support icon.png

Ymunwch â'n Cymdeithas Paratoi Feddygol a chael cefnogaeth trwy gydol eich taith i feddygaeth mynediad graddedig

hospital icon.png

Treulio amser yn cael profiad clinigol go iawn mewn ysbytai a lleoliadau gofal iechyd cymunedol a thrwy ddysgu ar sail achosion

survey-1

Mae Gwyddorau Meddygol ym Mhrifysgol De Cymru ar y brig yn y DU am addysgu, cyfleoedd dysgu, asesu a llais myfyrwyr (ACF 2023)

doctor icon.png

Mae llawer o'n graddedigion yn symud ymlaen i feddygaeth mynediad graddedigion


Graddau Gwyddorau Meddygol

Profi Bywyd a Marwolaeth

Mae ein gradd Gwyddorau Meddygol wedi'i chynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd am ddod yn feddygon meddygol. 

Bob blwyddyn, mae deg lle ar gael ar y rhaglen meddygaeth A101 ym Mhrifysgol Caerdydd i raddedigion y cwrs hwn sydd â chymwysterau addas ac mae ein graddedigion hefyd yn gallu symud ymlaen i feddygaeth sylfaenol ar gyfer graddedigion mewn prifysgolion eraill. 

Atgyfnerthir addysgu pob maes pwnc, sy'n amrywio o anatomeg a ffisioleg i sgiliau clinigol a pholisi iechyd, trwy gymhwyso gwybodaeth ddamcaniaethol i senarios clinigol. Drwy gydol y radd Gwyddorau Meddygol byddwch yn cael hyfforddiant clinigol a phrofiad ymchwil gwerthfawr o leoliadau gwaith dwys mewn cyfleusterau GIG lleol. 

Yn ogystal â bod yn gymhwyster gwyddonol cryf, mae ein cwrs Gwyddorau Meddygol yn cynnwys cymhwyso gwybodaeth wyddonol i senarios clinigol gan ddefnyddio efelychiad a dysgu seiliedig ar achosion. 

Mae Gwyddorau Meddygol ym Mhrifysgol De Cymru ar y brig yn y DU am addysgu, cyfleoedd dysgu, asesu a llais myfyrwyr (ACF 2023)

Profiad Clinigol Go Iawn

Real Clinical Experience

Nodwedd allweddol o’r cwrs yw’r cyfle i dreulio amser yn cael profiad clinigol go iawn mewn ysbytai a lleoliadau gofal iechyd cymunedol, fel ward lawfeddygol ysbyty cyffredinol prysur. 

Byddwch yn cwblhau dau leoliad un wythnos yn y sector gofal iechyd, a bydd un ohonynt mewn lleoliad gofal aciwt. 

Dysgu Seiliedig ar Achosion

Case based learning

Mae Dysgu ar sail Achosion yn seiliedig ar senarios sy'n dynwared sefyllfaoedd bywyd go iawn ac mae hyn yn rhan allweddol o'r ffordd y caiff ein cwrs ei gyflwyno. Rydych chi'n defnyddio'r wybodaeth a'r sgiliau rydych chi'n eu datblygu o fodiwlau, ymarfer clinigol, ffisioleg glinigol, a ffurf a swyddogaeth ddynol i ddarparu golwg wybodus ar ddiagnosis claf. Drwy gydol y flwyddyn, mae achosion yn canolbwyntio ar un system corff dynol bob yn ail. Mae pob un yn cynnig senario unigryw ac yn cael ei gefnogi gan ddarlithoedd wedi'u teilwra. 

Cymdeithas Paratoi Feddygol

medical preperation society

Mae ein Cymdeithas Paratoi Feddygol yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau yn amrywio o weithdai i wella sgiliau clinigol i ffug arholiadau mynediad. Mae’r Gymdeithas hefyd yn mynychu’r Cynllun Meddygaeth Frys Cyn Ysbyty, a gynhelir gan Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd, sy’n rhoi cyfle i’n myfyrwyr integreiddio â myfyrwyr meddygol presennol. Gallwch ddilyn y gymdeithas ar Twitter. 


Cyrsiau Gwyddorau Meddygol

Cyrsiau Is-raddedig


LLEOLIADAU

Profi De Cymru

Mae'r lleoedd rydych chi'n eu hastudio ac yn byw yn gwneud gwahaniaeth mawr i'r hyn a gewch o'r brifysgol. Mae’n bwysig bod yn rhywle sy’n teimlo fel cartref, ond a all hefyd eich synnu. Mae De Cymru yn cynnig profiadau cyfoethog, gyda Chaerdydd yn ganolog. 

Gyda champysau yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, gallwch brofi’r amrywiaeth sydd gan dde Cymru i’w gynnig – bwrlwm y dinasoedd, harddwch yr arfordir, a llonyddwch cefn gwlad. 

Mae gennym ni bum campws ar draws tri lleoliad, ond un brifysgol ydyn ni. Mae pob campws yn agored i chi a beth bynnag sy'n eich ysbrydoli, mae croeso i chi bob amser.

Experience South Wales

Diwrnodau Agored

Profi PDC

Ymunwch â ni mewn diwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfyddwch y cyfleoedd sy'n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru. 

Byddwch yn cael y cyfle i grwydro ein campysau yng Nghaerdydd, Casnewydd neu Bontypridd, cwrdd â staff academaidd a myfyrwyr presennol, dysgu am fywyd ym Mhrifysgol De Cymru ac arian myfyrwyr, a chymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy'n ymwneud â'ch cwrs. I'r rhai na allant fynychu digwyddiad ar y campws, rydym yn cynnal digwyddiadau ar-lein ac ar-alw. Mae digonedd o ffyrdd i ddarganfod beth yw pwrpas PDC. 

Peidiwch ag anghofio i ddilyn ni ar gymdeithasol i gadw i fyny â'r hyn sy'n digwydd ym Mhrifysgol De Cymru. #TeuluPDC 

Explore USW Open Days

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Rhoi Theori ar Waith

Mae cwrs yn PDC yn fwy na gradd yn unig. Rydym yn creu graddedigion sy'n barod ar gyfer yfory. Pobl sy'n barod i adeiladu eu gyrfaoedd ac sydd â'r meddylfryd i lwyddo trwy radd sy'n canolbwyntio 100% ar yr hyn sydd ei angen ar gyflogwyr yn y dyfodol. 

O brosiectau sy'n seiliedig ar arferion gwaith i amser yn y gweithle i interniaethau a lleoliadau, byddwn yn eich helpu i feithrin sgiliau sy'n barod am swydd ac ennill profiad perthnasol ar gyfer eich gyrfa. Rydym hefyd yn cynnig cymorth ymarferol gyda chwblhau ceisiadau am swyddi ac ymarfer technegau cyfweliad. Mae cefnogaeth ar gael bob cam o'r ffordd. 

Medical Sciences human body


Gwneud Cais

Apply to USW

Barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.                                                                  

Siarad

Chat with us

Siarad gyda'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydym yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.                                                          

Bywyd PDC

student life

Gwnewch ffrindiau am oes, rhowch gynnig ar lawer o bethau newydd a dewch yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen.  

Llety

accommodation

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei astudio. Dewch i ni ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.