teaching icon.png

Addysgir gan gyn-staff yr heddlu ac academyddion o fri rhyngwladol

scales icon.png

Enillwch y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer heriau heddlua modern

police icon.png

Mae ein myfyrwyr yn defnyddio’r un system yn union y mae’r heddlu’n ei defnyddio i hyfforddi eu staff 

accredited icon.jpg

Addysgir y cyrsiau ers dros 15 mlynedd ac fe’u cydnabyddir gan heddluoedd yng Nghymru a Lloegr


Graddau Heddlua a Diogelwch

Profi Drosedd Bywyd Go Iawn

Dechreuwch eich gyrfa gyda hyfforddiant lleoliad trosedd realistig mewn cyfleusterau addysgu drwy drochi, a addysgir gan gyn-staff yr heddlu sy'n gallu rhannu cyfoeth o wybodaeth weithredol. 

Mae ein cwrs heddlua proffesiynol hefyd yn cael ei gydnabod gan heddluoedd yng Nghymru a Lloegr, gan roi'r fantais gystadleuol honno i chi wrth wneud cais i'r heddlu. Felly byddwch yn gallu dechrau ar y gwaith gyda hyfforddiant yn y gwaith os byddwch yn llwyddiannus. 

Mae gennym hefyd gyrsiau blasu y gallwch eu cwblhau i gael teimlad o'r pwnc cyn cychwyn ar eich gradd. 

Academyddion o fri rhyngwladol

Internationally Renowned Academics

Byddwch yn astudio mewn amgylchedd ffyniannus lle mae ymchwil bywyd go iawn, blaengar yn dylanwadu ar yr hyn rydym yn ei addysgu. Wedi’i addysgu gan gyn-staff yr heddlu ac academyddion o fri rhyngwladol, mae Heddlua wedi cael ei addysgu yn y brifysgol ers mwy na 15 mlynedd. 

Wynebu Heriau Byd Go Iawn

Real World Challenges

Bydd ein graddau Heddlua a Diogelwch yn eich paratoi ar gyfer heriau heddlua modern a phroffesiynau cysylltiedig, megis Asiantaeth Ffiniau’r DU, sefydliadau diogelwch (MI5/MI6), yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol, Cyllid a Thollau EM, yr heddlu milwrol, a sefydliadau preifat.

Cyfleusterau o Safon Diwydiant

Industry Standard Facilities

Bydd ein cyfleusterau yn rhoi hwb i'ch profiad dysgu ac yn eich helpu i roi eich gwybodaeth ar waith. Defnyddir ein Hystafell Efelychu Hydra i hyfforddi swyddogion heddlu ar bob lefel. Mae hyn yn golygu bod ein myfyrwyr yn defnyddio'r un system yn union y mae'r heddlu'n ei defnyddio i hyfforddi eu staff i fod yn swyddogion heddlu gwell. 

Cyfleoedd Lleoliad

Anogir myfyrwyr i wneud cais am gyfleoedd lleoliad gyda nifer o heddluoedd. Ar ôl cwblhau eu cymhwyster, maent yn ein gadael ar frig eu gêm ac yn hyderus. 

Partneriaethau Cryf

Mae myfyrwyr yn elwa ar ein hystod o gysylltiadau diwydiant â nifer o heddluoedd, sy'n golygu eu bod yn cael cipolwg ar sut beth yw bod yn heddwas mewn gwirionedd ac yn cael gwybodaeth gan arbenigwyr yn y maes. 


Cyrsiau Heddlua a Diogelwch

Is-raddedig ac Ôl-raddedig

Cyrsiau Heddlua Gweithredol

Graddau Ymchwil

Ymchwil Heddlua a Diogelwch yn PDC

Y Ganolfan Ryngwladol Heddlua a Diogelwch (ICPS) ym Mhrifysgol De Cymru yw canolfan blismona a diogelwch hynaf a’r mwyaf o fri yn y DU. Mae’n cynnal ymchwil sy’n hysbysu llywodraethau’r DU a’r UE, gan arbenigo mewn materion diogelwch allweddol megis terfysgaeth, trais gwleidyddol, seiberdroseddu a rhyfela a throseddau trefniadol trawswladol. 

Yn yr Arolwg Profiad Ymchwil Ôl-raddedig 2019/20, roedd PDC yn y 9fed safle yn gyffredinol o ran boddhad myfyrwyr. 


Clywch gan ein Myfyrwyr

Boed hynny oherwydd ein tîm rhagorol o ddarlithwyr o fri rhyngwladol neu ein cyfleusterau o safon diwydiant sy’n eich paratoi ar gyfer y gweithle, mae amrywiaeth o bethau y mae myfyrwyr yn eu hystyried cyn dewis astudio Heddlua yn PDC. 

Clywch gan rai o’n myfyrwyr a darganfod beth sy’n gwneud Heddlua a Diogelwch yn PDC mor arbennig iddyn nhw. 


Cyrsiau blasu am ddim

Cael blas o Astudio yn PDC

Meddwl am astudio gradd, ond yn ansicr a yw PDC yn addas i chi? Mae ein cyrsiau blasu byr yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau i'ch cyflwyno i'ch dewis faes astudio a rhoi cipolwg i chi ar sut y byddwch yn dysgu ym Mhrifysgol De Cymru. 

Mae cyrsiau blasu yn amrywio o ran hyd, ond gallwch chi stopio, ailddechrau neu ailchwarae'r cwrs blasu unrhyw bryd ar ôl i chi ddechrau. Gallwch hefyd olrhain eich cynnydd yn ystod pob cwrs. 

Mae’r cwrs blasu hwn yn cyflwyno rôl yr heddlu a’r system cyfiawnder troseddol ac yn ymdrin â phynciau fel lladrad, trin dioddefwyr a phobl ar goll. Cyflwynir y cwrs trwy diwtorialau fideo a thasgau rhyngweithiol.

Policing and Security Free Taster Courses


Lleoliadau

Profi De Cymru

Mae'r lleoedd rydych chi'n eu hastudio ac yn byw yn gwneud gwahaniaeth mawr i'r hyn a gewch o'r brifysgol. Mae’n bwysig bod yn rhywle sy’n teimlo fel cartref, ond a all hefyd eich synnu. Mae De Cymru yn cynnig profiadau cyfoethog, gyda Chaerdydd yn ganolog. 

Gyda champysau yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, gallwch brofi’r amrywiaeth sydd gan dde Cymru i’w gynnig – bwrlwm y dinasoedd, harddwch yr arfordir, a llonyddwch cefn gwlad. 

Mae gennym ni bum campws ar draws tri lleoliad, ond un brifysgol ydyn ni. Mae pob campws yn agored i chi a beth bynnag sy'n eich ysbrydoli, mae croeso i chi bob amser. 

Experience South Wales

Diwrnodau Agored

Profi PDC

Ymunwch â ni mewn diwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfyddwch y cyfleoedd sy'n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru. 

Byddwch yn cael y cyfle i grwydro ein campysau yng Nghaerdydd, Casnewydd neu Bontypridd, cwrdd â staff academaidd a myfyrwyr presennol, dysgu am fywyd ym Mhrifysgol De Cymru ac arian myfyrwyr, a chymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy'n ymwneud â'ch cwrs. I'r rhai na allant fynychu digwyddiad ar y campws, rydym yn cynnal digwyddiadau ar-lein ac ar-alw. Mae digonedd o ffyrdd i ddarganfod beth yw pwrpas PDC. 

Peidiwch ag anghofio i ddilyn ni ar gymdeithasol i gadw i fyny â'r hyn sy'n digwydd ym Mhrifysgol De Cymru. #TeuluPDC

Explore USW Open Days

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Rhoi Theori ar Waith

Mae cwrs yn PDC yn fwy na gradd yn unig. Rydym yn creu graddedigion sy'n barod ar gyfer yfory. Pobl sy'n barod i adeiladu eu gyrfaoedd ac sydd â'r meddylfryd i lwyddo trwy radd sy'n canolbwyntio 100% ar yr hyn sydd ei angen ar gyflogwyr yn y dyfodol. 

O brosiectau sy'n seiliedig ar arferion gwaith i amser yn y gweithle i interniaethau a lleoliadau, byddwn yn eich helpu i feithrin sgiliau sy'n barod am swydd ac ennill profiad perthnasol ar gyfer eich gyrfa. Rydym hefyd yn cynnig cymorth ymarferol gyda chwblhau ceisiadau am swyddi ac ymarfer technegau cyfweliad. Mae cefnogaeth ar gael bob cam o'r ffordd. 

policing careers and employability.png

Ymchwil Heddlua

Dylanwadu ar Newid

Mae 71% o ymchwil Gwaith Cymdeithasol a Pholisi Cymdeithasol PDC yn arwain y byd neu’n rhagorol yn rhyngwladol, ac mae myfyrwyr sy’n cael eu haddysgu gan ddarlithwyr ymchwil-weithredol yn elwa ar eu gwybodaeth a’u cysylltiadau yn y diwydiant.

Mae ein darlithwyr, sy’n aml yn arweinwyr yn eu maes, yn dylunio ac yn llywio cynnwys ein cwrs, gan sicrhau eich bod yn elwa o’r wybodaeth a’r datblygiadau diweddaraf yn eich pwnc a thu hwnt.

Ein hymrwymiad i ymchwil yw pam mae Prifysgol De Cymru yn y safle cyntaf yng Nghymru o ran effaith allan o dair prifysgol ar gyfer Gwaith Cymdeithasol a Pholisi Cymdeithasol.

Police Research


Gwneud Cais

Apply to USW

Barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.                                                                   

Siarad

Chat with us

Siarad gyda'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydym yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.                                                          

Bywyd PDC

student life

Gwnewch ffrindiau am oes, rhowch gynnig ar lawer o bethau newydd a dewch yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen.                                     

Llety

accommodation

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei astudio. Dewch i ni ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.