC. 

Peidiwch ag anghofio i ddilyn ni ar gymdeithasol i gadw i fyny â'r hyn sy'n digwydd ym Mhrifysgol De Cymru. #TeuluPDC 

open-days-tile-v1.jpg

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Rhoi Theori ar Waith

Mae cwrs yn PDC yn fwy na gradd yn unig. Rydym yn creu graddedigion sy'n barod ar gyfer yfory. Pobl sy'n barod i adeiladu eu gyrfaoedd ac sydd â'r meddylfryd i lwyddo trwy radd sy'n canolbwyntio 100% ar yr hyn sydd ei angen ar gyflogwyr yn y dyfodol. 

O brosiectau sy'n seiliedig ar arferion gwaith i amser yn y gweithle i interniaethau a lleoliadau, byddwn yn eich helpu i feithrin sgiliau sy'n barod am swydd ac ennill profiad perthnasol ar gyfer eich gyrfa. Rydym hefyd yn cynnig cymorth ymarferol gyda chwblhau ceisiadau am swyddi ac ymarfer technegau cyfweliad. Mae cefnogaeth ar gael bob cam o'r ffordd. 

Libby White Primary Teaching Student at Risca Primary


Gwneud Cais

Apply to USW

Barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.                                                                  

Siarad

Chat with us

Siarad gyda'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydym yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.                                                          

Bywyd PDC

student life

Gwnewch ffrindiau am oes, rhowch gynnig ar lawer o bethau newydd a dewch yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen.

Llety

accommodation

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei astudio. Dewch i ni ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.