live-briefs-3.jpg

Gweithio ar brosiectau byw gyda busnesau go iawn o fewn ein Clinig Busnes De Cymru 

accredited icon.jpg

Mae llawer o'n cyrsiau busnes wedi'u hachredu neu eu cymeradwyo gan gyrff proffesiynol 

survey-1

Mae Astudiaethau Busnes ym Mhrifysgol De Cymru ar y brig yng Nghymru ar gyfer cyfleoedd dysgu ac addysgu - Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022

survey-1

Ar y brig yng Nghymru am ansawdd addysgu mewn Astudiaethau Busnes - Times Good University Guide 2022 


Graddau Busnes a Rheolaeth

Profwch Gwell Busnes

Mae ein cyrsiau busnes yn rhoi golwg realistig i chi o fusnes, a bydd gennych chi ddigonedd o gyfleoedd i gymhwyso'r hyn rydych chi'n ei ddysgu i'r byd go iawn. 

Mae'r amgylchedd busnes yn newid bob dydd, felly mae sefydliadau angen graddedigion sydd ag ystod eang o sgiliau ac sy'n gallu addasu, gan eich gwneud yn fwy cyflogadwy sydd wrth wraidd popeth a wnawn. 

Mae ein holl gyrsiau busnes wedi’u cynllunio mewn ymgynghoriad â busnesau ac mae llawer wedi’u hachredu gan gyrff proffesiynol, gan sicrhau eich bod yn graddio gyda’r sgiliau a’r cymwysterau i lwyddo yfory. 

Dysgu Seiliedig ar Waith

work based learning

Mae Clinig Busnes De Cymru yn galluogi myfyrwyr i gymryd rhan mewn dysgu seiliedig ar waith gyda myfyrwyr eraill, gan ddarparu cyngor ymgynghorol ar brosiectau byw gyda diwydiant. Mae’r clinig yn galluogi myfyrwyr PDC i feddu ar y sgiliau personol, yr ymwybyddiaeth a’r ddisgyblaeth sy’n hanfodol yn y gweithle, gan weithio gyda chwmnïau lleol a chenedlaethol cydnabyddedig i oresgyn eu heriau busnes. 

Interniaethau a Lleoliadau

internships and work placements

Mae gennym bartneriaethau gyda dros 100 o gyflogwyr sy’n cynnig addysgu wedi’i fewnosod ar sail cyflogaeth, gan gynnwys interniaeth 10 wythnos i bob myfyriwr. Mae cyflogwyr yn derbyn cannoedd o geisiadau am swydd lefel raddedig, ond gyda lleoliad gwaith ar eich CV a phrofiadau perthnasol i siarad amdanynt mewn cyfweliad, byddwch yn cynyddu eich siawns o gael swydd ddelfrydol. 

Achrediadau Proffesiynol

accreditations

Mae llawer o’n cyrsiau busnes wedi’u hachredu neu eu cymeradwyo gan gyrff proffesiynol, gan gynnwys sefydliadau fel y Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI).

Mae'r achrediadau proffesiynol hyn yn stamp o gymeradwyaeth o fewn y diwydiant, gan roi mantais gyrfa gystadleuol i chi. 


Cyrsiau Busnes a Rheolaeth

Cyrsiau Is-raddedig

Cyrsiau Ôl-raddedig


Lleoliadau

Profi De Cymru

Mae'r lleoedd rydych chi'n eu hastudio ac yn byw yn gwneud gwahaniaeth mawr i'r hyn a gewch o'r brifysgol. Mae’n bwysig bod yn rhywle sy’n teimlo fel cartref, ond a all hefyd eich synnu. Mae De Cymru yn cynnig profiadau cyfoethog, gyda Chaerdydd yn ganolog. 

Gyda champysau yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, gallwch brofi’r amrywiaeth sydd gan dde Cymru i’w gynnig – bwrlwm y dinasoedd, harddwch yr arfordir, a llonyddwch cefn gwlad. 

Mae gennym ni bum campws ar draws tri lleoliad, ond un brifysgol ydyn ni. Mae pob campws yn agored i chi a beth bynnag sy'n eich ysbrydoli, mae croeso i chi bob amser.  

locations-tile-v3.jpg

Diwrnodau Agored

Profi PDC

Ymunwch â ni mewn diwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfyddwch y cyfleoedd sy'n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru. 

Byddwch yn cael y cyfle i grwydro ein campysau yng Nghaerdydd, Casnewydd neu Bontypridd, cwrdd â staff academaidd a myfyrwyr presennol, dysgu am fywyd ym Mhrifysgol De Cymru ac arian myfyrwyr, a chymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy'n ymwneud â'ch cwrs. I'r rhai na allant fynychu digwyddiad ar y campws, rydym yn cynnal digwyddiadau ar-lein ac ar-alw. Mae digonedd o ffyrdd i ddarganfod beth yw pwrpas PDC. 

Peidiwch ag anghofio i ddilyn ni ar gymdeithasol i gadw i fyny â'r hyn sy'n digwydd ym Mhrifysgol De Cymru. #TeuluPDC 

open-days-tile-v1.jpg

Ymchwil Busnes

Dylanwadu Newid

Mae Ysgol Busnes De Cymru yn ymfalchïo fel bod ar flaen y gad o ran newid arloesol yng Nghymru, a thu hwnt, drwy gymhwyso gwybodaeth ac ymchwil i’r problemau bywyd go iawn sy’n wynebu pobl, busnesau a chymunedau. 

Mae ganddi ddyheadau heb eu hail ar gyfer addysg broffesiynol sy'n canolbwyntio ar alwedigaeth, ac arloesi ac ymgysylltu sy'n seiliedig ar ymchwil. 

Rydym wedi datblygu cysylltiadau hirsefydlog â’r diwydiannau y mae ein hymchwil wedi’i seilio arnynt, ac sy’n rhychwantu amrywiaeth o feysydd cyhoeddus, preifat a diwylliannol. 

research-tile-v1.jpg


Gwneud Cais

Apply to USW

Barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.                                                                       

Siarad

Chat with us

Sgwrsiwch gyda'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydym yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.                 

BYWYD PDC

student life

Gwnewch ffrindiau am oes, rhowch gynnig ar lawer o bethau newydd a dewch yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen.  

LLETY

accommodation

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei astudio. Dewch i ni ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.