learn-in-impressive-facilities-icon.jpg

Cyfleusterau trawiadol gyda labordai pwrpasol ac offer arbenigol 

opportunities-for-field-trips-icon.jpg

Teithiau maes i leoliadau ledled y byd i ddatblygu sgiliau ac ennill profiad 

taught-by-industry-experts-icon.jpg

Wedi'i addysgu a'i arwain gan ddarlithwyr sy'n arbenigwyr yn y diwydiant 

a-focus-on-employability-icon.jpg

Ffocws ar gyflogadwyedd a gyrfaoedd, gan lenwi'r galw am raddedigion 


Graddau Gwyddorau Biolegol

Creu Gwyddonwyr y Dyfodol

Astudiaeth wyddonol o fywyd yw bioleg. Mae'n effeithio ar bopeth. Anaml y bydd diwrnod yn mynd heibio heb i ryw bwnc cysylltiedig â bioleg ymddangos ar y tudalennau blaen nac ar ein sgriniau teledu, boed yn ymwneud â chnydau a addaswyd yn enetig, meddygaeth drofannol, ffarmacoleg, anatomeg a ffisioleg neu imiwnoleg a firoleg. 

Gyda’r cyfuniad cywir o wybodaeth wyddonol, profiad ymarferol a gwaith maes rhyfeddol, rhyngwladol yn aml, mae ein graddedigion Gwyddorau Biolegol yn wyddonwyr cyflawn. 

Mae Prifysgol De Cymru hefyd yn cynnig graddau yn y Gwyddorau Meddygol lle byddwch yn astudio meysydd fel anatomeg, biocemeg a ffisioleg. 

Galw Uchel am Raddedigion

high demand for graduates

Mae galw mawr am raddedigion Gwyddor Biolegol. Mae graddedigion ein gradd bioleg wedi dod o hyd i waith mewn amrywiaeth o feysydd, gan gynnwys ymgynghoriaeth amgylcheddol, labordai ysbytai, y diwydiant bwyd a diod, ac addysgu. Mae llawer o israddedigion bioleg yn symud ymlaen i radd ôl-raddedig mewn bioleg neu radd gwyddoniaeth. 

Teithiau Maes Integredig

integrated field trips

Gyda’r cyfuniad cywir o wybodaeth wyddonol, profiad ymarferol a gwaith maes rhyfeddol, rhyngwladol yn aml, mae ein graddedigion Gwyddorau Biolegol yn wyddonwyr cyflawn. Byddwch hefyd yn datblygu eich sgiliau gwyddonol ar deithiau maes yn y DU, ac yn cael y dewis i gymhwyso technegau ymchwil yng nghoedwigoedd trofannol a riffiau cwrel Asia neu Ganol America. 

Cyfleusterau Trawiadol

impressive facilities

Mae ein labordai George Knox yn rhan o fuddsoddiad gwerth £15m mewn gwyddoniaeth ar gyfer y Brifysgol, sy’n golygu y byddwch yn cael eich addysgu mewn gofodau newydd gydag offer da. Mae'r rhain yn ymuno ag adeilad rhestredig Gradd II Alfred Russel Wallace a ddefnyddir hefyd ar gyfer addysgu. 


Cysiau Gwyddorau Biolegol

Cyrsiau Is-raddedig

Cyrsiau Ôl-raddedig ac Ymchwil


Lleoliadau

Profi De Cymru

Mae'r lleoedd rydych chi'n eu hastudio ac yn byw yn gwneud gwahaniaeth mawr i'r hyn a gewch o'r brifysgol. Mae’n bwysig bod yn rhywle sy’n teimlo fel cartref, ond a all hefyd eich synnu. Mae De Cymru yn cynnig profiadau cyfoethog, gyda Chaerdydd yn ganolog. 

Gyda champysau yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, gallwch brofi’r amrywiaeth sydd gan dde Cymru i’w gynnig – bwrlwm y dinasoedd, harddwch yr arfordir, a llonyddwch cefn gwlad. 

Mae gennym ni bum campws ar draws tri lleoliad, ond un brifysgol ydyn ni. Mae pob campws yn agored i chi a beth bynnag sy'n eich ysbrydoli, mae croeso i chi bob amser. 

locations-tile-v3.jpg

Diwrnodau Agored

Profi PDC

Ymunwch â ni mewn diwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfyddwch y cyfleoedd sy'n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru. 

Byddwch yn cael y cyfle i grwydro ein campysau yng Nghaerdydd, Casnewydd neu Bontypridd, cwrdd â staff academaidd a myfyrwyr presennol, dysgu am fywyd ym Mhrifysgol De Cymru ac arian myfyrwyr, a chymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy'n ymwneud â'ch cwrs. I'r rhai na allant fynychu digwyddiad ar y campws, rydym yn cynnal digwyddiadau ar-lein ac ar-alw. Mae digonedd o ffyrdd i ddarganfod beth yw pwrpas PDC. 

Peidiwch ag anghofio i ddilyn ni ar gymdeithasol i gadw i fyny â'r hyn sy'n digwydd ym Mhrifysgol De Cymru. #TeuluPDC.

open-days-tile-v1.jpg

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Rhoi Theori ar Waith

Mae cwrs yn PDC yn fwy na gradd yn unig. Rydym yn creu graddedigion sy'n barod ar gyfer yfory. Pobl sy'n barod i adeiladu eu gyrfaoedd ac sydd â'r meddylfryd i lwyddo trwy radd sy'n canolbwyntio 100% ar yr hyn sydd ei angen ar gyflogwyr yn y dyfodol. 

O brosiectau sy'n seiliedig ar arferion gwaith i amser yn y gweithle i interniaethau a lleoliadau, byddwn yn eich helpu i feithrin sgiliau sy'n barod am swydd ac ennill profiad perthnasol ar gyfer eich gyrfa. Rydym hefyd yn cynnig cymorth ymarferol gyda chwblhau ceisiadau am swyddi ac ymarfer technegau cyfweliad. Mae cefnogaeth ar gael bob cam o'r ffordd. 

biologicial-sciences-careers.jpg


Gwneud Cais

Apply to USW

Barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.

Siarad

Chat with us

Siarad gyda'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydym yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. 

Bywyd PDC

student life

Gwnewch ffrindiau am oes, rhowch gynnig ar lawer o bethau newydd a dewch yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen.

Llety

accommodation

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei astudio. Dewch i ni ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.