Y rhwydwaith sydd ei angen arnoch ar gyfer gyrfa mewn cyfrifiadura

Mae ein haddysgu arobryn yn mynd â thalent y dyfodol i lefel hollol newydd, gan adael i chi brofi cyfrifiadura yn y byd go iawn wrth astudio am yrfa ynddo. Mae cyfrifiadura ym Mhrifysgol De Cymru wedi'i gynllunio nid yn unig gyda'r diwydiant mewn golwg, ond mae'n cael ei ddarparu'n uniongyrchol gan bartneriaid proffesiynol a staff â chysylltiadau da.

Darganfyddwch ystod amrywiol o yrfaoedd digidol, wedi'u haddysgu mewn cyfleusterau trawiadol sy'n efelychu'r diwydiant ei hun, ac yn sicr o gael sylw i chi ynddo.

Ar y brig yng Nghymru ar gyfer Cyfrifiadureg a Systemau Gwybodaeth (Canllaw Prifysgolion y Guardian 2024).


Mae Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol De Cymru ar y brig yng Nghymru am foddhad myfyrwyr (ACF 2023)


Pam astudio Cyfrifiadura ym Mhrifysgol De Cymru?Graddau sy'n barod ar gyfer diwydiant

Mae ein holl gyrsiau’n cael eu datblygu mewn partneriaeth â diwydiant, felly byddwch yn graddio gyda’r sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt. Ar ben hynny, mae llawer o gymwysterau wedi’u hachredu gan gyrff proffesiynol, fel BCS a’r Sefydliad Siartredig TG, felly gallwch fod yn siŵr y byddwch yn dysgu’r sgiliau i fod yn barod ar gyfer y byd go iawn.


Cyfleusterau wedi'u hadeiladu o'r dyfodol

Fe welwch y caledwedd a’r meddalwedd diweddaraf sy’n cadw ein cyrsiau’n gyfredol, ynghyd â mannau pwrpasol lle mae meddylwyr digidol yn ffynnu, gan gynnwys ein canolfan hapchwarae pŵer uchel ychwanegol a Labordy Ymchwilio Digidol, yn union fel y rhai a ddefnyddir ar gyfer gwaith fforensig cyfrifiadurol gan orfodi’r gyfraith.


Arbenigedd arobryn

Mae PDC wedi’i henwi’n Brifysgol Seiber y Flwyddyn am bedair blynedd yn olynol yng Ngwobrau Seiber Cenedlaethol 2019-2022, ac roedden ni wedi cyrraedd y rownd derfynol yn 2023. Yn ogystal â chydnabyddiaeth gan y diwydiant, mae ein myfyrwyr wedi enwi Cyfrifiadureg ar y brig yng Nghymru o ran boddhad myfyrwyr - Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2023.

This Is Computing
Cwrdd â'n Myfyrwyr

Lleoliadau Diwydiant

Computing Placements

Rhowch theori ar waith a chychwyn eich gyrfa. Treulio hyd at flwyddyn yn gweithio yn y diwydiant.

Ein Hymchwil

Mae ein hymchwil yn datrys problemau byd go iawn, megis cadw systemau cerbydau trydanol yn ddiogel.


Cyrsiau Cyfridiadura

Graddau Israddedig

BSc (Anrh) Cyfrifiadura


Sylfaen drylwyr yn y sgiliau angenrheidiol i agor gyrfa hyblyg mewn cyfrifiadureg, wedi'i hachredu gan BCS, y Sefydliad Siartredig TG.

Bsc (Anrh) Cyfrifiadura (Gan Gynnwys Y Flwyddyn Sylfaen).

BSc (Anrh) Cyfrifiadureg


Os mai'ch awydd yw bod yn rhaglennydd, yna mae cwrs cyfrifiadureg yn berffaith i chi. Byddwch yn dysgu am dynnu, cymhlethdod, newid esblygiadol, rhannu adnoddau cyffredin, diogelwch, a chyfres arian. 

Bsc (Anrh) Cyfrifiadureg (Gan Gynnwys Y Flwyddyn Sylfaen)

BSc (Anrh) Seibrddiogelwch Cymhwysol


Mae ymosodiadau ar systemau cyfrifiadurol a thechnoleg yn cynyddu, gan wneud seiberddiogelwch yn ddisgyblaeth gynyddol. Gyda phrinder arbenigwyr i ddelio â'r bygythiadau, mae galw mawr am raddedigion medrus. 

BSc (Anrh) Seiberddiogelwch Cymhwysol (gan gynnwys Sylfaen).

BSc (Anrh) Fforensig Ddigidol


Mae Fforensig Digidol yn chwarae rhan arwyddocaol yn y gwaith o ymchwilio a dadansoddi troseddau corfforaethol a throseddol. Ennill sgiliau ymarferol a phroffesiynol allweddol y mae cyflogwyr yn eu dymuno.

BSc (Anrh) Fforensig Digidol (gan gynnwys Blwyddyn Sylfaen).

Graddau Ôl-raddedig

MSc Deallusrwydd Artiffisial


Bydd y meistri AI hon yn datblygu hyfforddiant technegol yn hanfodion deallusrwydd artiffisial, gan ehangu eich gwybodaeth bresennol ac agor llwybrau gyrfa newydd.

MSc Systemau Cyfrifiadurol Gwybodaeth


Wedi'i gynllunio ar gyfer pobl sydd ag ychydig neu ddim profiad blaenorol, byddwch yn dod yn fedrus mewn rhaglennu ac yn dysgu sut i ddylunio a gweithredu systemau gwybodaeth.

MSc Gwyddor Gyfrifiadurol Uwch


Mae'r meistr cyfrifiadureg hwn yn eich cyflwyno i nifer o dechnolegau meddalwedd a chaledwedd a'u cymwysiadau byd go iawn, gan roi'r sgiliau i chi ddatrys problemau bywyd go iawn.

MSc Gwyddor Data


Mae'r MSc Gwyddor Data wedi'i gynllunio i gefnogi eich datblygiad o sgiliau trosglwyddadwy ac arbenigedd i chwarae rhan flaenllaw ar lefel dechnegol ac ymarferol yn y diwydiant.

MSc Fforensig Digidol


Bydd ein gradd MSc Fforensig Ddigidol yn eich paratoi ar gyfer gyrfa mewn maes sy'n ehangu'n gyflym trwy roi sgiliau hanfodol i chi o fewn y diwydiant corfforaethol a gorfodi'r gyfraith.

MSc Seiberddiogelwch Cymhwysol


Bydd y cwrs hwn yn rhoi’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth ddiweddaraf i chi o’r bygythiadau seibr sy’n gysylltiedig â defnyddio technoleg mewn busnes a’r ffordd orau o ddelio â nhw.

Meistr trwy Ymchwil neu PhD


Mae Meistr trwy Ymchwil neu PhD mewn Cyfrifiadura yn eich galluogi i wneud astudiaeth fanwl o bwnc sydd o ddiddordeb i chi. Astudiwch yn llawn amser neu'n rhan-amser, ar y campws neu o bell.Diwrnodau Agored i ddod

open day long
15th-june-open-day-welsh

Diwrnod Agored Campws Israddedig

Ewch ar daith o amgylch ein cyfleusterau cyfrifiadurol pwrpasol a gweld yr offer arbenigol y bydd gennych fynediad iddynt.


Canllaw Cyflogadwyedd Cyfrifiadura a Seiber

Mae ein Canllaw Cyflogadwyedd yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd eu hangen arnoch i’ch helpu i baratoi ar gyfer gyrfa mewn cyfrifiadura a seiber.

O brofiad gwaith ymarferol a chysylltiadau diwydiant i'n hacademyddion angerddol a'n gwahanol lwybrau astudio, rydyn ni wedi rhoi sylw i chi.

Clywch gan raddedigion PDC wrth i chi ddysgu sut y gallwch chi ddechrau eich gyrfa, gan gynnwys sut y byddwch chi'n datblygu sgiliau yn ôl y galw gan ddefnyddio'r holl feddalwedd a thechnoleg ddiweddaraf.

Cyber Security


Sbotolau MyfyrwyrY Cam Nesaf