Contribute To Research

Archwiliwch fyd natur gyda chyfleoedd gwaith maes cenedlaethol a byd-eang

survey-1

Gwyddorau’r Ddaear ym Mhrifysgol De Cymru sydd ar y brig yng Nghymru am adnoddau addysgu a dysgu (ACF 2023)

accredited icon.jpg

Cyrsiau achrededig sy'n rhoi mantais gystadleuol o ran gyrfa i chi

University Icon

Dim ond prifysgol yn y DU sy'n cynnig graddau hanes naturiol yn seiliedig ar wyddoniaeth


Graddau Hanes Naturiol

Profi'r Byd Naturiol

Mae ein graddau hanes natur unigryw yn canolbwyntio ar bob agwedd ar fyd natur gyda phwyslais ar arsylwi a gwaith maes. Ni yw’r unig brifysgol yn y DU sy’n cynnig graddau hanes naturiol pwrpasol seiliedig ar wyddoniaeth ar hyn o bryd. 

Astudiaeth o organebau a'r ecosystemau y maent yn byw ynddynt yw Hanes Natur. Rydym yn dod ag astudiaethau gwyddonol ac arsylwadol o anifeiliaid, planhigion a’u hamgylcheddau ynghyd, tra hefyd yn rhoi profiad i fyfyrwyr mewn ffotograffiaeth ddigidol a gwneud ffilmio i astudio a dogfennu rhyfeddodau ac amrywiaeth y byd naturiol. 

Mae gan ein gradd Hanes Natur elfen maes ymarferol gref i chi ennill sgiliau allweddol mewn amrywiaeth o amgylcheddau. Mae ein myfyrwyr presennol yn mynd ar gyrsiau maes i Sir Benfro, Gwlad yr Iâ, Sbaen ac ar yr alldaith Hanes Natur ddewisol i Botswana.*  


Gwyddorau’r Ddaear ym Mhrifysgol De Cymru sydd ar y brig yng Nghymru am adnoddau addysgu a dysgu (ACF 2023)


Cyfleoedd Gwaith Maes

Fieldwork Opportunites

Mae Caerdydd, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg i gyd gerllaw ac yn darparu labordy naturiol ar gyfer astudio. Rydym hefyd yn cynnig portffolio rhyngwladol trawiadol o waith maes. Mae ein myfyrwyr wedi cael profiad maes ym Mhortiwgal, Gwlad yr Iâ, Gwlad Groeg, Gwlad Thai, y Caribî, Botswana, Sbaen ac Uganda. 

*Gall costau ychwanegol fod yn berthnasol ar gyfer gwaith maes rhyngwladol. 

Cyflesterau Gwych

Excellent Facilities

Mae ein myfyrwyr yn mwynhau labordai pwrpasol yn ogystal ag ymchwil o safon diwydiant a meddalwedd arbenigol sydd ar hyn o bryd yn cynnwys ArcGIS, ERDAS, RockWorks a MOVE. Mae gan y Brifysgol hefyd ystafell gyfryngau o'r radd flaenaf, sy'n rhoi mynediad i fyfyrwyr i ystod o offer gan gynnwys DSLR a chamerâu fideo, ac ystafell golygu cyfryngau. 

Cyrsiau Achrededig

Accredited Courses

Mae gennym achrediadau gan y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol, y Gymdeithas Ddaearegol a'r Sefydliad Siartredig Ecoleg a Rheolaeth Amgylcheddol sy'n adlewyrchu ansawdd ein cyrsiau. Rydym hefyd yn gyson uchel eu parch yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr, gan ddangos ein hymrwymiad i'n myfyrwyr ar y cyrsiau hyn. 


Cyrsiau Hanes Naturiol

Is-raddedig

Ôl-raddedig

Gweld Ein Gwaith Maes Ar Waith

Bod yn Ymarferol

Cael cipolwg ar sut beth yw cymryd rhan mewn gwaith maes ar amrywiol gyrsiau Hanes Naturiol a Chadwraeth Bywyd Gwyllt PDC.

Mae ein myfyrwyr wedi bod yn ddigon ffodus i wneud gwaith maes ar draws y byd. O Arfordir Treftadaeth Morgannwg i Uganda, rydym yn cynnig portffolio rhyngwladol trawiadol o waith maes.

Ar ôl gwneud gwaith maes ymarferol, mae graddedigion yn gadael PDC gydag amrywiaeth o sgiliau cyflogadwy.


Lleoliadau

Profi De Cymru

Mae'r lleoedd rydych chi'n eu hastudio ac yn byw yn gwneud gwahaniaeth mawr i'r hyn a gewch o'r brifysgol. Mae’n bwysig bod yn rhywle sy’n teimlo fel cartref, ond a all hefyd eich synnu. Mae De Cymru yn cynnig profiadau cyfoethog, gyda Chaerdydd yn ganolog. 

Gyda champysau yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, gallwch brofi’r amrywiaeth sydd gan dde Cymru i’w gynnig – bwrlwm y dinasoedd, harddwch yr arfordir, a llonyddwch cefn gwlad. 

Mae gennym ni bum campws ar draws tri lleoliad, ond un brifysgol ydyn ni. Mae pob campws yn agored i chi a beth bynnag sy'n eich ysbrydoli, mae croeso i chi bob amser. 

locations-tile-v3.jpg

Diwrnodau Agored

Profi PDC

Ymunwch â ni mewn diwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfyddwch y cyfleoedd sy'n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru. 

Byddwch yn cael y cyfle i grwydro ein campysau yng Nghaerdydd, Casnewydd neu Bontypridd, cwrdd â staff academaidd a myfyrwyr presennol, dysgu am fywyd ym Mhrifysgol De Cymru ac arian myfyrwyr, a chymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy'n ymwneud â'ch cwrs. I'r rhai na allant fynychu digwyddiad ar y campws, rydym yn cynnal digwyddiadau ar-lein ac ar-alw. Mae digonedd o ffyrdd i ddarganfod beth yw pwrpas PDC. 

Peidiwch ag anghofio i ddilyn ni ar gymdeithasol i gadw i fyny â'r hyn sy'n digwydd ym Mhrifysgol De Cymru. #TeuluPDC 

open-days-tile-v1.jpg

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Rhoi Theori ar Waith

Mae cwrs yn PDC yn fwy na gradd yn unig. Rydym yn creu graddedigion sy'n barod ar gyfer yfory. Pobl sy'n barod i adeiladu eu gyrfaoedd ac sydd â'r meddylfryd i lwyddo trwy radd sy'n canolbwyntio 100% ar yr hyn sydd ei angen ar gyflogwyr yn y dyfodol. 

O brosiectau sy'n seiliedig ar arferion gwaith i amser yn y gweithle i interniaethau a lleoliadau, byddwn yn eich helpu i feithrin sgiliau sy'n barod am swydd ac ennill profiad perthnasol ar gyfer eich gyrfa. Rydym hefyd yn cynnig cymorth ymarferol gyda chwblhau ceisiadau am swyddi ac ymarfer technegau cyfweliad. Mae cefnogaeth ar gael bob cam o'r ffordd. 

Careers and Employability Natural History


Gwneud Cais

Apply to USW

Barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.                                                                  

Siarad

Chat with us

Siarad gyda'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydym yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.                                                          

Bywyd PDC

student life

Gwnewch ffrindiau am oes, rhowch gynnig ar lawer o bethau newydd a dewch yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen.  

Llety

accommodation

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei astudio. Dewch i ni ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.