taught-by-industry-experts-icon.jpg

Fel rhan o’n cyrsiau, mae myfyrwyr yn cael y cyfle i fynd ar leoliadau yn y diwydiant 

earth icon.png

Byddwch yn gallu manteisio ar ein buddsoddiad o £15m mewn cyfleusterau gwyddoniaeth 

learn-in-impressive-facilities-icon.jpg

Byddwch yn gallu manteisio ar ein buddsoddiad o £15m mewn cyfleusterau gwyddoniaeth 

survey-1

Mae ein cyrsiau wedi'u hachredu gan y Gymdeithas Frenhinol Cemeg


Graddau Gwyddorau Cemegol a Fferyllol

Creu Gwyddonwyr y Dyfodol

Mae galw mawr am raddedigion medrus gwyddoniaeth sy’n seiliedig ar gemeg, felly os mai’ch uchelgais yw darganfod y cyffur poblogaidd nesaf neu ymateb i’r her o addysgu gwyddoniaeth, ein cyrsiau ni yw’r cam cyntaf tuag at gyflawni’ch nod. 

Rydym yn cynnig detholiad o raddau, felly gallwch arbenigo mewn maes sydd o ddiddordeb i chi. Mae gennym hefyd gyrsiau blwyddyn sylfaen a chyfleoedd MSci ar ein cyrsiau Gwyddorau Cemegol a Fferyllol. Mae cyflogwyr wedi’u plesio gan brofiad a gwybodaeth ein myfyrwyr o ddulliau ac offer dadansoddol, sy’n berffaith pan fyddwch chi’n dechrau eich gyrfa yn y diwydiant amrywiol hwn. 

Barod am y Weithle

ready for the workplace

Mae cemegwyr yn gallu dilyn gyrfaoedd llwyddiannus mewn ystod eang o feysydd gwyddonol, busnes a masnachol, gan gynnwys gwyddor bwyd, ymchwil neu ddatblygiad fferyllol, a monitro amgylcheddol. Mae'r sgiliau a gewch o radd mewn cemeg yn cael eu gwerthfawrogi mewn proffesiynau eraill, er enghraifft, i hyfforddi ar gyfer gyrfaoedd mewn cyfraith patentau neu gyfrifeg. 

Cyrsiau Achrededig

accredited courses

Mae ein cyrsiau wedi'u hachredu gan y Gymdeithas Frenhinol Cemeg am fodloni'n rhannol y meini prawf academaidd ar gyfer statws Cemegydd Siartredig (CChem). Mae hyn yn golygu bod yr hyn a ddysgwch yn bodloni gofynion proffesiynol a bydd yn eich gwneud yn ymgeisydd mwy deniadol i gyflogwyr. 

Cyfleusterau Trawiadol

impressive facilities

Mae ein labordai George Knox yn rhan o fuddsoddiad gwerth £15m mewn gwyddoniaeth ar gyfer y Brifysgol, sy’n golygu y byddwch yn cael eich addysgu mewn gofodau newydd sydd ag offer da. Mae'r rhain yn ymuno ag adeilad rhestredig Gradd II Alfred Russel Wallace a ddefnyddir hefyd ar gyfer addysgu. 


Cyrsiau Gwyddorau Cemegol a Fferyllol

Cyrsiau Is-raddedig

Cyrsiau Ôl-raddedig


Addysgu a Chymorth Arbenigol

Cwrdd â'r Tîm

Un o elfennau pwysicaf unrhyw gwrs yw'r tîm y tu ôl iddo. Mae ein hacademyddion wedi gwneud cyfres o fideos ‘Cwrdd â’r tîm’ er mwyn i chi weld pwy fydd yn eich dysgu ym mis Medi a dod i’w hadnabod ar lefel fwy personol. 

Dr Suzy Kean yw rheolwr academaidd y Gwyddorau Cemegol a Fferyllol yn PDC. Yn y fideo hwn, mae Suzy yn cyffwrdd â’i phrofiadau amrywiol o weithio ym Mherfeddwlad Awstralia i reoli labordy ac yn pwysleisio pwysigrwydd menywod mewn gwyddoniaeth. 


Lleoliadau

Profi De Cymru

Mae'r lleoedd rydych chi'n eu hastudio ac yn byw yn gwneud gwahaniaeth mawr i'r hyn a gewch o'r brifysgol. Mae’n bwysig bod yn rhywle sy’n teimlo fel cartref, ond a all hefyd eich synnu. Mae De Cymru yn cynnig profiadau cyfoethog, gyda Chaerdydd yn ganolog. 

Gyda champysau yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, gallwch brofi’r amrywiaeth sydd gan dde Cymru i’w gynnig – bwrlwm y dinasoedd, harddwch yr arfordir, a llonyddwch cefn gwlad. 

Mae gennym ni bum campws ar draws tri lleoliad, ond un brifysgol ydyn ni. Mae pob campws yn agored i chi a beth bynnag sy'n eich ysbrydoli, mae croeso i chi bob amser. 

locations-tile-v3.jpg

Diwrnodau Agored

Profi PDC

Ymunwch â ni mewn diwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfyddwch y cyfleoedd sy'n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru. 

Byddwch yn cael y cyfle i grwydro ein campysau yng Nghaerdydd, Casnewydd neu Bontypridd, cwrdd â staff academaidd a myfyrwyr presennol, dysgu am fywyd ym Mhrifysgol De Cymru ac arian myfyrwyr, a chymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy'n ymwneud â'ch cwrs. I'r rhai na allant fynychu digwyddiad ar y campws, rydym yn cynnal digwyddiadau ar-lein ac ar-alw. Mae digonedd o ffyrdd i ddarganfod beth yw pwrpas PDC. 

Peidiwch ag anghofio i ddilyn ni ar gymdeithasol i gadw i fyny â'r hyn sy'n digwydd ym Mhrifysgol De Cymru. #TeuluPDC 

open-days-tile-v1.jpg

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Rhoi Theori ar Waith

Mae cwrs yn PDC yn fwy na gradd yn unig. Rydym yn creu graddedigion sy'n barod ar gyfer yfory. Pobl sy'n barod i adeiladu eu gyrfaoedd ac sydd â'r meddylfryd i lwyddo trwy radd sy'n canolbwyntio 100% ar yr hyn sydd ei angen ar gyflogwyr yn y dyfodol. 

O brosiectau sy'n seiliedig ar arferion gwaith i amser yn y gweithle i interniaethau a lleoliadau, byddwn yn eich helpu i feithrin sgiliau sy'n barod am swydd ac ennill profiad perthnasol ar gyfer eich gyrfa. Rydym hefyd yn cynnig cymorth ymarferol gyda chwblhau ceisiadau am swyddi ac ymarfer technegau cyfweliad. Mae cefnogaeth ar gael bob cam o'r ffordd. 

Employability and Careers - Chemical and Pharmaceutical Banner


Gwneud Cais

Apply to USW

Barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.                                                                   

Siarad

Chat with us

Siarad gyda'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydym yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.                                                            

Bywyd PDC

student life

Gwnewch ffrindiau am oes, rhowch gynnig ar lawer o bethau newydd a dewch yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen.

Llety

accommodation

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei astudio. Dewch i ni ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.