accredited

Wedi'i achredu a'i gymeradwyo gan gyrff cyfrifeg byd-eang 

Taught By Leading Accountants

Wedi'i addysgu gan gyfrifwyr â chymwysterau proffesiynol 

work icon.png

Mae partneriaethau diwydiant yn rhoi profiad byd go iawn i fyfyrwyr

survey-1

Mae PDC yn yr 20 uchaf yn y DU ar gyfer Cyfrifeg a Chyllid - Tabl Cynghrair y Guardian 2020-22 


Graddau Cyfrifeg a Chyllid

Cyfrifo Yfory

Ennill mantais gystadleuol yn eich gyrfa gyfrifeg - mae PDC yn gweithio gyda'r cyrff cyfrifyddu byd-eang blaenllaw i roi'r sgiliau, y wybodaeth a'r cymwysterau i chi a fydd yn eich helpu i gael eich cydnabod yn y diwydiant. 

Mae PDC yn cynnig dewis gwych o gyrsiau cyfrifeg a chyllid o lefel israddedig i ôl-raddedig. Wedi’u haddysgu gan gyfrifwyr â chymwysterau proffesiynol, ac arbenigwyr sydd â chyfoeth o brofiad addysgu, mae ein cyrsiau cyfrifeg a chyllid yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sydd am symud ymlaen mewn gyrfa yn un o’r diwydiannau sy’n tyfu gyflymaf yn y DU a thu hwnt. 

Aml-achrededig

Accredited Accounting Courses

Mae llawer o’n cyrsiau cyfrifeg yn cael eu sefydlu, eu hardystio, eu haddysgu a’u hachredu gan rai o brif gyrff cyfrifeg y byd, gan gynnwys y CIMA, CIPFA, Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA) a Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr. 

Rhagoriaeth Addysgu

Accounting teaching excellence

Mae gan ein darlithwyr a’n staff gyfoeth o brofiad addysgu ac maent wedi gweithio ac yn parhau i weithio o fewn y diwydiant. Byddwch yn dysgu gan gyfrifwyr proffesiynol cymwys ac arbenigwyr sydd â'r sgiliau a'r wybodaeth i roi mantais gystadleuol i chi yn eich gyrfa. 

Damcaniaethol ac Ymarferol

accounting theoretical and practical

Oherwydd natur y pwnc, mae deall y ddamcaniaeth y tu ôl i gyfrifeg, cyllid, rheolaeth, bancio a buddsoddi yn hanfodol er mwyn darparu sylfaen gadarn mewn gwybodaeth. Fodd bynnag, rydym yn ymfalchïo yn ein partneriaethau â diwydiant, ac mae llawer o'n cyrsiau'n cyfuno hyn â phrofiad ymarferol yn y byd go iawn. Mae ein myfyrwyr yn ennill ardystiad Sage a achredwyd gan CIMA fel rhan o'u gradd heb unrhyw gost ychwanegol. 


Cyrsiau Cyfrifeg a Chyllid

Cyrsiau Is-raddedig

Cyrsiau Ôl-raddedig


Lleoliadau

Profi De Cymru

Mae'r lleoedd rydych chi'n eu hastudio ac yn byw yn gwneud gwahaniaeth mawr i'r hyn a gewch o'r brifysgol. Mae’n bwysig bod yn rhywle sy’n teimlo fel cartref, ond a all hefyd eich synnu. Mae De Cymru yn cynnig profiadau cyfoethog, gyda Chaerdydd yn ganolog. 

Gyda champysau yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, gallwch brofi’r amrywiaeth sydd gan dde Cymru i’w gynnig – bwrlwm y dinasoedd, harddwch yr arfordir, a llonyddwch cefn gwlad. 

Mae gennym ni bum campws ar draws tri lleoliad, ond un brifysgol ydyn ni. Mae pob campws yn agored i chi a beth bynnag sy'n eich ysbrydoli, mae croeso i chi bob amser. 

locations-tile-v3.jpg

Diwrnodau Agored

Profi PDC

Ymunwch â ni mewn diwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfyddwch y cyfleoedd sy'n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru. 

Byddwch yn cael y cyfle i grwydro ein campysau yng Nghaerdydd, Casnewydd neu Bontypridd, cwrdd â staff academaidd a myfyrwyr presennol, dysgu am fywyd ym Mhrifysgol De Cymru ac arian myfyrwyr, a chymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy'n ymwneud â'ch cwrs. I'r rhai na allant fynychu digwyddiad ar y campws, rydym yn cynnal digwyddiadau ar-lein ac ar-alw. Mae digonedd o ffyrdd i ddarganfod beth yw pwrpas PDC. 

Peidiwch ag anghofio i ddilyn ni ar gymdeithasol i gadw i fyny â'r hyn sy'n digwydd ym Mhrifysgol De Cymru. #TeuluPDC 

open-days-tile-v1.jpg

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Rhoi Theori ar Waith

Mae cwrs yn PDC yn fwy na gradd yn unig. Rydym yn creu graddedigion sy'n barod ar gyfer yfory. Pobl sy'n barod i adeiladu eu gyrfaoedd ac sydd â'r meddylfryd i lwyddo trwy radd sy'n canolbwyntio 100% ar yr hyn sydd ei angen ar gyflogwyr yn y dyfodol. 

O brosiectau sy'n seiliedig ar arferion gwaith i amser yn y gweithle i interniaethau a lleoliadau, byddwn yn eich helpu i feithrin sgiliau sy'n barod am swydd ac ennill profiad perthnasol ar gyfer eich gyrfa. Rydym hefyd yn cynnig cymorth ymarferol gyda chwblhau ceisiadau am swyddi ac ymarfer technegau cyfweliad. Mae cefnogaeth ar gael bob cam o'r ffordd. 

research-tile-v1.jpg


Gwneud Cais

Apply to USW

Barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.

Siarad

Chat with us

Siarad gyda'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydym yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Bywyd PDC

student life

Gwnewch ffrindiau am oes, rhowch gynnig ar lawer o bethau newydd a dewch yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen.  

Llety

accommodation

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei astudio. Dewch i ni ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.