survey-1

Cyrsiau Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol De Cymru sydd ar y brig yng Nghymru am gyfleoedd dysgu, asesu, cymorth academaidd ac adnoddau dysgu - Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2023

family icon.png

Dysgwch sut i wneud newid i bobl o bob oed o fabanod i'r henoed, unigolion a theuluoedd

graduation icon.png

Gall graddedigion gofrestru fel gweithiwr cymdeithasol a dechrau gyrfa sy'n cynnig cyfleoedd rhagorol

work icon.png

Ennill profiad trwy leoliadau gwaith a byddwch yn hyderus i fynd i mewn i'r gweithle ar ôl graddio


Graddau Gwaith Cymdeithasol

Ysbrydoli Yfory

Ydych chi eisiau bod yn weithiwr cymdeithasol? 

I fynd i mewn i'r proffesiwn heriol ond gwerth chweil hwn, bydd angen i chi ennill gradd broffesiynol sy'n rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth berthnasol a chyfredol i chi y mae'r rôl hon, sy'n newid yn barhaus, yn ofynnol. 

Mae gwaith cymdeithasol yn broffesiwn sy'n canolbwyntio ar bobl - o fabanod i'r henoed, lle rydych chi'n gweithio gydag unigolion a theuluoedd, gan eu galluogi i fyw mor annibynnol â phosib. 

Er mwyn ymarfer fel gweithiwr cymdeithasol, mae angen gradd mewn gwaith cymdeithasol arnoch i gofrestru gyda chyngor rheoleiddio yn y DU. 

Lleoliadau Gwaith

Work Placements

Mae lleoliadau ymarferol yn cyfrif am 50% o’n gradd mewn gwaith cymdeithasol, pob un mewn lleoliad gwahanol. Mae hyn yn golygu y byddwch nid yn unig wedi paratoi’n dda pan fyddwch yn cymhwyso, ond bydd gennych hefyd syniad da o’r sector yr hoffech weithio ynddo. Yn aml gall y lleoliadau bloc hyn arwain at gyfleoedd cyflogaeth pan fyddwch chi'n graddio. 

Gyrfaoedd

Careers

Mae gradd mewn gwaith cymdeithasol yn gymhwyster proffesiynol sy'n eich galluogi i ddod yn weithiwr cymdeithasol gweithredol. Gall graddedigion gofrestru fel gweithiwr cymdeithasol a dechrau gyrfa sy'n cynnig cyfleoedd gwych ar gyfer dilyniant. Gall graddedigion o'n gradd Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd fynd i'r gweithle neu ddilyn gradd broffesiynol ôl-raddedig. 

Cyflogadwyedd

Employability

Yng Nghymru, mae galw cynyddol am weithwyr cymdeithasol ac mae gwaith ar gael yn eang mewn amrywiaeth o rolau a lleoliadau. P'un a ydych am weithio gyda phobl hŷn, teuluoedd, plant neu bobl ag anableddau, gallech adeiladu gyrfa broffesiynol sy'n cynnig boddhad swydd aruthrol. 


Cyrsiau Gwaith Cymdeithasol

Cyrsiau Ôl-raddedig


Cyrsiau Byr Ôl-gymhwyso

Adeiladwch ar y dysgu a wnaed yn eich rhaglen gymhwyso

Fel rhan o’r fframwaith Dysgu ac Addysgu Proffesiynol Parhaus (DAPP) yng Nghymru, rhaid i weithwyr cymdeithasol sydd newydd gymhwyso gwblhau’r Rhaglen Atgyfnerthu ar gyfer Gweithwyr Cymdeithasol Newydd Gymhwyso o fewn eu tair blynedd gyntaf o ymarfer.

Rydym hefyd yn cynnig cwrs byr Gwaith Cymdeithasol ac Addysg Ymarfer, sydd ag enw da proffesiynol cryf a phartneriaeth agos ag awdurdodau lleol yng Nghymru.

Social Work student Muhammed

LLEOLIADAU

Profi De Cymru

Mae'r lleoedd rydych chi'n eu hastudio ac yn byw yn gwneud gwahaniaeth mawr i'r hyn a gewch o'r brifysgol. Mae’n bwysig bod yn rhywle sy’n teimlo fel cartref, ond a all hefyd eich synnu. Mae De Cymru yn cynnig profiadau cyfoethog, gyda Chaerdydd yn ganolog. 

Gyda champysau yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, gallwch brofi’r amrywiaeth sydd gan dde Cymru i’w gynnig – bwrlwm y dinasoedd, harddwch yr arfordir, a llonyddwch cefn gwlad. 

Mae gennym ni bum campws ar draws tri lleoliad, ond un brifysgol ydyn ni. Mae pob campws yn agored i chi a beth bynnag sy'n eich ysbrydoli, mae croeso i chi bob amser. 

Experience South Wales

Diwrnodau Agored

Profi PDC

Ymunwch â ni mewn diwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfyddwch y cyfleoedd sy'n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru. 

Byddwch yn cael y cyfle i grwydro ein campysau yng Nghaerdydd, Casnewydd neu Bontypridd, cwrdd â staff academaidd a myfyrwyr presennol, dysgu am fywyd ym Mhrifysgol De Cymru ac arian myfyrwyr, a chymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy'n ymwneud â'ch cwrs. I'r rhai na allant fynychu digwyddiad ar y campws, rydym yn cynnal digwyddiadau ar-lein ac ar-alw. Mae digonedd o ffyrdd i ddarganfod beth yw pwrpas PDC. 

Peidiwch ag anghofio i ddilyn ni ar gymdeithasol i gadw i fyny â'r hyn sy'n digwydd ym Mhrifysgol De Cymru. #TeuluPDC 

Explore USW Open Days

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Rhoi Theori ar Waith

Mae cwrs yn PDC yn fwy na gradd yn unig. Rydym yn creu graddedigion sy'n barod ar gyfer yfory. Pobl sy'n barod i adeiladu eu gyrfaoedd ac sydd â'r meddylfryd i lwyddo trwy radd sy'n canolbwyntio 100% ar yr hyn sydd ei angen ar gyflogwyr yn y dyfodol. 

O brosiectau sy'n seiliedig ar arferion gwaith i amser yn y gweithle i interniaethau a lleoliadau, byddwn yn eich helpu i feithrin sgiliau sy'n barod am swydd ac ennill profiad perthnasol ar gyfer eich gyrfa. Rydym hefyd yn cynnig cymorth ymarferol gyda chwblhau ceisiadau am swyddi ac ymarfer technegau cyfweliad. Mae cefnogaeth ar gael bob cam o'r ffordd. 

social work.png


Gwneud Cais

Apply to USW

Barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.                                                                  

Siarad

Chat with us

Siarad gyda'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydym yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.                                                          

Bywyd PDC

student life

Gwnewch ffrindiau am oes, rhowch gynnig ar lawer o bethau newydd a dewch yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen.

Llety

accommodation

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei astudio. Dewch i ni ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.