writing icon

Astudiwch amrywiaeth o hanesion; gwleidyddol, economaidd, cymdeithasol, deallusol a diwylliannol

survey-1

Mae Hanes yn PDC ar y brig yng Nghymru ar gyfer addysgu, cyfleoedd dysgu, adnoddau dysgu - ACF 2023

teaching icon.png

Addaswch rannau o'ch gradd ac arbenigo mewn meysydd sydd o ddiddordeb mwyaf i chi 

work icon.png

Ymgymryd â modiwl dysgu seiliedig ar waith i gael profiad gwaith 


Graddau Hanes

Archwilio Hanesion Byd-eang

Mae graddau hanes ym Mhrifysgol De Cymru yn rhoi’r cyfle i astudio amrywiaeth o hanesion gwleidyddol, economaidd, cymdeithasol, deallusol a diwylliannol o hanes Prydain ac Ewrop, yr Americas o’r cyfnod trefedigaethol hyd heddiw, ac agweddau ar hanes byd-eang o Giwba i Tsieina. 

Rydym yn rhoi pwyslais ar ddatblygu eich sgiliau wrth gasglu a gwerthuso tystiolaeth, a dysgu sut i adeiladu dadleuon sy'n rhesymegol ac wedi'u cyflwyno'n dda. Byddwch yn cael eich addysgu gan staff sy'n ymchwilwyr a gydnabyddir yn rhyngwladol. Mae hyn yn llywio’r hyn rydych chi’n ei ddysgu yn yr ystafell ddosbarth, felly byddwch chi’n elwa o’r canfyddiadau hanesyddol diweddaraf ac yn eich paratoi ar gyfer ystod eang o swyddi. 

Hanes yw un o feysydd ymchwil mwyaf llwyddiannus y Brifysgol. Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021 – mesur swyddogol y llywodraeth o allu ymchwil – graddiwyd 74% o’n hymchwil Hanes yn y ddau gategori uchaf: ‘arwain y byd’ ac ‘rhagorol yn rhyngwladol’. Mae 100% o’n heffaith ymchwil yn arwain y byd neu’n rhagorol yn rhyngwladol (4*/3*).

Ymhlith y pump uchaf yn y DU ar gyfer asesu Hanes (Canllaw Prifysgolion y Guardian 2024)

Ar y brig yng Nghymru ar gyfer addysgu ac asesu Hanes (Canllaw Prifysgolion y Guardian 2024)

Darlithwyr Arbenigol

expert lecturers

Mae ein graddau Hanes yn sicrhau bod myfyrwyr yn ennill sgiliau digidol gwiriadwy, gan gynnwys defnyddio a chynhyrchu podledu, blogio a geomapio. Mae ein staff academaidd i gyd yn cymryd rhan weithredol mewn ymchwil o hud modern cynnar i UDA yn y 1960au, felly byddwch yn cael eich addysgu gan staff sydd ar flaen y gad yn eu meysydd arbenigol. 

Creu Hanes eich Hun

make your own history

Mae hanes ym Mhrifysgol De Cymru yn cael ei gyflwyno trwy ddysgu cyfunol – gan ddefnyddio addysgu yn yr ystafell ddosbarth gydag opsiwn ar gyfer ffrydio byw; sicrhau bod ein myfyrwyr yn cadw mewn cysylltiad Mae ein graddau Hanes yn eich galluogi i addasu rhannau o’ch modiwlau ail a thrydedd flwyddyn, gan ganiatáu ichi arbenigo yn y meysydd sydd o’r diddordeb mwyaf i chi, boed hynny’n ddewiniaeth, merched ym Mhrydain fodern neu America yn y Chwedegau, yno yn ddigon i ddewis ohono. 

Lleoliadau Gwaith

Work placements

Gall myfyrwyr ar ein graddau Hanes ddewis ymgymryd â modiwl dysgu seiliedig ar waith i ennill profiad fel rhan o’u gradd, gyda chefnogaeth cynghorwyr gyrfaoedd arbenigol. Mae myfyrwyr wedi cael profiad o weithio mewn ysgolion ac amgueddfeydd yn yr ardal leol a gall lleoliadau fod yn addas ar gyfer eich diddordebau unigol. 


Cyrsiau Hanes

Dod o hyd i Gwrs


YMCHWIL AG EFFAITH

Mae ymchwil hanes PDC yn cael ei rhestru ar y cyd yn gyntaf yn y DU am ei heffaith ardderchog ar fywyd go iawn o'r radd flaenaf yn fyd-eang neu'n rhyngwladol. 

Dysgwch fwy am sut mae ymchwil Hanes PDC yn gwneud gwahaniaeth yn y byd go iawn, gan newid bywydau, a'r byd, er gwell.

LLEOLIADAU

Profi De Cymru

Mae'r lleoedd rydych chi'n eu hastudio ac yn byw yn gwneud gwahaniaeth mawr i'r hyn a gewch o'r brifysgol. Mae’n bwysig bod yn rhywle sy’n teimlo fel cartref, ond a all hefyd eich synnu. Mae De Cymru yn cynnig profiadau cyfoethog, gyda Chaerdydd yn ganolog. 

Gyda champysau yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, gallwch brofi’r amrywiaeth sydd gan dde Cymru i’w gynnig – bwrlwm y dinasoedd, harddwch yr arfordir, a llonyddwch cefn gwlad. 

Mae gennym ni bum campws ar draws tri lleoliad, ond un brifysgol ydyn ni. Mae pob campws yn agored i chi a beth bynnag sy'n eich ysbrydoli, mae croeso i chi bob amser. 

Experience South Wales

Diwrnodau Agored

Profi PDC

Ymunwch â ni mewn diwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfyddwch y cyfleoedd sy'n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru. 

Byddwch yn cael y cyfle i grwydro ein campysau yng Nghaerdydd, Casnewydd neu Bontypridd, cwrdd â staff academaidd a myfyrwyr presennol, dysgu am fywyd ym Mhrifysgol De Cymru ac arian myfyrwyr, a chymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy'n ymwneud â'ch cwrs. I'r rhai na allant fynychu digwyddiad ar y campws, rydym yn cynnal digwyddiadau ar-lein ac ar-alw. Mae digonedd o ffyrdd i ddarganfod beth yw pwrpas PDC. 

Peidiwch ag anghofio i ddilyn ni ar gymdeithasol i gadw i fyny â'r hyn sy'n digwydd ym Mhrifysgol De Cymru. #TeuluPDC 

Explore USW Open Days

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Rhoi Theori ar Waith

Mae cwrs yn PDC yn fwy na gradd yn unig. Rydym yn creu graddedigion sy'n barod ar gyfer yfory. Pobl sy'n barod i adeiladu eu gyrfaoedd ac sydd â'r meddylfryd i lwyddo trwy radd sy'n canolbwyntio 100% ar yr hyn sydd ei angen ar gyflogwyr yn y dyfodol. 

O brosiectau sy'n seiliedig ar arferion gwaith i amser yn y gweithle i interniaethau a lleoliadau, byddwn yn eich helpu i feithrin sgiliau sy'n barod am swydd ac ennill profiad perthnasol ar gyfer eich gyrfa. Rydym hefyd yn cynnig cymorth ymarferol gyda chwblhau ceisiadau am swyddi ac ymarfer technegau cyfweliad. Mae cefnogaeth ar gael bob cam o'r ffordd. 

Jake McDonald from Cardiff achieved his MA by Research (History) degree in December 2019.


Gwneud Cais

Apply to USW

Barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.                                                                   

Siarad

Chat with us

Siarad gyda'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydym yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.                                                          

Bywyd PDC

student life

Gwnewch ffrindiau am oes, rhowch gynnig ar lawer o bethau newydd a dewch yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen.  

Llety

accommodation

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei astudio. Dewch i ni ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.