accredited

Wedi'i gydnabod a'i gymeradwyo'n broffesiynol gan y cyrff perthnasol 

survey-1

Graddedio fel gweithiwr ieuenctid a chymuned cwbl gymwys 

taught-by-experts.jpg

Cyfleoedd lleoliad gwaith gyda chyflogwyr lleol 

live-briefs-3.jpg

Treulio hyd at 700 awr ar leoliadau ymarfer


Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid ym Mhrifysgol De Cymru sydd ar y brig yng Nghymru am foddhad cyffredinol - Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2023


Graddau Gwaith Ieuenctid a Chymunedol

Ysbrydoli Cymunedau

Wedi’i chyflwyno gan weithwyr ieuenctid profiadol ac arobryn, bydd y radd hon mewn gwaith ieuenctid a chymunedol yn eich paratoi ar gyfer gyrfa yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc mewn amrywiaeth o leoliadau, gan eu helpu i wella eu datblygiad personol, cymdeithasol ac addysgol. Gallech hefyd gymhwyso fel arbenigwr mewn cyfiawnder ieuenctid trwy ddewis llwybr penodol, sy'n cynnwys modiwl Cyfiawnder Ieuenctid pwrpasol. 

Ar ôl cwblhau ein cwrs gwaith ieuenctid yn llwyddiannus, byddwch nid yn unig yn graddio â gradd, ond gyda chymhwyster a gydnabyddir yn broffesiynol a gydnabyddir ledled y DU gan y Cydbwyllgor Negodi (CBN) a'i gymeradwyo gan Safonau Addysg a Hyfforddiant Cymru (SAH). 

Lleoliadau Gwaith

youth and community work placements

Mae ein partneriaethau cryf gyda chyflogwyr lleol yn darparu cyfleoedd lleoliad gwaith i ehangu eich gwybodaeth a'ch sgiliau i gynnwys meddwl beirniadol, dadansoddol a myfyriol o fewn lleoliad gwaith ieuenctid a chymuned. Mae ein myfyrwyr yn treulio hyd at 700 awr ar leoliadau ymarfer, gan sicrhau profiad ymarferol o weithio gyda phobl ifanc i siarad amdano mewn cyfweliad. 

Achrededig yn Broffesiynol

youth and community work accreditations

Mae ein graddau Ieuenctid a Chymunedol yn cael eu cydnabod yn broffesiynol gan y Cydbwyllgor Negodi (CBN) a’u cymeradwyo gan Safonau Addysg a Hyfforddiant Cymru (SAH), sy’n golygu y byddwch yn graddio fel gweithiwr ieuenctid a chymuned cwbl gymwys. 

Rhagolygon Gyrfa

career prospects

Mae 99% o’n graddedigion Gwaith Ieuenctid a Chymunedol mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis i raddio (Arolwg Graddedigion, DLHE 2018). Mae ein graddau yn eich paratoi i ddod yn weithiwr ieuenctid a chymuned proffesiynol. Mae gan fodiwlau a addysgir ym Mhrifysgol De Cymru ganlyniadau clir sydd wedi'u cysylltu'n benodol â'r sgiliau y mae cyflogwyr eu heisiau gan raddedigion sy'n rhoi hyder i chi lwyddo yn eich dewis broffesiwn. 


Cyrsiau Gwaith Ieuenctid

Ôl-raddedig


LLEOLIADAU

Profi De Cymru

Mae'r lleoedd rydych chi'n eu hastudio ac yn byw yn gwneud gwahaniaeth mawr i'r hyn a gewch o'r brifysgol. Mae’n bwysig bod yn rhywle sy’n teimlo fel cartref, ond a all hefyd eich synnu. Mae De Cymru yn cynnig profiadau cyfoethog, gyda Chaerdydd yn ganolog. 

Gyda champysau yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, gallwch brofi’r amrywiaeth sydd gan dde Cymru i’w gynnig – bwrlwm y dinasoedd, harddwch yr arfordir, a llonyddwch cefn gwlad. 

Mae gennym ni bum campws ar draws tri lleoliad, ond un brifysgol ydyn ni. Mae pob campws yn agored i chi a beth bynnag sy'n eich ysbrydoli, mae croeso i chi bob amser. 

locations-tile-v3.jpg

Diwrnodau Agored

Profi PDC

Ymunwch â ni mewn diwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfyddwch y cyfleoedd sy'n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru. 

Byddwch yn cael y cyfle i grwydro ein campysau yng Nghaerdydd, Casnewydd neu Bontypridd, cwrdd â staff academaidd a myfyrwyr presennol, dysgu am fywyd ym Mhrifysgol De Cymru ac arian myfyrwyr, a chymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy'n ymwneud â'ch cwrs. I'r rhai na allant fynychu digwyddiad ar y campws, rydym yn cynnal digwyddiadau ar-lein ac ar-alw. Mae digonedd o ffyrdd i ddarganfod beth yw pwrpas PDC. 

Peidiwch ag anghofio i ddilyn ni ar gymdeithasol i gadw i fyny â'r hyn sy'n digwydd ym Mhrifysgol De Cymru. #TeuluPDC 

open-days-tile-v1.jpg

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Rhoi Theori ar Waith

Mae cwrs yn PDC yn fwy na gradd yn unig. Rydym yn creu graddedigion sy'n barod ar gyfer yfory. Pobl sy'n barod i adeiladu eu gyrfaoedd ac sydd â'r meddylfryd i lwyddo trwy radd sy'n canolbwyntio 100% ar yr hyn sydd ei angen ar gyflogwyr yn y dyfodol. 

O brosiectau sy'n seiliedig ar arferion gwaith i amser yn y gweithle i interniaethau a lleoliadau, byddwn yn eich helpu i feithrin sgiliau sy'n barod am swydd ac ennill profiad perthnasol ar gyfer eich gyrfa. Rydym hefyd yn cynnig cymorth ymarferol gyda chwblhau ceisiadau am swyddi ac ymarfer technegau cyfweliad. Mae cefnogaeth ar gael bob cam o'r ffordd. 

Katie Biddick.jpg


Gwneud Cais

Apply to USW

Barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.                                                                  

Siarad

Chat with us

Siarad gyda'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydym yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.                                                          

Bywyd PDC

student life

Gwnewch ffrindiau am oes, rhowch gynnig ar lawer o bethau newydd a dewch yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen. 

Llety

accommodation

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei astudio. Dewch i ni ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.