accredited icon.jpg

Mae llawer o'n cyrsiau Fforensig wedi'u hachredu gan Gymdeithas Siartredig y Gwyddorau Fforensig

police icon.png

Mae Cyfleuster Hyfforddi Safle Trosedd yn eich galluogi i hyfforddi mewn amgylchedd dysgu realistig, efelychiadol a heriol

survey-1

Mae ein cyrsiau'n eich datblygu i ddod yn raddedig profiadol a chymwys

teaching icon.png

Mae ein darlithwyr wedi gweithio mewn rolau allweddol yn y diwydiant, gan gynnwys heddlu’r DU a darparwyr gwasanaethau fforensig 


Graddau Gwyddorau Fforensig

Profi Safle Troseddau

Mae gwyddorau fforensig yn faes pwnc eang sy'n tynnu ar lawer o feysydd gwyddonol. Mae angen unigolion medrus i gynorthwyo gydag ymholiadau o natur droseddol neu sifil. O gasglu olion mewn lleoliad trosedd i ddadansoddi sbesimenau ar gyfer cam-drin cyffuriau, drylliau neu ffrwydron, ni fydd dau ddiwrnod yr un peth. 

Mae ein gwaith mewn gwyddoniaeth fforensig yn cael ei yrru gan ein cefndiroedd fel ymarferwyr – naill ai’n gweithio gyda heddlu’r DU, darparwyr gwasanaethau fforensig neu drwy’r byd academaidd. 

P'un a oes gennych gefndir gwyddoniaeth ai peidio, mae ein cyrsiau'n eich datblygu i ddod yn raddedig profiadol a chymwys o un o'n graddau Fforensig achrededig. 

Achrediad

accreditation

Mae nifer o'n cyrsiau Fforensig wedi'u hachredu gan Gymdeithas Siartredig y Gwyddorau Fforensig. Mae gradd achrededig yn arwydd o ansawdd profiad dysgu myfyrwyr ac yn dynodi bod safonau proffesiynol yn cael eu bodloni. Mae ein cyrsiau’n cael eu hasesu’n rheolaidd gan y corff proffesiynol, gan roi’r sicrwydd i chi fod cynnwys y cwrs yn berthnasol i feysydd presennol a meysydd sy’n dod i’r amlwg o wyddorau fforensig. 

Cyfleusterau Eithriadol

Mae ein Cyfleuster Hyfforddiant Safle Trosedd pwrpasol yn eich galluogi i hyfforddi mewn amgylchedd dysgu realistig, efelychiedig a heriol, ac mae’n cynnwys golygfeydd fel byrgleriaeth, lladdiad a thân angheuol. Byddwch yn datblygu eich dull dadansoddol o ymchwilio i leoliadau trosedd ac yn dysgu sut i adnabod tystiolaeth o wahanol ffurfiau. Bydd gennych hefyd fynediad i gyfleusterau arbenigol eraill gan gynnwys labordy troseddoldeb, labordy chwilio, cyfleusterau dadansoddi DNA a moleciwlaidd, a labordai dadansoddol a chemeg. 

Dysgu Trochi

immersive learning

Mae ein dull dysgu drwy drochi yn rhan annatod o’n cyrsiau, o ddosbarthiadau ymarferol rheolaidd i brofiadau diwrnod o hyd lle mae gofyn i chi weithio fel tîm. Gallech chi gael eich hun mewn cloddiad ffug, yn cwblhau ymarferion adlunio wyneb, yn ymchwilio i dân angheuol, neu'n cynnal ymchwil llenyddiaeth fanwl i faes fforensig penodol. 


Cyrsiau Gwyddorau Fforensig

Dod o hyd i Gwrs

A hoffech chi chwarae rhan hanfodol wrth ymchwilio i droseddau a sefyllfaoedd cyfreithiol? Mae ein graddau Gwyddorau Fforensig yn darparu defnydd hynod ymarferol o ystod o wyddorau yng nghyd-destun cyfraith droseddol a sifil. 

Mae ein cyrsiau Ymchwiliad Fforensig yn galluogi myfyrwyr heb gefndir gwyddonol traddodiadol, neu'r rhai sydd â diddordeb penodol yn y maes hwn, i ennill gwybodaeth yn ymwneud â defnyddio technegau fforensig mewn ystod eang o ymchwiliadau troseddol. 


Cwrdd â'r Tîm

Un o elfennau pwysicaf unrhyw gwrs yw'r tîm y tu ôl iddo. Mae ein hacademyddion wedi gwneud cyfres o fideos ‘Cwrdd â’r tîm’ er mwyn i chi weld pwy fydd yn eich dysgu ym mis Medi a dod i’w hadnabod ar lefel fwy personol. 

Mae Dr Paul Jones yn hel atgofion am sut y gwnaeth prynu set gemeg gan Toys ‘R’ Us fel plentyn danio ei ddiddordeb yn y pwnc a’i arwain yn y pen draw i’r man lle mae heddiw. Mae hefyd yn esbonio amrywiol brosiectau y mae myfyrwyr yn cael gweithio arnynt megis sut mae gwaed yn dechrau tywydd mewn gwahanol amgylcheddau a sut mae myfyrwyr yn cymhwyso gwybodaeth cwrs i senarios bywyd go iawn. 


Lleoliadau

Profi De Cymru

Mae'r lleoedd rydych chi'n eu hastudio ac yn byw yn gwneud gwahaniaeth mawr i'r hyn a gewch o'r brifysgol. Mae’n bwysig bod yn rhywle sy’n teimlo fel cartref, ond a all hefyd eich synnu. Mae De Cymru yn cynnig profiadau cyfoethog, gyda Chaerdydd yn ganolog. 

Gyda champysau yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, gallwch brofi’r amrywiaeth sydd gan dde Cymru i’w gynnig – bwrlwm y dinasoedd, harddwch yr arfordir, a llonyddwch cefn gwlad. 

Mae gennym ni bum campws ar draws tri lleoliad, ond un brifysgol ydyn ni. Mae pob campws yn agored i chi a beth bynnag sy'n eich ysbrydoli, mae croeso i chi bob amser. 

Experience South Wales

Diwrnodau Agored

Profi PDC

Ymunwch â ni mewn diwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfyddwch y cyfleoedd sy'n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru. 

Byddwch yn cael y cyfle i grwydro ein campysau yng Nghaerdydd, Casnewydd neu Bontypridd, cwrdd â staff academaidd a myfyrwyr presennol, dysgu am fywyd ym Mhrifysgol De Cymru ac arian myfyrwyr, a chymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy'n ymwneud â'ch cwrs. I'r rhai na allant fynychu digwyddiad ar y campws, rydym yn cynnal digwyddiadau ar-lein ac ar-alw. Mae digonedd o ffyrdd i ddarganfod beth yw pwrpas PDC. 

Peidiwch ag anghofio i ddilyn ni ar gymdeithasol i gadw i fyny â'r hyn sy'n digwydd ym Mhrifysgol De Cymru. #TeuluPDC 

Explore USW Open Days

Ymchwil Fforensig

Dylanwadu ar Newid

Mae ein grŵp ymchwil gwyddorau fforensig yn cael ei yrru gan unigolion sydd â chefndir fel ymarferwyr – naill ai’n gweithio gyda heddlu’r DU, darparwyr gwasanaethau fforensig neu drwy’r byd academaidd. 

Mae llawer o'u hymchwil yn seiliedig ar brosiectau gradd Meistr a Meistr trwy Ymchwil, yn aml mewn cydweithrediad â phartneriaid diwydiannol. Mae meysydd ymchwil yn cynnwys tystiolaeth hybrin a thocsicoleg. Darllenwch fwy am ein Hymchwil Gwyddorau Fforensig

Maent yn rhan o faes datblygu carlam Trosedd, Cyfiawnder a Diogelwch y Brifysgol. 

Second year Computer Forensic students in Crime Scene House


Gwneud Cais

Apply to USW

Barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.                                                                  

Siarad

Chat with us

Siarad gyda'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydym yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.                                                          

Bywyd PDC

student life

Gwnewch ffrindiau am oes, rhowch gynnig ar lawer o bethau newydd a dewch yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen.  

Llety

accommodation

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei astudio. Dewch i ni ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.