Byddwch yn rhan o Ysgol Busnes y Dyfodol

Mae pob busnes yn cael ei redeg gan rywun. Y gallai rhywun fod yn chi.

Bydd ein graddau busnes yn eich dysgu am bob agwedd ar sut mae busnes llwyddiannus yn cael ei redeg a byddwch yn datblygu sgiliau mewn rheoli pobl, gwneud penderfyniadau a thrafod.

Ar y cyd ag amlygiad i ddiwydiant ac addysgu arbenigol, byddwch yn gweld eich hun yn graddio o Ysgol Busnes y Dyfodol fel arweinydd hyderus a medrus.Pam astudio Busnes yn Ysgol Busnes y Dyfodol?

Wedi'i Achredu gan Ddiwydiant

Mae ein cyrsiau busnes a rheolaeth wedi'u hachredu gan gyrff proffesiynol annibynnol y diwydiant, gan roi sêl bendith i ansawdd a chynnwys ein cyrsiau. O'r achrediad deuol yn ein cwrs Rheoli Busnes, i'n cwrs HRM cymeradwy CIPD a chwrs logisteg Achrededig CIPS.


10 wythnos o brofiad gwaith ar ein cyrsiau israddedig

Mae ein cyrsiau yn rhoi golwg realistig o fyd busnes, gyda chyfleoedd i gymhwyso'r hyn rydych chi'n ei ddysgu mewn lleoliad bywyd go iawn.

Mae ein myfyrwyr israddedig yn cael y cyfle i wneud o leiaf 10 wythnos mewn diwydiant fel rhan greiddiol o'ch astudiaeth, a gweithio ar brosiectau byw gyda busnesau go iawn trwy ein Clinig Busnes De Cymru.


Partneriaid gyda dros 100 o gyflogwyr

Y ffordd orau o ddysgu yw trwy brofiad, ac mae ein partneriaethau gyda chyflogwyr lleol yn golygu y gallwn gynnig ystod o gyfleoedd i’n myfyrwyr ryngweithio â diwydiant.

Byddwch yn cael cyfle i herio eich hun mewn amgylchedd busnes, gan weithio gyda chleientiaid go iawn a dysgu gan arweinwyr diwydiant. Byddwch mewn amgylchedd cefnogol, lle cewch eich annog i ddod yn hunan broffesiynol orau.

This Is BusinessProsiectau byd go iawn

Real World Projects

Galluogi myfyrwyr i feddu ar y sgiliau personol, yr ymwybyddiaeth a’r ddisgyblaeth sy’n hanfodol yn y gweithle.

Mae Clinig Busnes De Cymru yn gynllun addysg lle mae grŵp o fyfyrwyr yn cymryd rhan mewn ‘cwmni ymgynghori’ i roi cyngor i’n cleientiaid.

Cyrsiau Achrededig

Business Accreditations

Mae llawer o'n cyrsiau busnes wedi'u hachredu neu eu cymeradwyo gan gyrff proffesiynol, gan gynnwys sefydliadau fel y Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI).

Interniaethau

Internships

Mae gennym bartneriaethau gyda dros 100 o gyflogwyr sy’n cynnig addysgu wedi’i fewnosod ar sail cyflogaeth, gan gynnwys interniaeth 10 wythnos i bob myfyriwr.


Cyrsiau Busnes a Rheolaeth

Graddau Israddedig

BA (Anrh) Busnes a Rheoli


Mae'r radd hon wedi'i hanelu at ymgeiswyr sydd â dyheadau i ddod yn rheolwyr ac arweinwyr busnes yfory.

Ba (Anrh) Busnes A Rheoli (Gan Gynnwys Blwyddyn Sylfaen)

Ba (Anrh) Rheoli Busnes (Atodol)

BSc (Anrh) Busnes a Rheolaeth Ryngwladol


Mae'r radd hon wedi'i hanelu at ymgeiswyr sydd â dyhead i ddysgu am fusnes mewn cyd-destun rhyngwladol a dysgu am ddiwylliannau newydd ar leoliad rhyngwladol.

Graddau Ôl-raddedig

MEISTR MEWN BUSNES

Doethur mewn Gweinyddiaeth Busnes (DBA)

Yn ystod yr MBA byddwch yn datblygu sgiliau arwain allweddol megis creadigrwydd, arloesedd, cydweithio a datrys problemau ac yn cael eich cyflwyno i theori busnes arloesol mewn cyd-destun ymarferol.

Gradd fyd-eang ar gael hefyd

DOETHR MEWN BUSNES

Doethur mewn Gweinyddiaeth Busnes (DBA)

Ar gyfer uwch reolwyr a gweithwyr proffesiynol sydd am ddatblygu sgiliau ymchwil lefel uwch y gellir eu defnyddio i wneud penderfyniadau strategol gwybodus o fewn eu sefydliadau

CAFFAEL A CHYFLENWI

MSc Rheoli

Bydd yr MSc Rheolaeth yn datblygu eich gwybodaeth eang am reolaeth gyfoes trwy archwiliad manwl o theori ac ymarfer meysydd allweddol.


MSc Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Wedi'i gynllunio ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy'n ceisio gwella'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer arweinyddiaeth a rheolaeth effeithiol yn yr amgylcheddau cymhleth, deinamig a wynebir gan sefydliadau ar draws pob sector heddiw.


MSc Rheoli Adnoddau Dynol

Mae'r meistr Rheoli Adnoddau Dynol hwn wedi'i gynllunio i roi'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth ddiweddaraf sydd eu hangen arnoch i reoli pobl yn effeithiol yn y gweithle.

STRATEGAETH A THRAWSNEWID

MSc Rheoli Prosiect

Y cyntaf o'i fath yng Nghymru i gael ei gymeradwyo'n swyddogol gan y Gymdeithas Rheoli Prosiectau (APM).


MSc Marchnata Digidol a Strategol

Athroniaeth arweiniol MSc Marchnata Digidol Strategol yw mynd ati i chwilio am ffyrdd newydd o ‘wneud busnes’ trwy fodelu busnes ystwyth ac mae wedi’i hategu gan feysydd astudio thematig.


MSc Arwain Trawsnewid Digidol

Bydd y cwrs yn gwella eich ymwybyddiaeth o ddigideiddio, yn eich galluogi i ddeall rheoli newid, yn eich dysgu sut i greu ac ail-ddychmygu galluoedd newydd gan ddefnyddio technoleg a'ch trawsnewid yn arweinydd gweledigaethol.


MSc Rheoli Caffael Strategol

Mae’r MSc Rheoli Caffael Strategol wedi’i achredu gan nifer o gyrff proffesiynol, sy’n golygu y gallwch fod yn siŵr eich bod yn gweithio tuag at gymhwyster sy’n cyd-fynd yn agos ag anghenion diwydiant.

RHEOLI DIWYDIANT PENODOL

MSc Arweinyddiaeth mewn Gofal Iechyd

Bydd y cymhwyster Meistr hwn yn datblygu gwybodaeth am ddulliau a thechnegau ymchwil yn ogystal â'r strategaethau personol a damcaniaethol sydd eu hangen i sicrhau newid.


Diploma Ôl-raddedig Arweinyddiaeth mewn Gofal Iechyd

Wedi'i gynllunio ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio, bydd y cwrs arweinyddiaeth ar-lein hwn yn eich helpu i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen i fod yn arweinydd.


MSc Rheoli Peirianneg

Mae'r MSc Rheolaeth Peirianneg yn cynnig archwiliad manwl o theori ac ymarfer meysydd allweddol.

LOGISTEG A CHADWYNI CYFLENWAD

MSc Logisteg Ryngwladol a Rheoli'r Gadwyn Gyflenwi

Gradd meistr aml-achrededig, yn darparu sgiliau arbenigol i reoli ac addasu cadwyni cyflenwi yn hyderus.


Diwrnodau Agored i ddod

open day long
15th-june-open-day-welsh

Diwrnod Agored Campws Israddedig

Darganfyddwch ystod o gyrsiau achrededig proffesiynol PDC, y mae llawer ohonynt wedi'u cynllunio mewn partneriaeth â diwydiant.


Sbotolau MyfyrwyrY Cam Nesaf