accredited icon.jpg

Cyfrannu at waith ymchwil, mynd i'r afael â heriau amgylcheddol a'u datrys 

Contribute To Research

Gweithio ar brosiectau amgylcheddol allanol ar gyfer endidau lleol, cenedlaethol a byd-eang 

environmental science icon.png

Cyfleoedd lleoliad a gwaith maes sy’n cyfrannu at astudio sy'n gyfoethog o ran profiad 

clipboard icon.png

Datblygu’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer ystod eang o yrfaoedd yn y sector amgylcheddol 


Graddau Gwyddorau Amgylcheddol

Yfory Cynaliadwy

Mae’r heriau a ddaw yn sgil newid yn yr hinsawdd a phwysau amgylcheddol eraill yn bygwth ein hamgylchedd naturiol a’n hiechyd, ein heconomi a’n seilwaith, ond mae angen inni ddarparu atebion ymarferol. 

Mae ein cyrsiau Gwyddorau Amgylcheddol yn canolbwyntio ar fynd i’r afael â heriau a datrys problemau newid hinsawdd, adnoddau adnewyddadwy, llygredd amgylcheddol, cadwraeth ar gyfer bioamrywiaeth a rheolaeth amgylcheddol. 

Byddwch yn cymryd eich angerdd dros yr amgylchedd ac yn ei wneud yn yrfa, gan ddysgu'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen o fewn yr economi werdd sy'n tyfu'n gyflym, ac yn ymfalchïo yn yr effaith a gewch ar agendâu cynaliadwyedd amgylcheddol lleol, cenedlaethol a byd-eang. 


Pedwerydd yn y DU ar gyfer addysgu Gwyddorau Daear a Môr (Canllaw Prifysgolion y Guardian 2024)


Dylwanadu Newid

incluence change

Mae ein graddau wedi’u trefnu’n gyfres o themâu, pob un yn cysylltu â’r sector amgylcheddol. Mae'r themâu hyn yn cynnwys newid yn yr hinsawdd, adnoddau adnewyddadwy ac ynni, bioamrywiaeth a chadwraeth, llygredd amgylcheddol, datblygu cynaliadwy, a rheolaeth amgylcheddol. Gallwch chwarae rhan allweddol wrth ddarparu atebion i'r heriau niferus y mae ein hamgylchedd yn eu hwynebu. 

Prosiectau mewn Diwydiant

projects in industry

Byddwch yn datblygu eich sgiliau a'ch profiad wrth i chi weithio ar brosiectau amgylcheddol allanol yn lleol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang. Bydd hyn yn eich galluogi i gael effaith gadarnhaol a thrawsnewidiol wrth i chi gynnwys cymdeithas, busnes a'r llywodraeth mewn atebion yn y dyfodol ar gyfer datblygu amgylcheddol cynaliadwy. 

Canolbwyntio ar Gyflogaeth

employment focused

Mae nifer y swyddi sy'n gysylltiedig â'r economi werdd yn tyfu'n gyflym, gan gynnwys swyddi sy'n talu'n dda wrth i lawer o sefydliadau a busnesau geisio lleihau eu heffaith amgylcheddol fwyfwy. Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio gyda diwydiant i ganolbwyntio ar gyflogaeth a bydd yn rhoi gwybodaeth, hyfforddiant a phrofiad i chi ym mhob un o'r sectorau allweddol ar gyfer cwrdd â heriau amgylcheddol y dyfodol. 


Cyrsiau Gwyddorau Amgylcheddol

Cyrsiau Is-raddedig

Mae'r cwrs hwn yn rhaglen sy'n canolbwyntio ar y dyfodol ac yn seiliedig ar atebion mewn gwyddor amgylcheddol a newid yn yr hinsawdd. Bydd yn eich galluogi i gael effaith gadarnhaol a thrawsnewidiol wrth i chi ymgysylltu â chymdeithas, busnes a llywodraeth mewn datrysiadau ar gyfer datblygu cynaliadwy amgylcheddol yn y dyfodol. Byddwch yn ennill y sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen i ddilyn gyrfa yn yr economi werdd a'r sector amgylcheddol sy'n tyfu'n gyflym. 

Os nad oes gennych y pynciau neu'r graddau cywir i gofrestru'n uniongyrchol ar ein gradd BSc (Anrh) Gwyddorau Amgylcheddol, mae'r cwrs hwn yn cynnig llwybr amgen i astudio gradd gyda blwyddyn sylfaen ychwanegol. Bydd y flwyddyn ragarweiniol ychwanegol hon yn rhoi'r sylfaen sydd ei hangen arnoch i ddechrau astudio ar lefel gradd. 

Cyrsiau Ôl-raddedig

Gyda materion diogelwch, iechyd ac amgylcheddol yn dod yn fwyfwy pwysig, mae galw cynyddol am weithwyr proffesiynol sydd â'r sgiliau cywir. 

Mae amgylcheddau'r byd wedi cael eu bygwth ers amser maith gan effaith ddynol. Wrth i bwysau ar yr amgylchedd naturiol ddwysau, mae angen cynyddol am weithwyr proffesiynol medrus mewn cadwraeth a rheolaeth amgylcheddol. 

Mae amgylcheddau'r byd wedi cael eu bygwth ers amser maith gan effaith ddynol. Wrth i bwysau ar yr amgylchedd naturiol ddwysau, mae angen cynyddol am weithwyr proffesiynol medrus mewn cadwraeth a rheolaeth amgylcheddol. 


Gwaith Maes a Lleoliadau

Bod yn Ymarferol

Oes gennych chi angerdd am ddysgu ymarferol? Mae'r cyfleoedd gwaith maes sydd ar gael trwy gyrsiau Gwyddorau Amgylcheddol PDC yn eich rhoi ar flaen y gad o ran dysgu yn y maes. 

Mae Caerdydd, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg i gyd gerllaw ac yn darparu labordy naturiol ar gyfer astudio. Rydym hefyd yn cynnig portffolio rhyngwladol trawiadol o waith maes. 

Byddwch yn cael cyfleoedd i ddatblygu ymhellach eich sgiliau ymarferol, dealltwriaeth a chymhwysiad trwy gymryd rhan yn ein cyrsiau maes preswyl. 


Lleoliadau

Profi De Cymru

Mae'r lleoedd rydych chi'n eu hastudio ac yn byw yn gwneud gwahaniaeth mawr i'r hyn a gewch o'r brifysgol. Mae’n bwysig bod yn rhywle sy’n teimlo fel cartref, ond a all hefyd eich synnu. Mae De Cymru yn cynnig profiadau cyfoethog, gyda Chaerdydd yn ganolog.  

Gyda champysau yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, gallwch brofi’r amrywiaeth sydd gan dde Cymru i’w gynnig – bwrlwm y dinasoedd, harddwch yr arfordir, a llonyddwch cefn gwlad. 

Mae gennym ni bum campws ar draws tri lleoliad, ond un brifysgol ydyn ni. Mae pob campws yn agored i chi a beth bynnag sy'n eich ysbrydoli, mae croeso i chi bob amser. 

locations-tile-v3.jpg

Diwrnodau Agored

Profi PDC

Ymunwch â ni mewn diwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfyddwch y cyfleoedd sy'n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru. 

Byddwch yn cael y cyfle i grwydro ein campysau yng Nghaerdydd, Casnewydd neu Bontypridd, cwrdd â staff academaidd a myfyrwyr presennol, dysgu am fywyd ym Mhrifysgol De Cymru ac arian myfyrwyr, a chymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy'n ymwneud â'ch cwrs. I'r rhai na allant fynychu digwyddiad ar y campws, rydym yn cynnal digwyddiadau ar-lein ac ar-alw. Mae digonedd o ffyrdd i ddarganfod beth yw pwrpas PDC. 

Peidiwch ag anghofio i ddilyn ni ar gymdeithasol i gadw i fyny â'r hyn sy'n digwydd ym Mhrifysgol De Cymru. #TeuluPDC 

open-days-tile-v1.jpg

Ymchwil Gwyddorau Amgylcheddol

Dylanwadu ar Newid

Yn gydradd gyntaf yn y DU am effaith allan o 40 o brifysgolion, mae ein hymchwil yn aml yn dod â chyfleusterau o safon fyd-eang, megis offer arbenigol a labordai o’r radd flaenaf, y byddwch yn gallu cael mynediad iddynt. Gallwch chi brofi'r theori rydych chi wedi'i ddysgu yn yr ystafell ddosbarth, gyda chefnogaeth ymchwilwyr gweithredol.

Mae cael eich addysgu gan ymchwilwyr gweithredol yn rhoi mynediad breintiedig i chi at yr arfer a'r wybodaeth ddiweddaraf yn eich maes.

Oherwydd ymrwymiad Prifysgol De Cymru i ymchwil, mae 100% o effaith ein hymchwil yn y Gwyddorau Amgylcheddol yn rhagorol yn rhyngwladol.

Environmental Sciences Research


Gwneud Cais

Apply to USW

Barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.

Siarad

Chat with us

Siarad gyda'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydym yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.                                                          

Bywyd PDC

student life

Gwnewch ffrindiau am oes, rhowch gynnig ar lawer o bethau newydd a dewch yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen.  

Llety

accommodation

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei astudio. Dewch i ni ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.