challenge icon.png

Astudiwch ddamcaniaethau amrywiol a deall sut maent yn siapio credoau, ymddygiadau a hunaniaethau pobl

pitch-ideas-to-industry.jpg

Opsiwn i gael aelodaeth o Gymdeithas Gymdeithasegol Prydain ar gyfer myfyrwyr a graddedigion

global-links-to-employers.jpg

Archwiliwch y byd ac astudiwch dramor mewn lleoliadau gan gynnwys Ewrop, UDA a mwy

teaching icon.png

Dysgwch gan arbenigwyr sydd â gwybodaeth mewn meysydd fel polisi cymdeithasol, cenedlaetholdeb a chrefydd


Graddau Cymdeithaseg

Arwain Yfory

Nid yw cymdeithaseg ar gyfer y gwangalon. Mae’n mynd i’r afael â materion heriol ein hoes gan wneud ein graddau cymdeithaseg yn bryfoclyd, yn ddiddorol ac yn ysgogol. 

Mae cymdeithasegwyr yn archwilio cymdeithasau, sefydliadau a grymoedd cymdeithasol eraill fel globaleiddio, i ddeall sut maen nhw'n siapio credoau, ymddygiadau a hunaniaethau pobl. Gallant hefyd chwilio am atebion i broblemau a phosibiliadau ar gyfer newid. 

Mae'n anodd diflasu ar gymdeithaseg. Ym Mhrifysgol De Cymru, byddwch yn astudio damcaniaethau a phynciau cymdeithasegol amrywiol, o brynwriaeth i gomiwnyddiaeth, hiliaeth i freindal, ac undebau llafur i hysbysebu ar y teledu. 

Dysgir gan Arbenigwyr Arweiniol

Taught By Leading Experts

Mae gan ein darlithwyr wybodaeth helaeth mewn meysydd fel polisi cymdeithasol, cenedlaetholdeb, crefydd a gwleidyddiaeth newid hinsawdd i enwi dim ond rhai. Mae gan fyfyrwyr Polisi Cymdeithasol fynediad i'r Gyfres Dewisiadau Byd-eang, sy'n cynnwys siaradwyr gwadd proffil uchel fel Syr John Major a'r Fonesig Shami Chakraba. 

Aelodaeth Diwydiant

Industry Memberships

Mae aelodaeth o Gymdeithas Gymdeithasegol Prydain yn agored i holl fyfyrwyr a graddedigion Prifysgol De Cymru. Mae llawer o fanteision i hyn megis mynediad i archifau ar-lein, tanysgrifiadau i gyfnodolion a chylchlythyrau rheolaidd. 

Astudio Tramor

Study Abroad

Mae astudio dramor yn ffordd wych o gyfoethogi eich CV a chael persbectif rhyngwladol ar eich astudiaethau. Mae ein myfyrwyr Cymdeithaseg wedi treulio amser yn astudio yn Ewrop, UDA a thu hwnt fel rhan o’u gradd. 

Cyrsiau Cymdeithaseg

Cyrsiau Is-raddedig


Lleoliadau

Profi De Cymru

Mae'r lleoedd rydych chi'n eu hastudio ac yn byw yn gwneud gwahaniaeth mawr i'r hyn a gewch o'r brifysgol. Mae’n bwysig bod yn rhywle sy’n teimlo fel cartref, ond a all hefyd eich synnu. Mae De Cymru yn cynnig profiadau cyfoethog, gyda Chaerdydd yn ganolog. 

Gyda champysau yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, gallwch brofi’r amrywiaeth sydd gan dde Cymru i’w gynnig – bwrlwm y dinasoedd, harddwch yr arfordir, a llonyddwch cefn gwlad. 

Mae gennym ni bum campws ar draws tri lleoliad, ond un brifysgol ydyn ni. Mae pob campws yn agored i chi a beth bynnag sy'n eich ysbrydoli, mae croeso i chi bob amser. 

Experience South Wales

Diwrnodau Agored

Profi PDC

Ymunwch â ni mewn diwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfyddwch y cyfleoedd sy'n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru. 

Byddwch yn cael y cyfle i grwydro ein campysau yng Nghaerdydd, Casnewydd neu Bontypridd, cwrdd â staff academaidd a myfyrwyr presennol, dysgu am fywyd ym Mhrifysgol De Cymru ac arian myfyrwyr, a chymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy'n ymwneud â'ch cwrs. I'r rhai na allant fynychu digwyddiad ar y campws, rydym yn cynnal digwyddiadau ar-lein ac ar-alw. Mae digonedd o ffyrdd i ddarganfod beth yw pwrpas PDC. 

Peidiwch ag anghofio i ddilyn ni ar gymdeithasol i gadw i fyny â'r hyn sy'n digwydd ym Mhrifysgol De Cymru. #TeuluPDC 

Explore USW Open Days

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Rhoi Theori ar Waith

Mae cwrs yn PDC yn fwy na gradd yn unig. Rydym yn creu graddedigion sy'n barod ar gyfer yfory. Pobl sy'n barod i adeiladu eu gyrfaoedd ac sydd â'r meddylfryd i lwyddo trwy radd sy'n canolbwyntio 100% ar yr hyn sydd ei angen ar gyflogwyr yn y dyfodol. 

O brosiectau sy'n seiliedig ar arferion gwaith i amser yn y gweithle i interniaethau a lleoliadau, byddwn yn eich helpu i feithrin sgiliau sy'n barod am swydd ac ennill profiad perthnasol ar gyfer eich gyrfa. Rydym hefyd yn cynnig cymorth ymarferol gyda chwblhau ceisiadau am swyddi ac ymarfer technegau cyfweliad. Mae cefnogaeth ar gael bob cam o'r ffordd. 

sociology student.png


Gwneud Cais

Apply to USW

Barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.                                                                  

Siarad

Chat with us

Siarad gyda'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydym yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.                                                          

Bywyd PDC

student life

Gwnewch ffrindiau am oes, rhowch gynnig ar lawer o bethau newydd a dewch yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen.

Llety

accommodation

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei astudio. Dewch i ni ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.