Y rhwydwaith sydd ei angen arnoch ar gyfer gyrfa mewn cyfrifiadura

Mae ein haddysgu arobryn yn mynd â thalent y dyfodol i lefel hollol newydd, gan adael i chi brofi cyfrifiadura yn y byd go iawn wrth astudio am yrfa ynddo. Mae cyfrifiadura ym Mhrifysgol De Cymru wedi'i gynllunio nid yn unig gyda'r diwydiant mewn golwg, ond mae'n cael ei ddarparu'n uniongyrchol gan bartneriaid proffesiynol a staff â chysylltiadau da.

Darganfyddwch ystod amrywiol o yrfaoedd digidol, wedi'u haddysgu mewn cyfleusterau trawiadol sy'n efelychu'r diwydiant ei hun, ac yn sicr o gael sylw i chi ynddo.

Ar y brig yng Nghymru ar gyfer Cyfrifiadureg a Systemau Gwybodaeth (Canllaw Prifysgolion y Guardian 2024).


Mae Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol De Cymru ar y brig yng Nghymru am foddhad myfyrwyr (ACF 2023)


Pam astudio Cyfrifiadura ym Mhrifysgol De Cymru?Graddau sy'n barod ar gyfer diwydiant

Mae ein holl gyrsiau’n cael eu datblygu mewn partneriaeth â diwydiant, felly byddwch yn graddio gyda’r sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt. Ar ben hynny, mae llawer o gymwysterau wedi’u hachredu gan gyrff proffesiynol, fel BCS a’r Sefydliad Siartredig TG, felly gallwch fod yn siŵr y byddwch yn dysgu’r sgiliau i fod yn barod ar gyfer y byd go iawn.


Cyfleusterau wedi'u hadeiladu o'r dyfodol

Fe welwch y caledwedd a’r meddalwedd diweddaraf sy’n cadw ein cyrsiau’n gyfredol, ynghyd â mannau pwrpasol lle mae meddylwyr digidol yn ffynnu, gan gynnwys ein canolfan hapchwarae pŵer uchel ychwanegol a Labordy Ymchwilio Digidol, yn union fel y rhai a ddefnyddir ar gyfer gwaith fforensig cyfrifiadurol gan orfodi’r gyfraith.


Arbenigedd arobryn

Rydyn ni wedi cael ein henwi yn Brifysgol Seiber y Flwyddyn yn y Gwobrau Seiber Cenedlaethol am bedair blynedd yn olynol(ac yn cyfri). Yn ogystal â chydnabyddiaeth gan y diwydiant, mae ein myfyrwyr ein hunain wedi enwi Cyfrifiadureg PDC ar y brig yn y DU am addysgu - arolwg NSS 2022.

This Is Computing
Cwrdd â'n Myfyrwyr

Mae Denis yn breuddwydio am newid technoleg a dod â newidiadau cadarnhaol i faes Cyfrifiadura.

Ar ôl astudio TG yn y coleg, penderfynodd ddilyn gradd mewn Cyfrifiadureg, gan roi cyfle iddo newid technoleg a dod â newidiadau cadarnhaol i’r maes.

Lleoliadau Diwydiant

Computing Placements

Rhowch theori ar waith a chychwyn eich gyrfa. Treulio hyd at flwyddyn yn gweithio yn y diwydiant.

Ein Hymchwil

Mae ein hymchwil yn datrys problemau byd go iawn, megis cadw systemau cerbydau trydanol yn ddiogel.


Cyrsiau Cyfridiadura

Graddau Israddedig

BSc (Anrh) Cyfrifiadura


Sylfaen drylwyr yn y sgiliau angenrheidiol i agor gyrfa hyblyg mewn cyfrifiadureg, wedi'i hachredu gan BCS, y Sefydliad Siartredig TG.

Bsc (Anrh) Cyfrifiadura (Gan Gynnwys Y Flwyddyn Sylfaen).

BSc (Anrh) Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu


Datblygu a defnyddio systemau TGCh mewn busnes a diwydiant, gan ganolbwyntio ar dechnolegau busnes craidd mewn amgylchedd byd-eang sy'n esblygu. 

BSc (Anrh) Seibrddiogelwch Cymhwysol


Mae ymosodiadau ar systemau cyfrifiadurol a thechnoleg yn cynyddu, gan wneud seiberddiogelwch yn ddisgyblaeth gynyddol. Gyda phrinder arbenigwyr i ddelio â'r bygythiad, mae'n debygol y bydd galw mawr am raddedigion â'r sgiliau cywir. 


BSc (Anrh) Gwaith Fforensig Cyfrifiadurol


Gall awdurdodau ddefnyddio gwybodaeth sy'n cael ei storio ar ddyfeisiau digidol i nodi ac euogfarnu pobl sy'n torri'r gyfraith. Mae hyn yn golygu bod galw mawr am weithwyr proffesiynol medrus sy’n gallu casglu a dehongli data digidol. 

Bsc (Anrh) Gwaith Fforensig Cyfrifiadurol (Gan Gynnwys Y Flwyddyn Sylfaen).

BSc (Anrh) Datblygu Gemau Cyfrifiadurol


Wedi'i achredu gan BCS, y Sefydliad Siartredig TG, mae'r cwrs Datblygu Gemau Cyfrifiadurol hwn yn cynnig set sgiliau a fydd yn eich helpu i gael cyflogaeth fel rhaglennydd gemau. 

BSc (Anrh) Cyfrifiadureg


Os mai'ch awydd yw bod yn rhaglennydd, yna mae cwrs cyfrifiadureg yn berffaith i chi. Byddwch yn dysgu am dynnu, cymhlethdod, newid esblygiadol, rhannu adnoddau cyffredin, diogelwch, a chyfres arian. 

Bsc (Anrh) Cyfrifiadureg (Gan Gynnwys Y Flwyddyn Sylfaen)

BSc (Anrh) Diogelwch Cyfrifiadurol


Wedi'i achredu gan BCS, byddwch yn deall sut mae systemau cyfrifiadurol yn cael eu dylunio a'u diogelu, ac yn dysgu sut i'w hamddiffyn rhag pob math o ymosodiadau. 

Graddau Ôl-raddedig

MSc Diogelwch Systemau Cyfrifiadurol


Mae'r meistr arbenigol hwn ar Ddiogelwch Systemau Cyfrifiadurol yn canolbwyntio ar agweddau technegol diogelwch systemau cyfrifiadurol a gweinyddu systemau, gan gynnwys profi treiddiad.

MSc Systemau Cyfrifiadurol Gwybodaeth


Wedi'i gynllunio ar gyfer pobl sydd ag ychydig neu ddim profiad blaenorol, byddwch yn dod yn fedrus mewn rhaglennu ac yn dysgu sut i ddylunio a gweithredu systemau gwybodaeth.

MSc Gwyddor Gyfrifiadurol


Mae'r meistr cyfrifiadureg hwn yn eich cyflwyno i nifer o dechnolegau meddalwedd a chaledwedd a'u cymwysiadau byd go iawn, gan roi'r sgiliau i chi ddatrys problemau bywyd go iawn.

MSc Gwyddor Gyfrifiadurol Uwch

MSc Gwyddor Data


Mae'r MSc Gwyddor Data wedi'i gynllunio i gefnogi eich datblygiad o sgiliau trosglwyddadwy ac arbenigedd i chwarae rhan flaenllaw ar lefel dechnegol ac ymarferol yn y diwydiant.

MSc Fforensig Cyfrifiadurol


Bydd ein gradd MSc Fforensig Cyfrifiadurol yn eich paratoi ar gyfer gyrfa mewn fforensig cyfrifiadurol a diogelwch TG, naill ai ar lefel dechnegol neu reoli.

MSc Seiberddiogelwch Cymhwysol


Bydd y cwrs hwn yn rhoi’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth ddiweddaraf i chi o’r bygythiadau seibr sy’n gysylltiedig â defnyddio technoleg mewn busnes a’r ffordd orau o ddelio â nhw.

MSc Deallusrwydd Artiffisial


Bydd y meistri AI hon yn datblygu hyfforddiant technegol yn hanfodion deallusrwydd artiffisial, gan ehangu eich gwybodaeth bresennol ac agor llwybrau gyrfa newydd.

Meistr trwy Ymchwil neu PhD


Mae Meistr trwy Ymchwil neu PhD mewn Cyfrifiadura yn eich galluogi i wneud astudiaeth fanwl o bwnc sydd o ddiddordeb i chi. Astudiwch yn llawn amser neu'n rhan-amser, ar y campws neu o bell.


Diwrnodau Agored i ddod

open day long
30th-sept-welsh

Diwrnod Agored Campws Israddedig

Ewch ar daith o amgylch ein cyfleusterau cyfrifiadurol pwrpasol a gweld yr offer arbenigol y bydd gennych fynediad iddynt.

28th-oct-welsh

Diwrnod Agored Campws Israddedig

Ewch ar daith o amgylch ein cyfleusterau cyfrifiadurol pwrpasol a gweld yr offer arbenigol y bydd gennych fynediad iddynt.


Sbotolau MyfyrwyrY Cam Nesaf