Ydych Chi'n Edrych I Hyfforddi Fel Athro Ond Wedi Colli Allan Ar Raddau C Yn TGAU Ar Gyfer Saesneg, Mathemateg Neu Wyddoniaeth?

Os ydych am astudio cyrsiau Addysg Gychwynnol Athrawon yng Nghymru, bydd angen i chi gael gradd C TGAU mewn Saesneg a Mathemateg ac, ar gyfer rhaglen addysgu Cynradd, gradd C TGAU mewn Gwyddoniaeth. Mae hyn yn berthnasol i gyrsiau a astudir ar lefelau israddedig ac ôl-raddedig.


Modiwlau cywerthedd gradd C mewn Mathemateg, Saesneg a Gwyddoniaeth

Os nad ydych chi’n bodloni’r gofynion mynediad hyn ar hyn o bryd, peidiwch â chynhyrfu – mae gennym ni’r cyrsiau i chi. Ym Mhrifysgol De Cymru, gallwch astudio modiwlau penodol i roi'r cymhwyster cyfwerth â gradd C i chi.

Un o ragofynion pob modiwl yw bod gennych eisoes radd D (neu gyfwerth) mewn Iaith Saesneg, Mathemateg neu Wyddoniaeth, yn dibynnu ar ble mae angen y codiad.

Mae’r modiwlau hyn yn cael eu cydnabod gan ddarparwyr addysg uwch Cymru ac yn hafal i 20 credyd ar lefel 4 addysg uwch.

Mae angen i fyfyrwyr fod yn hyderus ac yn gymwys ar y lefel hon cyn dechrau'r cwrs gan y byddwch yn adeiladu ar y sgiliau a enillwyd eisoes.

Bydd yr asesiad yn cynnwys 50% o aseiniad a 50% o asesiad wedi'i amseru, yn rhedeg dros 12 wythnos a bydd yn costio £300 y modiwl.


GettyImages-585609744.jpg

Cyflwynir y modiwl Mathemateg Hanfodol ar-lein ar ddydd Llun (5.30yh tan 7.30yh) am 12 wythnos, ar Gampws Dinas Casnewydd. Tiwtor y cwrs yw Carol Wood.

Ymhlith y pynciau yr ymdrinnir â hwy mae:

 • Dulliau Algebraidd
 • Ystadegau
 • Gofod a Siâp
 • Geometreg a Siâp

Cyflwynir y modiwl Saesneg Hanfodol ar-lein ar ddydd Mawrth (5.30yh tan 7.30yh) am 12 wythnos, ar Gampws Dinas Casnewydd. Tiwtor y cwrs yw Jodie Rees.

Mae’r pynciau’n cynnwys:

 • Adolygu sgiliau: gan gynnwys agweddau allweddol ar strwythur brawddegau, atalnodi a sillafu
 • Deall Gramadeg
 • Adeiladu traethawd
 • Darllen er gwybodaeth
 • Defnyddio repertoires iaith priodol
 • Mathau o destun ffeithiol

Cyflwynir y modiwl Gwyddoniaeth Hanfodol ar-lein ar ddydd Iau (5:30yh i 7:30yh) am 12 wythnos ar Gampws Dinas Casnewydd. Tiwtor y cwrs yw Carol Wood.

Nod y modiwl yw datblygu gwybodaeth, sgiliau a hyder myfyrwyr i safon TGAU Gwyddoniaeth cyfwerth â gradd C.

Nodau'r Modiwl yw:

 • Galluogi myfyrwyr i ddatblygu sgiliau gwyddonol llafar, ysgrifenedig ac ymarferol.
 • I arfogi myfyrwyr â'r technegau ymchwiliol ac arbrofi y gellir eu cymhwyso i sefyllfaoedd gwyddonol bywyd go iawn.
 • Datblygu hyder a chymhwysedd myfyrwyr i ddarparu sylfaen gadarn mewn gwyddoniaeth.

Dyddiadau Cychwyn

Mathemateg

Mathemateg Hanfodol - Dydd Llun 29 Ebrill 2024

Mathemateg Hanfodol - Dydd Llun 23 Medi 2024

Saesneg

Saesneg Hanfodol - Dydd Mawrth Medi 24 2024

Gwyddoniaeth

Gwyddoniaeth Hanfodol - Dydd Iau 2 Mai 2024

Gwyddoniaeth Hanfodol - Dydd Iau 26 Medi 2024


Sut i wneud cais

Cofrestrwch ar-lein heddiw i ddechrau eich cais. 

Atodwch gopi o'ch tystysgrif TGAU Saesneg, a/neu Fathemateg, a/neu Wyddoniaeth i'r ffurflen gais.

Pan fyddwch yn gwneud cais am y modiwl, bydd angen i chi roi'r enwau cwrs canlynol yn y blwch chwilio:

 • Y modiwl Saesneg Hanfodol ar gyfer Addysgu
 • Y modiwl Mathemateg Hanfodol ar gyfer Addysgu
 • Y modiwl Gwyddoniaeth Hanfodol ar gyfer Addysgu

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â [email protected]