science icon.png

Mae ein buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd mewn labordai yn golygu bod ein myfyrwyr yn cael eu haddysgu yn yr amgylchedd dysgu gorau posibl

survey-1

Mae ein graddau wedi'u hachredu gan y cyrff proffesiynol perthnasol, gan sicrhau gwerth a chydnabyddiaeth o'n cyrsiau gradd i gyflogwyr

science icon.png

Mae ein holl gyrsiau yn ymarferol, o ddysgu yn y labordai ar y campws a’r Tŷ Safle Trosedd ar y campws i deithiau maes yn agos i’r campws a thramor.

graduation icon.png

Mae ein cyrsiau yn darparu cyfleoedd i ymgysylltu â diwydiant ar brosiectau a lleoliadau i helpu i ddatblygu CVs ein graddedigion


GRADDAU GWYDDONIAETH

Creu Gwyddonwyr y Dyfodol

Rydym yn cynnig ystod eang o raddau gwyddoniaeth ar draws y sbectrwm o gyrsiau o’r Gwyddorau Biolegol a Fforensig i’r Gwyddorau Amgylcheddol ac mae gennym lwybr i Feddygaeth trwy ein cwrs Gwyddorau Meddygol.

Wedi’u hachredu gan y cyrff proffesiynol perthnasol, mae ein graddau gwyddoniaeth yn cael eu cydnabod gan gyflogwyr, gan wella eich cyfleoedd cyflogadwyedd.

Mae maes pwnc Cemeg ym Mhrifysgol De Cymru yn cael ei raddio ar y brig yn y DU a Chymru am foddhad myfyrwyr - Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2021

Cyrsiau Achredig

Accredited Courses

Mae ein holl gyrsiau wedi’u hachredu gan gyrff proffesiynol sy’n golygu eu bod o’r safon uchaf.

Gallai astudio cwrs achrededig roi dechrau da i chi gael swydd yn eich diwydiant dewisol a datgloi drysau i swyddi lefel uchel.

Dysgu Ymarferol

hands on learning

Mae ein buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd yn golygu bod ein myfyrwyr yn cael eu haddysgu mewn amgylcheddau modern, pwrpasol.

Mae ein cyfleusterau labordy ar yr un lefel â disgwyliadau’r diwydiant ac rydym yn sicrhau ein bod yn ymgorffori sesiynau labordy ymarferol yn ein cyrsiau, tra bod ein tŷ lleoliad trosedd (yn y llun uchod) yn caniatáu ichi ddysgu am faterion posibl a allai godi mewn lleoliadau trosedd megis halogiad a sut i ei osgoi.

Cymdeithasau Myfyrwyr

societies

Mae ymuno â chymdeithas yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol De Cymru yn ffordd wych o gwrdd â phobl newydd sy'n rhannu eich diddordebau ac yn gwarantu bod eich amser yn PDC yn fythgofiadwy.

Mae gennym ni gymdeithasau sy'n canolbwyntio ar wyddoniaeth fel y gymdeithas prep meddygol!


Cyrsiau Gwyddoniaeth

Dewis Maes Pwnc


Cyfleusterau Gwyddoniaeth

Mannau Argraffiadol i Ddysgu O'u Mewn

Mae gan Brifysgol De Cymru rai o'r cyfleusterau gwyddoniaeth mwyaf trawiadol yn y DU, gan ddarparu'r sylfaen berffaith i fyfyrwyr ennill y sgiliau a'r profiad sydd eu hangen i lwyddo mewn rolau diwydiant.

Ewch ar daith bersonol o amgylch y Cyfleuster Hyfforddi Safle Trosedd anhygoel trwy wylio'r fideo, neu bori rhai o'n cyfleusterau gwyddoniaeth gwych trwy sgrolio drwy'r oriel ddelweddau isod.


Gwyddoniaeth yn PDC

Rhoi'r Sbotolau ar Wyddoniaeth

Laura_Pegg Pharmaceutical_Science

Lleoliadau Gwyddoniaeth

Mae ymgymryd â lleoliad gwaith yn gyfle gwych i chi gymhwyso'ch sgiliau presennol ac ennill rhai newydd o leoliad byd go iawn, yn ogystal â'ch rhoi ar y blaen yn y gystadleuaeth pan fyddwch chi'n graddio.

Yn PDC rydym yn creu graddedigion sy'n barod ar gyfer yfory. Rydym yn cynnig dysgu sy’n adlewyrchu gofynion cyflogwyr, ac yn arfogi ein myfyrwyr â’r sgiliau a’r profiad i lwyddo. Rydym yn cynhyrchu graddedigion sy'n barod am gyflogaeth sydd gam ar y blaen i'w cystadleuwyr.

Abigail - women in science

Menywod mewn Gwyddoniaeth

Mae mwy i wyddoniaeth na symiau a graffiau; trwy astudio un o'n graddau gwyddoniaeth, rydych chi'n agor y drws i ymchwil gyffrous sy'n torri tir newydd gyda phosibiliadau byd go iawn. Ym Mhrifysgol De Cymru, rydym yn falch o'r staff, y myfyrwyr a'r graddedigion sydd gennym mewn gwyddoniaeth a'r datblygiadau y maent yn eu gwneud yn eu meysydd.

Covid test team.jpg

Chwaraeodd ymchwilwyr PDC rôl hanfodol mewn profion diagnostig ar gyfer Covid-19

Mae academyddion ym Mhrifysgol De Cymru wedi datblygu prawf diagnostig cyflym ar gyfer Covid-19, i ganfod a yw pobl wedi'u heintio'n weithredol â'r firws SARS-CoV-2 gwaelodol.


Lleoliadau

Profi De Cymru

Mae'r lleoedd rydych chi'n eu hastudio ac yn byw yn gwneud gwahaniaeth mawr i'r hyn a gewch o'r brifysgol. Mae’n bwysig bod yn rhywle sy’n teimlo fel cartref, ond a all hefyd eich synnu. Mae De Cymru yn cynnig profiadau cyfoethog, gyda Chaerdydd yn ganolog.

Gyda champysau yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, gallwch brofi’r amrywiaeth sydd gan dde Cymru i’w gynnig – bwrlwm y dinasoedd, harddwch yr arfordir, a llonyddwch cefn gwlad.

Mae gennym ni bum campws ar draws tri lleoliad, ond un brifysgol ydyn ni. Mae pob campws yn agored i chi a beth bynnag sy'n eich ysbrydoli, mae croeso i chi bob amser.

Experience South Wales

Diwrnodau Agored

Profi PDC

Ymunwch â ni mewn diwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfyddwch y cyfleoedd sy'n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru.

Byddwch yn cael y cyfle i grwydro ein campysau yng Nghaerdydd, Casnewydd neu Bontypridd, cwrdd â staff academaidd a myfyrwyr presennol, dysgu am fywyd ym Mhrifysgol De Cymru ac arian myfyrwyr, a chymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy'n ymwneud â'ch cwrs. I'r rhai na allant fynychu digwyddiad ar y campws, rydym yn cynnal digwyddiadau ar-lein ac ar-alw. Mae digonedd o ffyrdd i ddarganfod beth yw pwrpas PDC.

Peidiwch ag anghofio ein dilyn ar gymdeithasol i gadw i fyny â'r hyn sy'n digwydd ym Mhrifysgol De Cymru. #TeuluPDC

Explore USW Open Days


Gwneud Cais

Apply to USW

Barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.                                                                   

Siarad

Chat with us

Sgwrsiwch gyda'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydym yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.        

Bywyd PDC

student life

Gwnewch ffrindiau am oes, rhowch gynnig ar lawer o bethau newydd a dewch yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen.

Llety

accommodation

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei astudio. Dewch i ni ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.