teaching icon.png

Rydym wedi croesawu siaradwyr gwadd anhygoel o’r heddluoedd, sefydliadau cydraddoldeb a llywodraeth leol

work icon.png

Gall myfyrwyr ymgymryd ag interniaeth 10 wythnos i ennill hyder a sgiliau yn eu hail flwyddyn 

earth icon.png

Astudiwch am hyd at flwyddyn yn Ewrop neu’r UDA i gael persbectif rhyngwladol a hwb i CV 

survey-1

Mae Polisi Cymdeithasol ym Mhrifysgol De Cymru ar y brig yng Nghymru ar gyfer cymuned dysgu - Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022


Graddau Gwasanaethau Cyhoeddus

Arwain Yfory

Mae gwasanaethau cyhoeddus yn effeithio ar ein bywydau o ddydd i ddydd mewn sawl ffordd; o gasglu sbwriel i adfywio cymunedol, a’r amddiffyniad a ddarperir gan y gwasanaethau brys a’r gwasanaeth iechyd. 

Gan edrych ar faterion pŵer a gwneud penderfyniadau, byddwch yn ymchwilio i sut mae penderfyniadau'n digwydd, pwy sy'n eu gwneud a pha wahaniaeth maen nhw'n ei wneud yn y byd go iawn. Yn gyfeillgar ac yn gynhwysol, rydym yn darparu amgylchedd sy'n sicrhau bod myfyrwyr yn cyflawni'r canlyniadau y maent yn eu haeddu. 

Dysgir gan Arbenigwyr Arweiniol

Public Services Experts

Mae gan staff sy’n addysgu gwasanaethau cyhoeddus ym Mhrifysgol De Cymru flynyddoedd o brofiad o gyflwyno gwobrau i’r sector cyhoeddus, ac mae gan bob un ohonynt broffil ymchwil cryf yn y maes. Mae ein myfyrwyr yn elwa o amrywiaeth o ddigwyddiadau siaradwyr gwadd, gan gynnwys o heddluoedd, sefydliadau cydraddoldeb a llywodraeth leol. 

Profiad Byd Go-Iawn

Real World Experience

Gan edrych ar faterion pŵer a gwneud penderfyniadau, byddwch yn ymchwilio i sut mae penderfyniadau'n digwydd, pwy sy'n eu gwneud a pha wahaniaeth maen nhw'n ei wneud yn y byd go iawn. Mae gan fyfyrwyr Polisi Cymdeithasol fynediad i'r Gyfres Dewisiadau Byd-eang, sy'n cynnwys siaradwyr gwadd proffil uchel gan gynnwys Syr John Major a'r Fonesig Shami Chakrabarti.

Datblygiad Proffesiynnol

Professional Development

Mae gan y Brifysgol draddodiad hir o ddarparu cyrsiau rheoli gofal iechyd o ansawdd uchel ac mae wedi darparu rhaglenni ôl-raddedig tebyg yn llwyddiannus ers dros 20 mlynedd. Mae myfyrwyr yn cael y cyfle i ymgymryd ag interniaeth 10 wythnos yn ystod ail flwyddyn y radd a gallant astudio am hyd at flwyddyn yn Ewrop neu UDA i gael persbectif rhyngwladol a hwb CV. 


Cyrsiau Gwasanaethau Cyhoeddus

Cyrsiau Is-raddedig

Cyrsiau Ôl-raddedig


Lleoliadau

Profi De Cymru

Mae'r lleoedd rydych chi'n eu hastudio ac yn byw yn gwneud gwahaniaeth mawr i'r hyn a gewch o'r brifysgol. Mae’n bwysig bod yn rhywle sy’n teimlo fel cartref, ond a all hefyd eich synnu. Mae De Cymru yn cynnig profiadau cyfoethog, gyda Chaerdydd yn ganolog. 

Gyda champysau yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, gallwch brofi’r amrywiaeth sydd gan dde Cymru i’w gynnig – bwrlwm y dinasoedd, harddwch yr arfordir, a llonyddwch cefn gwlad. 

Mae gennym ni bum campws ar draws tri lleoliad, ond un brifysgol ydyn ni. Mae pob campws yn agored i chi a beth bynnag sy'n eich ysbrydoli, mae croeso i chi bob amser. 

Experience South Wales

Diwrnodau Agored

Profi PDC

Ymunwch â ni mewn diwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfyddwch y cyfleoedd sy'n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru. 

Byddwch yn cael y cyfle i grwydro ein campysau yng Nghaerdydd, Casnewydd neu Bontypridd, cwrdd â staff academaidd a myfyrwyr presennol, dysgu am fywyd ym Mhrifysgol De Cymru ac arian myfyrwyr, a chymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy'n ymwneud â'ch cwrs. I'r rhai na allant fynychu digwyddiad ar y campws, rydym yn cynnal digwyddiadau ar-lein ac ar-alw. Mae digonedd o ffyrdd i ddarganfod beth yw pwrpas PDC. 

Peidiwch ag anghofio i ddilyn ni ar gymdeithasol i gadw i fyny â'r hyn sy'n digwydd ym Mhrifysgol De Cymru. #TeuluPDC 

Explore USW Open Days

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Rhoi Theori ar Waith

Mae cwrs yn PDC yn fwy na gradd yn unig. Rydym yn creu graddedigion sy'n barod ar gyfer yfory. Pobl sy'n barod i adeiladu eu gyrfaoedd ac sydd â'r meddylfryd i lwyddo trwy radd sy'n canolbwyntio 100% ar yr hyn sydd ei angen ar gyflogwyr yn y dyfodol. 

O brosiectau sy'n seiliedig ar arferion gwaith i amser yn y gweithle i interniaethau a lleoliadau, byddwn yn eich helpu i feithrin sgiliau sy'n barod am swydd ac ennill profiad perthnasol ar gyfer eich gyrfa. Rydym hefyd yn cynnig cymorth ymarferol gyda chwblhau ceisiadau am swyddi ac ymarfer technegau cyfweliad. Mae cefnogaeth ar gael bob cam o'r ffordd. 


Luke Goddard and Alex Wadham - Public Services1.jpg


Gwneud Cais

Apply to USW

Barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.                                                                  

Siarad

Chat with us

Siarad gyda'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydym yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.                                                          

Bywyd PDC

student life

Gwnewch ffrindiau am oes, rhowch gynnig ar lawer o bethau newydd a dewch yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen.

Llety

accommodation

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei astudio. Dewch i ni ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.