Hands On Learning at our Chiropractic Centre

Profwch ddysgu ymarferol o fewn ein canolfan benodedig Sefydliad Ceiropracteg Cymru (WIoC). 

Over 18 Treatment Rooms and Specialist Equipment

Dros 18 o ystafelloedd triniaethau ac ystafelloedd efelychu gydag offer arbenigol sy'n arwain y diwydiant 

accredited icon.jpg

Cyrsiau achrededig gan gyrff rheoleiddio ag enw da i wella eich cymwysterau gyrfa 

survey-1

Graddiwyd yn ail yn y DU am Feddygaeth Gyflenwol - Complete University Guide 2023


Graddau Ceiropracteg

Bod yn Ymarferol

Mae ceiropracteg yn llawer mwy na chefnau poenus a gyddfau anystwyth. 

Mae ceiropractyddion yn weithwyr gofal iechyd sylfaenol proffesiynol sy'n arbenigo mewn esgyrn, cymalau, cyhyrau a meinwe meddal. Mae hyn yn aml yn cynnwys trin yr asgwrn cefn, ond ymgynghorir â nhw yn aml ar effeithiau anhwylderau cyhyrysgerbydol ar y system nerfol ac iechyd cyffredinol hefyd. 

Rydym yn cynnig ystod o gyrsiau Ceiropracteg, wedi'u lleoli o'n canolfan benodedig Sefydliad Ceiropracteg Cymru (WIoC) yn Nhrefforest, Pontypridd, sy'n canolbwyntio ar roi'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i ddod o hyd i rôl yn y diwydiant a bodloni gofynion cofrestru'r DU i ymarfer. 

Cyfleusterau Trawiadol

Impressive Chiropractic Facilities

Mae gan ein canolfan Sefydliad Ceiropracteg Cymru (WIoC) 18 ystafell ar gyfer triniaethau, yn ogystal ag ystafell pelydr-X digidol, cyfleusterau MRI ac ystafell adsefydlu swyddogaethol. Mae gennym gyfleusterau dysgu sydd ar flaen y gad ar y campws, gan gynnwys ystafell efelychu clinigol, sganio DEXA ac ystafell uwchsain diagnostig. 

Dysgu Ymarferol

Hands-on Learning

Cyflwynir elfennau o waith clinigol o'r cychwyn cyntaf a chânt eu hintegreiddio'n ofalus i atgyfnerthu eich astudiaeth academaidd. Mae eich blwyddyn olaf yn lleoliad clinigol, lle byddwch yn trin ac yn rheoli cleifion ag anhwylderau cyhyrysgerbydol i ddatblygu eich sgiliau clinigol, hyder a chyflogadwyedd. 

Cyrsiau Achrededig

accredited courses

Prifysgol De Cymru oedd y brifysgol gyntaf yn y DU i gynnig cwrs gradd israddedig integredig mewn Ceiropracteg sydd wedi'i achredu gan y Cyngor Ceiropracteg Cyffredinol (GCC). Mae hefyd wedi'i achredu gan y Cyngor Ewropeaidd ar Addysg Ceiropracteg (ECCE), felly mae ein graddedigion yn gallu ymarfer yn y rhan fwyaf o siroedd Ewropeaidd ac yn gymwys i sefyll arholiadau mynediad yn y rhan fwyaf o feysydd achrededig ledled y byd. 

Cyrsiau Ceiropracteg

Dod o hyd i Gwrs

Cyrsiau Blasu am Ddim

Cael blas o astudio yn PDC

Meddwl am astudio gradd, ond yn ansicr a yw PDC yn addas i chi? Mae ein cyrsiau blasu byr yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau i'ch cyflwyno i'ch dewis faes astudio a rhoi cipolwg i chi ar sut y byddwch yn dysgu ym Mhrifysgol De Cymru.

Mae cyrsiau blasu yn amrywio o ran hyd, ond gallwch chi stopio, ailddechrau neu ailchwarae'r cwrs blasu unrhyw bryd ar ôl i chi ddechrau. Gallwch hefyd olrhain eich cynnydd yn ystod pob cwrs.

Mae'r cwrs blasu hwn yn cynnwys cymysgedd o bynciau sy'n cyflwyno'r sgiliau a'r technegau sy'n gysylltiedig â thriniaeth a therapi ceiropracteg. Ar ôl ei gwblhau, byddwch yn deall yn well beth sy'n gysylltiedig â dod yn Geiropractydd cofrestredig. 

Chiropractic Free Taster Courses


Lleoliadau

Profi De Cymru

Mae'r lleoedd rydych chi'n eu hastudio ac yn byw yn gwneud gwahaniaeth mawr i'r hyn a gewch o'r brifysgol. Mae’n bwysig bod yn rhywle sy’n teimlo fel cartref, ond a all hefyd eich synnu. Mae De Cymru yn cynnig profiadau cyfoethog, gyda Chaerdydd yn ganolog. 

Gyda champysau yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, gallwch brofi’r amrywiaeth sydd gan dde Cymru i’w gynnig – bwrlwm y dinasoedd, harddwch yr arfordir, a llonyddwch cefn gwlad. 

Mae gennym ni bum campws ar draws tri lleoliad, ond un brifysgol ydyn ni. Mae pob campws yn agored i chi a beth bynnag sy'n eich ysbrydoli, mae croeso i chi bob amser. 

locations-tile-v3.jpg

Diwrnodau Agored

Profi PDC

Ymunwch â ni mewn diwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfyddwch y cyfleoedd sy'n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru. 

Byddwch yn cael y cyfle i grwydro ein campysau yng Nghaerdydd, Casnewydd neu Bontypridd, cwrdd â staff academaidd a myfyrwyr presennol, dysgu am fywyd ym Mhrifysgol De Cymru ac arian myfyrwyr, a chymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy'n ymwneud â'ch cwrs. I'r rhai na allant fynychu digwyddiad ar y campws, rydym yn cynnal digwyddiadau ar-lein ac ar-alw. Mae digonedd o ffyrdd i ddarganfod beth yw pwrpas PDC. 

Peidiwch ag anghofio i ddilyn ni ar gymdeithasol i gadw i fyny â'r hyn sy'n digwydd ym Mhrifysgol De Cymru. #TeuluPDC 

open-days-tile-v1.jpg

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Rhoi Theori ar Waith

Mae cwrs yn PDC yn fwy na gradd yn unig. Rydym yn creu graddedigion sy'n barod ar gyfer yfory. Pobl sy'n barod i adeiladu eu gyrfaoedd ac sydd â'r meddylfryd i lwyddo trwy radd sy'n canolbwyntio 100% ar yr hyn sydd ei angen ar gyflogwyr yn y dyfodol. 

O brosiectau sy'n seiliedig ar arferion gwaith i amser yn y gweithle i interniaethau a lleoliadau, byddwn yn eich helpu i feithrin sgiliau sy'n barod am swydd ac ennill profiad perthnasol ar gyfer eich gyrfa. Rydym hefyd yn cynnig cymorth ymarferol gyda chwblhau ceisiadau am swyddi ac ymarfer technegau cyfweliad. Mae cefnogaeth ar gael bob cam o'r ffordd. 

Chiropractic Employability and Careers Support


Gwneud Cais

Apply to USW

Barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.

Siarad

Chat with us

Siarad gyda'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydym yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. 

Bywyd PDC

student life

Gwnewch ffrindiau am oes, rhowch gynnig ar lawer o bethau newydd a dewch yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen.  

Llety

accommodation

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei astudio. Dewch i ni ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.