MENYWOD MEWN GWYDDONIAETH

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydym yn falch o'r staff, y myfyrwyr a'r graddedigion sydd gennym mewn gwyddoniaeth a'r datblygiadau y maent yn eu gwneud yn eu meysydd. I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched mewn Gwyddoniaeth, buom yn siarad â nifer o’n menywod rhagorol ym Mhrifysgol De Cymru i weld beth mae gwyddoniaeth yn ei olygu iddyn nhw.

Mae gennym amrywiaeth o gyrsiau gwyddoniaeth o is-raddedig ac ôl-raddedig i gyfleoedd ymchwil gwych, gan sicrhau bod gan ein myfyrwyr fynediad ymarferol i offer o safon diwydiant a'u bod yn barod i neidio i'r gweithle ar ôl iddynt raddio.


MENYWOD PDC YN STEM

Abi

Mae Abi wedi bod ag angerdd am wyddoniaeth erioed. Yr hyn a’i denodd at STEM ym Mhrifysgol De Cymru oedd y cyfle i astudio Fforensig a gweithio ar ymchwiliadau, trosedd, datrys problemau a dysgu ymarferol.

Mae'n crynhoi ei phrofiad ym Mhrifysgol De Cymru fel un pleserus, ymarferol ac unigryw.

Elisabet

Mae Elisabet yn fyfyriwr rhyngwladol sy'n astudio BSc (Anrh) Cyfrifiadureg. Ar ôl astudio dosbarth rhaglennu dewisol gartref, penderfynodd ei bod eisiau gwybod mwy ac astudio yn y maes hwn.

Ei chyngor yw bod y byd yn cael ei yrru gan dechnoleg, a bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddilyn gyrfa mewn cyfrifiadureg.

Beth

Mae Beth yn fyfyrwraig fforensig ym Mhrifysgol De Cymru. Ymchwiliodd i lawer o raddau cyn dewis Prifysgol De Cymru, ond yn y pen draw penderfynodd mai dyna'r cwrs iawn iddi oherwydd yr ymarferol mewn labordai bioleg a chemeg, a'r mynediad i'r cyfleuster hyfforddi lleoliadau trosedd.

Mae Beth yn mwynhau dysgu'r sgiliau ac yna eu rhoi ar waith o fewn prosiectau ymarferol efelychiedig sy'n atgynhyrchu sefyllfaoedd bywyd go iawn.

Dr. Kirstie Goggin 

Dywed Dr. Kirstie Goggin mai ennill ei PhD oedd y teimlad gorau yn y byd a'i bod wedi caniatáu iddi ddatblygu ei hun a gwthio ei hun fel menyw mewn gwyddoniaeth. Ers ei PhD, mae hi wedi cael cynnig ei swydd gyntaf yn y diwydiant.

Dywed Kirstie fod ymchwil bellach yn fwy nag erioed yn cadw’r byd i fynd, a’i bod yn eiriolwr enfawr dros ddilyn gyrfa ymchwil wyddonol.

shannan - women in science

Shannan Southwood-Samuel, llysgennad STEM a myfyriwr PHD

Roeddwn bob amser yn gweld fy hun yn hyfforddi i fod yn Addysg Gorfforol. athro - doedd dilyn gyrfa mewn gwyddoniaeth erioed wedi croesi fy meddwl hyd yn oed nes i mi gwrdd â fy athro Cemeg blwyddyn un ar ddeg.

Roedd hi'n fenyw anhygoel o ysbrydoledig. O roi desgiau a balŵns ar dân i wneud i gemeg ymddangos yn hawdd. Ar y pwynt hwnnw, roeddwn i'n gwybod mai cemeg oedd y diwydiant i mi.

Yn ystod fy Lefel A, deuthum yn llysgennad STEM a mynychais ddigwyddiadau i hyrwyddo merched mewn gwyddoniaeth ac i'w hannog i ystyried gyrfa mewn gwyddoniaeth.

Rwyf nawr yn cwblhau PhD mewn uwchraddio sgil-gynhyrchion poptai golosg gan Tata Steel.

Abi - women in nursing

Abbie Tattersfield, myfyriwr Gwyddorau Fforensig

Mae llawer o bobl yn eich gweld chi fel meddwl arall, nid ydyn nhw'n eich gweld chi fel menyw. Dim ond person arall ydych chi sydd â'r cymwysterau neu'r angerdd.

Peidiwch â rhoi'r gorau iddi. Gall fynd yn anodd ar brydiau, gwyddoniaeth. Mae yna lawer o fathemateg a gall fod yn gymhleth - ond mae yna bob amser ffyrdd o gwmpas hynny.

Mae gwyddoniaeth bob amser yn newid: yn aml, nid oes un ateb neu ateb mewn gwirionedd, felly rydych chi bob amser yn dysgu pethau newydd.

Rwyf am fynd i ryfela cemegol, biolegol a radiolegol. Mae gwyddoniaeth yn sail i hynny mewn gwirionedd, felly mae angen i chi fod â gwybodaeth dda am sut mae'r asiantau hynny'n gweithio.

Dr_Tracie_McKinney - Biology and Human Biology lecturer

Dr. Tracie McKinney, arweinydd cwrs BSc (Anrh) Bioleg

Roedd gen i nifer o athrawon benywaidd yn yr ysgol i raddedigion. Roeddent yn wych, yn gweithio'n galed, ac yn uchel eu parch ymhlith myfyrwyr. Cymerodd sbel i mi sylwi nad oedd gan yr un ohonyn nhw blant.

Mae’r sefyllfa i fenywod mewn STEM yn gwella. Ta waeth, roedd hyn yn dipyn o agoriad llygad i mi. Roeddwn i bob amser eisiau teulu, ond roeddwn i eisiau bod yn ysgolhaig hefyd. Pam fod yn rhaid i'r pethau hyn fod yn annibynnol ar ei gilydd? Roedd gan y rhan fwyaf o fy athrawon gwrywaidd blant, ac ni wnaeth hynny erioed eu harafu.

Rydw i yno nawr, gyda’r plentyn cŵl yn y dref a swydd ddiogel fel uwch ddarlithydd. Rwyf wedi llwyddo i ddod o hyd i gydbwysedd cyfforddus i mi, ond ein gwaith ni yw gwneud yn siŵr bod hyn yn mynd yn haws i’r rhai sy’n dod ar ein hôl.


Pam Dewis Gwyddoniaeth?

O astudio gweithgaredd folcanig a pheryglon amgylcheddol yn Sisili i gasglu olion mewn lleoliad trosedd a dadansoddi sbesimenau ar gyfer cam-drin cyffuriau.

Mae mwy i wyddoniaeth na symiau a graffiau; trwy astudio un o'n graddau gwyddoniaeth, rydych chi'n agor y drws i ymchwil gyffrous sy'n torri tir newydd gyda phosibiliadau byd go iawn.

Cymerwch gip ar yr hyn sydd gan rai o'n myfyrwyr israddedig ac ymchwil i'w ddweud am astudio gwyddoniaeth.

Science Accreditation: Royal Society of Biology
Science Accreditation: Royal Society of Chemistry
Science Accreditation: The Chartered Society of Forensic Sciences