Rhaglen Atgyfnerthu ar gyfer Gweithwyr Cymdeithasol Newydd Gymhwyso

Mae’r Rhaglen Atgyfnerthu ar gyfer yr holl Weithwyr Cymdeithasol newydd gymhwyso sydd yn eu cyfnod cyntaf o gofrestru ac mae’n ffurfio’r cam cyntaf o fewn y fframwaith Dysgu ac Addysgu Proffesiynol Parhaus (DAPP). Mae'r rhaglen yn adeiladu ar y dysgu a wnaed yn eich rhaglen gymhwyso ac yn canolbwyntio ar wreiddio gwybodaeth a sgiliau proffesiynol craidd o fewn ymarfer. Nod y rhaglen yw atgyfnerthu ac ymestyn y dysgu a gyflawnwyd ers i chi cymhwyso fel gweithiwr cymdeithasol cofrestredig fel eich bod chi fel ymarferwyr yn gallu ymyrryd a defnyddio barn broffesiynol mewn sefyllfaoedd cynyddol gymhleth.

Bydd yr holl Weithwyr Cymdeithasol sy’n dilyn y Rhaglen Atgyfnerthu hon wedi cwblhau eu blwyddyn gyntaf o ymarfer. Amlinellir y canllawiau ar gyfer y cyfnod hwn yn nogfen Gofal Cymdeithasol Cymru “Y tair blynedd gyntaf o ymarfer: Fframwaith ar gyfer sefydlu Gweithwyr Cymdeithasol i ymarfer cymwysedig a dysgu ac addysgu proffesiynol parhaus”. Cynhelir y rhaglen atgyfnerthu yn yr ail neu’r drydedd flwyddyn o ymarfer ac mae’n adeiladu ar y canllawiau hyn.

Mae’r Rhaglen Atgyfnerthu yn canolbwyntio ar dri maes allweddol, gyda phwyslais arbennig ar y trydydd maes:

 • Cymhwyso dadansoddiad wrth asesu i lywio ymyriadau.
 • Gweithio ar y cyd ag unigolion sydd angen gofal a chymorth a’u gofalwyr a gweithwyr proffesiynol eraill.
 • Ymyrraeth a chymhwyso barn broffesiynol mewn sefyllfaoedd cynyddol gymhleth.

Mae modiwl y rhaglen werth 30 credyd ar Lefel 6.

Mae pob ymgeisydd yn Weithiwr Cymdeithasol cymwysedig sydd wedi cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru.

Mae’r rhaglen yn adlewyrchu ymchwil, deddfwriaeth a pholisi cyfredol ac yn ymgorffori’r cyd-destun Cymreig sy’n cynnwys yr iaith, diwylliant, daearyddiaeth a deddfwriaeth yng Nghymru. Mae’r Cod Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gweithwyr Gofal Cymdeithasol (2017) a’r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol perthnasol (2012) yn sail i’r dysgu. Amlygir cyd-destun rhyngbroffesiynol ymarfer Gwaith Cymdeithasol. Mae safbwyntiau unigolion sydd angen gofal a chymorth a’u gofalwyr yn gyffredin drwy gydol y broses o reoli, cyflwyno a datblygu’r modiwl.

Cyflwynir y Rhaglen Atgyfnerthu mewn cydweithrediad â Phrifysgol De Cymru a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd a 10 Awdurdod Lleol i gynnwys Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Blaenau Gwent, Caerffili, Caerdydd, Bro Morgannwg, Pen-y-bont ar Ogwr, Mynwy, Casnewydd a Thorfaen. Mae hyn yn sicrhau bod y modiwl yn berthnasol i anghenion a gofynion y gweithlu. Y Sefydliad Addysg Uwch (SAU) fydd y corff dyfarnu. Mae’r Rhaglen yn cael ei dilysu gan y ddau SAU a’i chymeradwyo gan Gofal Cymdeithasol Cymru o dan y Cymeradwyo ac Arolygu ar gyfer Cyrsiau Gwaith Cymdeithasol Ôl-gymhwyso (Cymru) 2019.

Addysgir y Rhaglen Atgyfnerthu ym Mhrifysgol De Cymru wyneb yn wyneb ar y Campws. Mae’n rhyngweithiol ac yn cael ei addysgu gan ddarlithwyr profiadol sy’n meddu ar gymwysterau proffesiynol perthnasol a/neu sydd ag ystod eang o gymwysterau penodol ar lefel Gradd, Meistr a Doethuriaeth. Mae’r tri diwrnod a addysgir (yn ogystal â hanner diwrnod o ymsefydlu) yn rhoi’r cyfle i chi gael gwybodaeth sy’n seiliedig ar dystiolaeth a chwrdd ag ymgeiswyr eraill.

Fel ymgeisydd Atgyfnerthu, bydd Aseswr Ymarfer Atgyfnerthu yn cael ei neilltuo i chi o fewn eich Awdurdod Lleol a fydd yn eich asesu a’ch cefnogi trwy gydol eich taith ddysgu.

Diwrnod Cyflwyno/Ymsefydlu

Nod y diwrnod cyflwyno yw rhoi amlinelliad i chi o'r diwrnodau a addysgir a throsolwg o'r ystod eang o wasanaethau cymorth sydd ar gael i chi yn PDC. Yn ogystal, rhoddir esboniad o'r broses asesu o safbwynt academaidd ac ymarfer ynghyd â throsolwg o'u portffolio o dystiolaeth. Rhaid i bob myfyriwr gofrestru gyda PDC cyn mynychu'r cyfnod ymsefydlu a rhoddir cardiau adnabod myfyrwyr yn ystod y cyfnod ymsefydlu.

Diwrnod 1: Asesu a Dadansoddi o fewn Ymarfer

Nod y diwrnod cyntaf fydd asesu risg a rheoli risg a gweithio gyda chymhlethdod. Byddwn yn archwilio sut rydym yn gwneud synnwyr o'r wybodaeth a gyflwynir i ni yn ystod yr asesiad gan ystyried sut/beth/pam rydym yn blaenoriaethu gwybodaeth gan wneud cysylltiadau rhwng theori ac ymarfer. Byddwn yn archwilio sut rydym yn asesu risg a bregusrwydd gan gynnwys sut rydym yn nodi risgiau i ni ein hunain, sut rydym yn nodi risgiau i eraill, pryd/sut rydym yn herio canfyddiad pobl eraill o risg ynghyd â dealltwriaeth strwythurol ehangach o risg a sut mae'r rhain yn effeithio ar ymarfer. Bydd modelau damcaniaethol gwahanol o asesu risg yn cael eu harchwilio ynghyd â'r cysyniad o risg yn erbyn gwytnwch. Bydd y diwrnod hefyd yn edrych ar wahanol lefelau o gyfrifoldeb, ymyrraeth a sut a pham rydym yn gwneud penderfyniadau. Drwy gydol y dydd, cyfeirir at unigolion y mae angen gofal a chymorth arnynt ac at gyfraniad eu gofalwyr a’u gofalwyr yn y broses asesu a’r ddeddfwriaeth sylfaenol.

Canlyniadau Dysgu:

 • Cymhwyso dadansoddiad ac asesiadau i lywio ymyriadau.
 • Gweithio ar y cyd â phobl sydd angen gofal a chymorth a’u gofalwyr a gweithwyr proffesiynol eraill.
 • Ymyrraeth a chymhwyso barn broffesiynol mewn sefyllfaoedd cynyddol gymhleth.

Diwrnod 2: Gwaith Cymdeithasol mewn Cyd-destun Cymdeithasol. Fframweithiau Cyfreithiol a Pholisi Cymdeithasol

Nod yr ail ddiwrnod fydd rhoi trosolwg i chi o bolisïau rhyngwladol sy’n ymwneud â Gwaith Cymdeithasol a nodi sut mae’r ffocws rhyngwladol yn dylanwadu ar bolisi ac ymarfer yng Nghymru. Byddwn yn archwilio effaith cyfiawnder cymdeithasol, polisïau cymdeithasol a deddfwriaeth a’r gwahaniaethau yn y ddarpariaeth gwasanaethau cymdeithasol rhwng y gwledydd datganoledig gan ganolbwyntio’n benodol ar y cyd-destun Cymreig a bydd ymgeiswyr yn myfyrio ar sut mae eu sefydliad a’u tîm wedi dylanwadu ar eu hymarfer ers cymhwyso. Bydd y diwrnod yn eich cynorthwyo i wneud y cysylltiadau rhwng eich tîm/ymarfer a darparu gwasanaethau i’r gymuned yng Nghymru.

Canlyniadau Dysgu:

 • Cymhwyso dadansoddiad wrth asesu i lywio ymyriadau.
 • Ymyrraeth a chymhwyso barn broffesiynol mewn sefyllfaoedd cynyddol gymhleth.
 • Deall y berthynas rhwng polisi cymdeithasol, fframweithiau deddfwriaethol a chanllawiau â darpariaeth gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru a defnyddio myfyrio beirniadol wrth eu cymhwyso.
 • Rheoli a datblygu eich hun.

Diwrnod 3: Myfyrdod Beirniadol ar Waith

Yn y sesiwn olaf hon byddwn yn ystyried y gwahanol lefelau o fyfyrio y gellir eu defnyddio yn ymarferol. Byddwn yn ystyried sut mae myfyrio beirniadol yn eich cynorthwyo i reoli cymhlethdod ac yn eich galluogi i werthuso’n feirniadol eich dadansoddiad a’ch penderfyniadau eich hun o fewn asesiadau Gwaith Cymdeithasol. Gan dynnu ar ddeddfwriaeth, polisi a safbwyntiau damcaniaethol, byddwn yn ystyried sut mae bod yn ymarferydd adfyfyriol yn feirniadol yn cynyddu eich sylfaen wybodaeth ac yn gwella eich sgiliau fel gweithwyr proffesiynol ymhellach. Bydd canlyniadau’r cydadwaith rhwng gwerthoedd personol a phroffesiynol yn cael eu harchwilio a bydd penderfyniadau moesegol trwy well defnydd o sgiliau meddwl yn feirniadol yn cael eu harchwilio.

Bydd y diwrnod olaf hefyd yn cynnig sesiwn ‘Atgyfnerthu’ lle bydd cyfle i grynhoi'r holl ddiwrnodau a addysgir ac archwilio natur asesu’r Rhaglen Atgyfnerthu. Bydd y sesiwn hon hefyd yn ailadrodd y cymorth sydd ar gael i chi mewn perthynas â chryfhau sgiliau academaidd a phrosesau academaidd o ran gofyn am estyniadau a chyflwyno hawliadau amgylchiadau lliniarol.

Canlyniadau Dysgu:

 • Cymhwyso dadansoddiad ac asesiadau i lywio ymyriadau.
 • Gweithio ar y cyd â phobl sydd angen gofal a chymorth a’u gofalwyr a gweithwyr proffesiynol eraill.
 • Ymyrraeth a chymhwyso barn broffesiynol mewn sefyllfaoedd cynyddol gymhleth.

Addysgir y Rhaglen Atgyfnerthu yn PDC wyneb yn wyneb ar y Campws ac mae’n cynnwys tri diwrnod a hanner a addysgir. Mae dwy garfan y flwyddyn ar gyfer y rhaglen hon.

Mae’r Rhaglen Atgyfnerthu yn ddull dysgu cyfunol sy’n cynnwys diwrnodau a addysgir yn y Brifysgol, cyfleoedd hyfforddi seiliedig ar waith, arsylwi ymarfer yn uniongyrchol ac astudio a myfyrio hunangyfeiriedig.

Addysgir y Rhaglen gan ddefnyddio myrdd o strategaethau a dulliau addysgu a dysgu, i gynorthwyo a chefnogi dysgu’r gymuned amrywiol o fyfyrwyr sy’n oedolion, megis darlithoedd, ymarferion, astudiaethau achos, fideos, trafodaethau, ac ymarferion rhyngweithiol i hyrwyddo dysgu’r ymgeiswyr eu hunain.

Mae dwy ran i asesu’r modiwl hwn, sef asesiad crynodol academaidd (3,000 o eiriau) a phortffolio o dystiolaeth, ac mae’r olaf yn cynnwys un arsylw uniongyrchol gydag unigolion sy’n defnyddio gwasanaethau a’u gofalwyr (ac adborth o’r gwaith uniongyrchol hwn), un ymarfer grŵp cyfoedion a phedwar munud o oruchwyliaeth o’ch goruchwyliaeth Atgyfnerthu gyda’ch Asesydd Ymarfer Atgyfnerthu. Rhaid llwyddo yn y ddwy elfen o’r asesu er mwyn dyfarnu’r modiwl 30 credyd.

Y meini prawf ar gyfer mynediad i’r rhaglen yw bod yr ymgeisydd:

 • Gweithiwr cymdeithasol cymwysedig ac ar Gofrestr Gofal Cymdeithasol Cymru, neu Gofal Cymdeithasol Lloegr, neu Gyngor Gwasanaethau Cymdeithasol yr Alban neu Gyngor Gofal Cymdeithasol Gogledd Iwerddon, (ac yna bydd yn ofynnol iddo aros ar y Gofrestr er mwyn cael dyfarniad).
 • Ar waith ar hyn o bryd, (a/neu yn gallu cael mynediad at gyfleoedd dysgu ymarfer i ddiwallu anghenion dysgu ac asesu’r modiwlau astudio a fwriedir). Yn y rhan fwyaf o achosion, mae cymorth gan gyflogwyr a/neu reolwyr llinell yn tystio i hyn.
 • Sgiliau academaidd priodol a phrofiad ymarfer ar gyfer astudio ar Lefel 6 a fyddai fel arfer, ond nid yn gyfan gwbl, yn cynnwys blwyddyn o brofiad ôl-gymhwyso.
 • Bydd ymgeiswyr fel arfer yn cael eu henwebu a’u cefnogi gan yr asiantaethau sy’n eu cyflogi, y mae’n rhaid iddynt roi cadarnhad ysgrifenedig y bydd ymgeiswyr yn cael eu rhyddhau i fynychu’r cwrs, ac y byddant yn cael cefnogaeth ddigonol ar gyfer y modiwl(au) a ymgymerir, e.e. aseswr ar gyfer unrhyw arsylwadau uniongyrchol.
 • Rhaid cyflwyno pob cais ar ffurflenni cais priodol y Brifysgol.
 • Rhaid cyflwyno pob cais ar gyfer y Rhaglen Atgyfnerthu i PDC gan ymgeiswyr annibynnol gael eu hanfon at [email protected]
 • Fel arfer bydd ymgeiswyr wedi cwblhau gofynion Blwyddyn Gyntaf o Ymarfer ar adeg gwneud cais.

GWYBODAETH ALLWEDDOL

Adran: Cyfadran Gwyddorau Bywyd ac Addysg

Hyd y Cwrs: Tri diwrnod a hanner a addysgir

Cost y Cwrs: £550

Dyddiadau Cychwyn: Am ddyddiadau cychwyn y carfannau nesaf sy'n rhedeg ddwywaith y flwyddyn ac unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Kathryn Johnstone, Darlithydd Gwaith Cymdeithasol ac Arweinydd Modiwl.

E-bost: [email protected]

Ffôn symudol: 07425192714